Bydel Alnas behandling av reguleringsplan for Alnabru og Alnaelva

Ved Knut Røli (Ap), leder av Alna bydelsutvalg Bydel Alna har hatt en bred politisk prosess ved behandling av denne store saken. Bydelens komité for...

Tekst:

Publisert:

Ved Knut Røli (Ap), leder av Alna bydelsutvalg

Bydel Alna har hatt en bred politisk prosess ved behandling av denne store saken. Bydelens komité for miljø og byutvikling (MBK) har ved flere anledning hatt representanter fra både Plan og bygningsetaten (PBE) og Statsbygg på sine møter, for å redegjøre for framdriften i saken. MBK avholdt en egen befaring i det aktuelle området 21.april 2009. På denne befaring fikk både PBE, Statsbygg og mange av de store aktørene i området presentert planene for området.

I MBK-møtet 21. April var også PBE og Statsbygg tilstede å presentert hovedtrekkene i sine alternative forslag.

MBK fattet så vedtak i saken, med en innstilling til Bydelsutvalget (BU). Det var A, SV og H som dannet flertall i saken. V valgte å stemme i mot vedtaket og fremmet egen merknad i saken. 

Ved behandlingen av saken i BU 7. Mai, var det et enstemmig BU som sluttet seg til innstillingen fra MBK, med noen få redaksjonelle endringer.

Vi som er lokalpolitikere i bydel Alna har i saken forsøkt å holde flere tanker i hodet samtidig. Vi bør tenke på hvordan dette vil påvirke vår egen bydel, enten en velger det en eller andre alternativet. Det samme perspektivet har vi hatt for våre nabobydeler og for den saks skyld hele Oslo. Videre har vi også sett dette i et nasjonalt syn, hva gjelder å få mer transport over på jernbane.

Det er riktig at det finnes flere overordnede planer for Oslo og Groruddalen - både kommunedelplan og helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG). Spørsmålet som må stilles er om mange av disse planene langt på vei har gått ut på dato. Dette sett i forhold til utfordringer innen klimaspørsmålet og Norges mål på det feltet. Her vises det også til det brede politiske klimaforliket på Stortinget. Stikkordet er - her igjen - mer gods over på jernbane.

Vi som lokalpolitikere er svært skuffet over at PBE og Stasbygg ikke klarte å legge fram en samlet plan for området. Det å legge fram 4 alternativer, der ingen av dem er optimale, sett med bydelsutvalgsøyne, er ikke bra. Her kunne en lett tenkt seg å plukke gode ting fra de forskjellige alternativene og så sette dette sammen til en god helhetlig løsning, men så enkel er vel ikke verden.

BU har valgt å peke på en rekke viktige områder som etter vår oppfatning bør på plass i den vurderingsrunden som PBE nå må foreta etter at høringsfristen er gått ut.

Her gjengis i sin helhet det som er BUs enstemmige vedtak i saken:

Generelle merknader

Bydelsutvalget har lagt til grunn at terminalvirksomheten skal gis utviklingsmuligheter og rammer som muliggjør at terminalen kan fungere som et sentralt godssenter. Dette innebærer bl.a. at det reguleres tilstrekkelig med arealer til fremtidig utvidelse for samlasterne og andre aktører på terminalområdet, arealer som tilfredsstiller aktørenes krav til funksjonalitet og effektivitet. En viktig forutsetning er at arealene utnyttes effektivt og at utviklingen resulterer i en estetisk opprydding i området.

Begrunnelsen for dette er at bydelen ikke ønsker en utvikling som medfører økt tungtransport gjennom bydelen ved at terminalvirksomheten spres og eventuelt at terminalen flyttes ut. Bydelsutvalget viser også til nasjonale transporthensyn og nasjonale mål for miljøvennlig transport som det er viktig å følge opp:

Stortingsmelding 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan, slår fast at Oslo er navet i det nasjonale transportnettet og vesentlig for å flytte mer transport fra vei til sjø og bane; Osloregionen er et viktig nasjonalt knutepunkt for godstransporter. De to store terminalene er Sydhavna og Alnabruterminalen. Alnabru er det nasjonale knutepunktet for godstrafikk på jernbane i Norge og det viktigste nasjonale terminalområdet for de store samlasterne (transportselskap som pakker om gods til større sendinger). Det er enighet mellom lokale og nasjonale myndigheter at funksjonene på Sydhavna og Alnabru skal utvikles videre på dagens steder. Terminalene har stor betydning både regionalt og nasjonalt for å få til effektive og miljøvennlige transporter. Disse må derfor gis tilstrekkelige arealer for å kunne utvikle nasjonale intermodale knutepunkt i tiårene framover. Dette er viktig også for å bidra til å nå nasjonale klimamål.

Staten gjør nå store investeringer i jernbaneterminalen for å sikre en effektiv og miljøvennlig godstransport. Det er viktig at kommunen følger opp med nødvendige reguleringer slik at terminalen kan utnyttes, gods kan overføres fra veg til bane og den interne transporten gjennom Groruddalen, som foregår mellom ulike terminaler i byen og i nabokommuner, kan reduseres (s. 155 St.m 16, NTP).

59 % av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra veitrafikken. I en region der en fjerdedel av landets befolkning bor og arbeider er det mye å hente ved satsing på mer miljøvennlige transportløsninger av mennesker og gods. Til tross for dette har Plan- og bygningsetaten lagt fram en reguleringsplan for Alnabruterminalen som tar utgangspunkt i et strateginotat fra byrådet fra flere år før klimakrisen ble erkjent. Etatens forslag tar ikke til fulle inn over seg den store nasjonale satsingen på klimavennlig transport, som blant annet følger av klimaforliket.

Bydelsutvalget understreker samtidig at lokale miljøulemper og tap av kvalitet som følger av både terminalvirksomheten og øvrig industri, lagervirksomhet og varehandel i dalbunnen, skal begrenses, eventuelt kompenseres. Hvordan terminalen skal få lov til å utvikle seg må således vurderes opp mot andre hensyn, som åpning av Alnaelva, bruken av NRF-tomta og friarealene langs Alfasetveien, og at boligområdet Tittutgrenda og Alfaset gravlund skjermes for støy fra trafikk til og fra terminalen.

Terminalens levetid med tanke på kapasitet er uavklart, og bør diskuteres i forbindelse med planarbeidet. Temaet er viktig i et langsiktig byutviklingsperspektiv i forhold til fremtidig arealbruk og utvikling av blågrønn struktur. Bydelsutvalget har her ikke gått nærmere inn på problemstillingen, men det antas at terminalen vil finnes i Groruddalen i overskuelig framtid, før flytting eventuelt kan bli aktuelt pga. kapasitetsproblemer.

NRF-tomta

Bydelsutvalget aksepterer at NRF tomta - helt eller delvis - brukes som areal til terminalen, nå eller på et senere tidspunkt, dersom dette er nødvendig for at terminalen skal fungere som forutsatt. Ved en eventuell bruk av tomta der Alnaelva føres mellom terminalbyggene, bør det vurderes om kjøreatkomsten til tomta kan være direkte til Alfasetveien og ikke som en gedigen bro over Alnaelva.

Bydelsutvalget vil peke på at industriarealet på andre siden av Nedre Kalbakkvei, mellom Alnaelva og regulert landbruksområde på Kjelsrud, bør reguleres til friområde og innlemmes i Alnaparken. En slik omregulering vil kompensere for en eventuell bruk av NRF-tomta til terminalformål.

Bydelsutvalget stiller spørsmål ved verdien av en ubebygd NRF-tomt som leke og oppholdsareal, der den vil bli liggende inneklemt mellom terminalen, Alfasetveien og Nedre Kalbakkvei. Bydelsutvalget er også usikre på NRF-tomtas rolle og betydning for langsiktig utvikling av dalbunnen. NRF-tomta er i seg selv et viktig naturområde med potensial som turområde, men bydelsutvalget mener det ikke er en forutsetning at tomta forblir ubebygd, for å oppnå et godt naboskap. Og ut fra dagens og planlagt arealbruk, der det ikke er snakk om en steds- og byutvikling som omfatter blandete formål som forretning, kontor og boliger, hvor kvaliteten på en buffersone mot terminalvirksomhet vil kunne være avgjørende for en slik utvikling (byutvikling) i området, vil NRF-området heller ikke i vesentlig grad være premissgivende for framtidig steds-/byutvikling i denne delen av dalbunnen.

Byutvikling i nærområdet

I Kommuneplan 2008 (Arealstrategi mot 2025) vises områder sør for terminalen som mulig byutviklingsområder fram mot 2025 - et framtidig allsidig bymiljø med en stor andel boliger. Bydelsutvalget er i mot en slik utvikling. Det er neppe akseptabelt med boligutbygging i området før det kan vises til klart forbedret luftkvalitet og redusert støy i området.

Alnaelva og gang-/sykkelforbindelser

Bydelsutvalget har forutsatt at Alnaelva i mest mulig grad, på en eller annen måte, åpnes forbi/gjennom terminalområdet, og at det reguleres nødvendig arealer til en sammenhengende tur-/gang-/sykkelvei og grønnstruktur, opparbeidet med kvalitet og lett tilgjengelig som tur-/rekreasjonsområde. Bydelsutvalget støtter således løsninger som gir en åpning av Alnaelva gjennom eller langs terminalområdet.

Bydelsutvalget mener den beste løsningen vil være å få lagt Alnaelva inn mot Alfaset gravlund sammen med en sammenhengende turvei parallelt med den nye Alfasetveien. Slik oppnås en størst mulig buffer mellom terminalen og gravlunden. At Alnaelva legges i en bue rundt NRF-tomta og deretter inn mot gravlunden, anses også som en mulig løsning.

Bydelsutvalget understreker at åpning av Alnaelva og etablering av en sammenhengende turvei gjennom planområdet, må være oppgaver som prioriteres av alle parter, og det må bestrebes at turveien i så stor grad som mulig følger elva. En løsning uten åpen elv, og ikke minst en gjennomgående turvei, vil være en løsning som vanskelig kan aksepteres.

Veisystem

Bydelsutvalget mener at den nye Alfasetveien bør kunne nøye seg med 2 felt, alternativt 4 felt fra Nedre Kalbakkvei til første rundkjøring (ved B3), deretter 2 felt. Alfasetveiens bredde vil kunne vurderes på nytt når det skal utredes direkteadkomst til E6 - da via tunnelløsning. For øvrig er det en stor svakhet i planforslagene at planene ikke viser en mulig direkteatkomst til E6.

Den nye Alfasetveien bør legges helt inn mot Postens bygg, for å få størst mulig blågrønn korridor mot gravlunden. Schenkers område bør knyttes med en mer direkte adkomst til Alfasetveien. Dette vil hjelpe for støy for de som bor i Tittutgrenda. Bydelen ønsker en raskest mulig etablering av en direkteadkomst fra E6. Bydelsutvalget viser også til bystyrets vedtak om tilsvarende direkte atkomst fra E6 i tunnel til Nyland Syd.

Støy

Støy fra terminalvirksomheten og trafikk til og fra terminalen må begrenses. Det er vist at med en full utbygging av terminalen vil bl.a. boligbebyggelsen i Tittutgrenda bli utsatt for mer trafikkstøy. I forhold til utsatte boliger er det viktig at utbyggingen følges av avbøtende tiltak. Bydelsutvalget forutsetter at bebyggelsen i Tittutgrenda skjermes mot støy fra Terminalveien, f. eks. med en riktig plassert støyskjerm. Samtidig bør det vurderes om Terminalveien kan avlastes (jf. merknader til veisystem).

Bydelsutvalget peker også på at det er viktig å skjerme støyutsatte deler av gravlunden. Følgelig må det avsettes tilstrekkelig med plass til støyskjerming mot gravlunden. Her synes Plan- og bygningsetatens forslag å gi en bedre støysituasjon på gravlunden. I etatens forslag reguleres det et bredere grøntbelte som gir større muligheter for innpassing av støyskjermingstiltak mot gravlunden.

Bygghøyde

Bydelsutvalget viser til at det er foreslått et høyhus på 20 etasjer på terminalområdet. Dette kan bydelsutvalget ikke støtte. Maksimal høyde som kan tillates må være 12 etasjer.

Arealeffektivisering

Bydelsutvalget forventer at utbyggingen av terminalområdet blir arealeffektiv som forutsatt, og at det legges til rette for dette i reguleringsplanen, og siden følges opp i utbyggingsfasen. Dette bør også gjelde for det store området som utgjør selve jernbaneterminalen (sporområdene).

Estetisk utforming

Bydelsutvalget stiller krav om estetisk god utforming på bygg og anlegg, og at uteområder opparbeides i henhold til en samlet utomhusplan og en samlet grøntplan for hele området.

Nedgraving av høyspentlinjer

Bydelsutvalget ser det som vesentlig at høyspentlinjen over planområdet på sikt graves ned, og bydelsutvalget anbefaler at det straks igangsettes utredning om mulighet for nedgraving av høyspentlinjen fra Furuset til Ulven. Høyspentlinjen beslaglegger i dag store arealer, og det er enighet om at fjerning av høyspentlinjen innebærer at deler av planområdet vil kunne utnyttes bedre og bidra til å løse arealbehovet og høyne kvaliteten på uteområdene. Således anses det hensiktsmessig at det i reguleringsplanen for terminalområdet og åpnet Alnaelv, og i gjennomføringen, legges til rette for at høyspentledningen kan legges i kabel gjennom området. Bydelsutvalget understreker imidlertid at kravet om nedgraving av høyspentlinjen, ikke må bidra til å utsette reguleringssaken.

Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler

Bydelsutvalget forutsetter at det til reguleringsplanen er knyttet bestemmelser som sikrer utbyggingen av den blågrønne strukturen og gjennomføring avbøtende støytiltak, fortrinnsvis samtidig med utvikling av samlastterminalområdet og jernbaneterminalen. Det må utarbeides utbyggingsavtaler for området som avklarer hvordan kostnadene skal fordeles. Bydelsutvalget forventer at staten i betydelig grad bidrar med økonomisk tilskudd til bl.a. åpning av Alnaelva og opparbeidelse av gang- og sykkelveier.

Bydelsutvalget vil ikke kreve at etablering av ny åpnet Alnaelv skal være opparbeidet, før det kan gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggstiltak innenfor (deler av) terminalområdet, men det er avgjørende at både åpning av Alnaelva og en sammenhengende gang- og sykkelvei er sikret i konkrete planer, både i tid og økonomisk, før det gis igangsettingstillatelse, og at opparbeidelsen skjer innenfor en rimelig tidsperiode. Bydelsutvalget mener det må legges til grunn hva som er en mest hensiktsmessig og kostnadseffektiv rekkefølge for utbyggingen. Det er viktig at de som skal utvikle terminalområdet er sikret forutsigbarhet. Bydelsutvalget er også åpen for at det gis dispensasjoner for gjennomføring av tiltak før reguleringsplanen er endelig vedtatt.

Bydelsutvalget presiserer at det er helt avgjørende, slik det fremgår av forslag til reguleringsbestemmelser at "alle bygge- og anleggsmessige tiltak som gjennomføres før nytt elveløp for Alnaelva etableres i regulert friområde, skal utføres på en slik måte at etablering av nytt elveløp ikke hindres eller vanskeliggjøres".

Bydelsutvalget mener at støyskjermingen av støyutsatte områder i Tittutgrenda og gravlunden, må være på plass før eller samtidig som nytt veisystem er etablert og tas i bruk.

Bydelsutvalget ber om at alle disse forhold tas med i rekkefølgebestemmelsene/ utbyggingsavtaler.

Konklusjon

Bydelsutvalget konstaterer at foreliggende planforslag fra henholdsvis Statsbygg og Plan- og bygningsetaten på hver sin måte svarer på oppgaven. Bydelsutvalget anser imidlertid at ingen av forslagene er optimale i forhold til arealbruk og at planen ideelt sett skal gi likeverdig plass til både blågrønn struktur og terminalvirksomhet. Bydelsutvalget peker likevel på Statsbyggs alternativ 1B som det mest interessante alternativet.

Arealbruken er konfliktfylt, men terminalutbyggingen bør ikke være til hinder for at Alnaelva kan gjenåpnes på hele strekningen og at man kan få en attraktiv turvei gjennom området, selv med en utbygging av NRF-tomta. Planforslagene bør kunne justeres slik at man samlet sett får bedre optimaliserte og noenlunde omforente løsninger. Bydelsutvalget forutsetter at dette ikke medfører at utbyggingen av terminalområdet unødig forsinkes ytterligere.

Bydelsutvalget gir derfor ingen entydig anbefaling til valg av alternativ. Bydelsutvalget har derimot understreket forhold/tema som bydelen er opptatt av, og som bydelsutvalget mener det er viktig følges opp og ivaretas i reguleringsplanen, og som vil gjøre planen bedre. I bydelsutvalgets vurdering veier lokale hensyn tungt, samtidig er bydelsutvalget inneforstått med at det også skal tas hensyn til forhold utenfor egen bydel, herunder overordnede miljøutfordringer.

 

Siste nytt i Nyheter

Google Maps

Beboerne i Smalvollskogen borettslag ser flere ulemper ved boligprosjektet i Lavrans vei 1B. De har servert utbygger Cura Eiendom en god dose med motargumenter.

- Går fra ord til handling

Siden 2014 har flerbrukshallen på Tokerud vært godkjent av bystyret, men det har ikke ligget penger på bordet. I revidert budsjett gir byrådet 5,6 millioner til et forprosjekt som skal forme fremtidens hall.

 
Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.

Kan smelle når som helst

I mars ble en person som løp over Tvetenveien ved busstoppet på Haugerud påkjørt. Yassine Arakia (H) er redd for hva som vil skje dersom trafikksituasjonen ikke blir tatt på alvor.

Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.