Åkebergveien:

Ny sykkelvei går
ut over p-plasser

Ny sykkelvei går <BR>ut over p-plasser

FORSVINNER: Får byrådet i Oslo det som det vil, forsvinner nesten samtlige parkeringsplasser i Åkebergveien oppover bak Camilla Wilhelmsen og Sigurd Fredeng (Frp). Det vil også skape problemer for ansatte i politiet på Grønland (bygningen bak til høyre). På toppen av bakken ser vi en politibil under utrykning.

Et flertall i Oslo bystyre gikk under bystyremøtet 1. mars inn for å fjerne 66 parkeringsplasser i Åkebergveien for å få etablert såkalte opphøyde sykkelfelt i begge retninger. Frp og Høyre er sterkt uenige.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.03.2017 kl 13:57

Se bildet større

ALTERNATIV: Aksel Ørbeck har kommet med innspill i høringsrunden. Han har produsert et kart som viser en alternativ sykkeltrasé utenom Åkebergveien som går fra Kjølberggata gjennom Klosterenga/Botsparken ned til Grønlandsleiret og som er ett minutt raskere.

Byrådet har foreslått at det skal etableres opphøyde sykkelfelt på hver gateside av Åkebergveien for å teste denne løsningen i Oslo, en løsning som blant annet er velkjent i sykkelbyen København.

Samtidig foreslår man at 12 parkeringsplasser opprettholdes som kantplasser (tidligere skråplasser) i den nederste delen av Åkebergveien i krysset med Grønland/Grønlandsleiret.
I dag er det 28 skråstilte parkeringsplasser i denne delen av Åkebergveien, hvorav tre er forbeholdt politiet gjennom hele døgnet. Antallet parkeringsplasser i Åkebergveien på oversiden av Borggata, er i dag ca. 50 stykker.

Frp på sin side, representert ved Camilla Wilhelmsen, nestleder i Oslo bystyres byutviklingskomité og Sigurd Fredeng, vararepresentant til BU i Gamle Oslo, ønsker å etablere ordinært sykkelfelt på østre side av gaten. Her vil syklistene sykle i motbakke, og det vil være positivt å tilrettelegge med adskilt felt i forhold til bilene, mener de to.
Frp mener det ikke er nødvendig med sykkelfelt nedover gaten, fordi syklistene her vil kjøre i fart og «med» bilene. Frps forslag tar videre sikte på å beholde 62 parkeringsplasser i Åkebergveien der minimum tre av dem skal være HC-plasser.
Men det er ikke bar Frp og Høyre som er bekymret over byrådets mål om å fjerne mange parkeringsplasser.

I Oslo Politidistrikts høringsuttalelse av 4. mai i fjor, heter det blant annet:
«Oslo politidistrikt er fremdeles bekymret over konsekvensene ved å fjerne nær 70 parkeringsplasser i nærområdet. Bakgrunnen for dette er at politiet arbeider 24/7, 365 dager i året. Selv om det er korrekt at området har god kollektivdekning, er det en kjensgjerning at denne ikke automatisk korresponderer med arbeidstider, samt planlagte og ikke planlagte aksjoner. Ved store hendelser vil det være nødvendig å innkalle et større antall tjenestemenn. Det bes derfor om at forslagsstiller finner alternative måter å plassere private kjøretøy slik at politiets evne til hurtig respons ikke blir påvirket.»

Etter et brev fra Camilla Wilhelmsen (Frp) til byrådsavdelingen for samferdsel med spørsmål om det er utført en telling av antall syklister som i dag benytter Åkebergveien, svarer Bymiljøetaten (BYM) at de har gjort tellinger på vinterstid som viser at det sykler om lag 500 syklister på hverdager.

Etaten antar at det da sykler 1500 daglig på sommerstid hverdager. Byrådet foreslår at prosjektet skal gi minst en dobling av antall syklister innen to år etter ferdigstillelse. Frp og Wilhelmsen synes at ovenstående tellinger synes svært lite presise, og mener at byrådet bør gjøre bedre tellinger til sommeren før prosjektet starter.
Et argument både for bedre tellinger og at antallet syklister som er antatt å bruke traséen, er at de 800 meterne med sykkelvei det er snakk om sannsynligvis vil koste skattebetalerne 17, 5 millioner kroner, eller drøye 23.000 kroner pr. meter(!). Borettslag og interesseorganisasjoner har til dels motstridende syn når det gjelder etableringen av en sykellvei og fjerning av parkeringsplasser.

En av privatpersonene, Aksel Ørbeck, som har kommet med innspill i høringsrunden (et dokument på 32 sider), hevder at «saken er preget av metodefeil, undersøkelsesfeil, antakelser og brudd på dokumentasjonsplikten og en rekke brudd på de mest grunnleggende reglene innen samfunnsvitenskapelig metode, dokumentasjonsplikt og etterprøvbarhet».
Men det mest interessante er at vedkommende har produsert et kart som viser en alternativsykkeltrasé utenom Åkebergveien som går fra Kjølberggata gjennom Klosterenga/Botsprakenparken ned til Grønlandsleiret og som er ett minutt raskere.

Det hører med til saken at 11 trær langs Åkebergveien anbefales fjernet av sikkerhetsmessige årsaker fordi trærne, ifølge Plan- og bygningsetaten (PBE), har «dårlig mekanisk kvalitet». Med «mekanisk kvalitet» menes trærnes evne til å holde seg oppreist, om de har fysiske skader og i hvilken grad det er fare for at greiner kan brekke av eller at trærne kan velte. Det er meningen at nye tær skal plantes til erstatning for dem som fjernes.

Siste nytt i Nyheter

Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.

 
Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.