ANNONSE

Statens vegvesen begrunner:

– Nødvendig med et kryss

– Nødvendig med et kryss

NØDVENDIG: En ombygging av Teisenkrysset vil gjøre det enklere for blant annet kollektivtrafikken å ta seg fram til alle kanter, sier prosjektleder Ingun Risnes i Statens vegvesen.

For å legge til rette for gode kollektivløsninger, slik at folk velger å la bilen stå, mener Statens vegvesen det er nødvendig med en ombygging av Teisenkrysset.

MANGLERUDPROSJEKTET:

• Skal løse utfordringer knyttet til dagens E6 mellom Klemetsrud og Ulven i Oslo. Høy trafikk på E6 i sør, og en høy andel godstransport, er årsaken til at vegvesenet foreslår tunnel på strekningen Abildsø-Bryn-Ulven.

• Ny E6-tunnel vil gjøre at hovedtyngden av trafikken på dagens E6 vil gå under de tettest bebygde byområdene mellom Abildsø og Ulven, noe som vil redusere biltrafikken på dagens Ring 3 og gi mindre miljøbelastning for boligene langs ringen.

• Teisen/Ulven er området der planleggingen har kommet kortest. Vegvesenet har lite konkrete løsninger å vise til så langt. Området ligger også lengst fram i tid.

• Manglerudprosjektet skal konsekvensutredes. I februar 2016 skal vegvesenet starte arbeid med forprosjekter for å se hvilke veiløsninger og tunnelalternativer de vil gå videre med.

• Ombygging av Teisenkrysset vil gjøre det mulig å foreta alle svingebevegelser i krysset mellom Ring 3 og Strømsveien. Det er nødvendig for å kunne få til god bussbetjening av det framtidige kollektivknutepunktet på Bryn, slik KVU for Oslonavet anbefaler. Hensikten er å legge til rette for at flere kan reise kollektivt, og la bilen stå.

• Med ny E6-tunnel mellom Abildsø og Ulven, og nytt Teisenkryss, vil det ikke være behov for riksveitilknytningen mellom dagens E6 og Ring 3 i Ulvensplitten. Dette kan åpne for en ny type arealbruk i disse områdene, som i dag er dominert av store veianlegg og næringsbygg. Det vil også muliggjøre en sammenkobling av eksisterende boligområder på Ulven med de nye byutviklingsområdene rundt Økern (Hovinbyen).

(Kilde: Statens vegvesen)

Beboere på Teisen reagerer på Statens vegvesens vurdering om å bygge ut Teisenkrysset i full skala. Et slikt kryss vil gjøre det mulig å foreta alle svingbevegelser i krysset mellom Ring 3 og Strømsveien, påpeker prosjektleder Ingun Risnes i Statens vegvesen.

Vi har ikke tegnet konkrete kryssløsninger for Teisenkrysset ennå. Et nytt kryss vil ta noe større plass enn dagens kryss hvis vi skal å få til alle svingebevegelser. Hvor stort krysset blir, avhenger også av hvilken hastighet vi dimensjonerer for. Målet vårt er å redusere både trafikkbelastningen og hastigheten på Ring 3 når E6-trafikken blir borte, og da kan også et nytt kryss tilpasses dette, opplyser Risnes.

– I dag er Teisenkrysset regulert større enn det som er bygget, og det finnes derfor muligheter for utvidelser innenfor det som allerede er regulert til vegareal, fortsetter hun.

Hun understrekes at det hele må konsekvensutredes før det eventuelt vedtas.

Boliger kan være utsatt

– Vil det bli aktuelt å rive bygg rundt krysset?

– Et nytt kryss kan få konsekvenser for noen av de nærmeste byggene, men hvilke og i hvilken utstrekning har vi ikke oversikt over ennå. Vi vil informere berørte beboere når vi neste år kommer i gang med å skissere løsninger, svarer Risnes.

– Hva er en forsvarlig avstand mellom et stort veikryss og boliger?

– Det vurderes i videre planarbeid. Tiltak for å redusere støy i nærliggende boligområder vil bli vurdert både på Teisen og i hele planområdet boliger ligger nær inntil veien.

– Hvem skal betale verditapet på leilighetene som får et veikryss nærmere vinduet?

Om det blir aktuelt å innløse eiendommer og bygg vil vegvesenet betale for innløsning i henhold til gjeldende regelverk; jordskiftelova og oreigningslova, svarer Risnes.

Les hele saken i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.

Siste nytt i Nyheter

Google Maps

To menn er pågrepet i forbindelse med drapet på Hellerud 15. juni. De ble pågrepet i utlandet og siktet for drap/medvirkning til drap.

ANNONSE
- Ingen skal ta fra politiet kontrollen

Politimester Hans Sjøvold og byrådsleder Raymond Johansen er klare i sine taler; forebygging er kanskje ikke det mest sexy, men det nytter. Og det er ingen områder i Oslo politiet ikke tør å gå inn i.

 
Beholder Nybyen likevel

Espira går inn for å beholde Nybyen barnehage på Økern, til tross for null støtte fra byrådet. I tillegg går de inn for nok en barnehage på Valle Hovin sammen med Selvaag.

Google Maps

En mann i begynnelsen av 20-årene er pågrepet og siktet for bilbrann på Vestli.

Tveita senter kan bli «murt» inne

I et detaljert kart over de nye bomstasjonene kommer det fram at Tveita senter kan bli sperret inne av nye og eksisterende bommer dersom de blir vedtatt slik. Senterleder Mona Bråten innrømmer at det kan bety større usikkerhet om sentrets fremtid.

 
ANNONSE