Skeptiske til planene

Skeptiske til planene

BEKYMRET BYDELSUTVALG: Knut Røli og Monique Nyberget Hiller er skeptiske til det nye forslaget for Manglerudprosjektet. Her ved den foreslåtte nye traseen for E6, der Smalvollveien går i dag.

De nye planene for E6 Manglerudprosjektet vekker stor skepsis i Bydel Alna.

I november kom Statens vegvesen med sitt nyeste forslag til utvidet planområde for Manglerudprosjektet. Knut Røli (Ap), leder i Alna bydelsutvalg, og Monique Nyberget Hiller(Ap), leder i bydelens miljø- og byutviklingskomité, er svært skeptiske til flere av konsekvensene ved det nye utredningsalternativet.

– Hele prosjektet handler om å bedre miljø og klima i bydel Østensjø, men med disse planene går det jo på bekostning av bydel Alna. Man kan ikke bare forskyve problemet på denne måten, sier Nyberget Hiller.

– Vi opplever at det nye utredningsalternativet kan medføre store konsekvenser for beboere, lokalveinett og uviklingsmuligheter i bydelen, tilføyer Røli.

Smalvoll(motor)veien

Det nyeste utkastet i Manglerudprosjektet har i følge Ap-politikerne flere bekymringsverdige elementer, men det som kanskje vekker størst oppsikt er forslaget om at E6-tunnellen skal munne ut ved Smalvollveien, som dermed også blir omgjort til motorvei.

– Beboere på Tveita plages allerede av støy, og dette vil bare øke med en ny motorvei.

I tillegg reiser planene et stort spørsmålstegn rundt mulighetene for utviklingen på Breivoll, som naturligvis påvirkes kraftig av europavei og tunnell.

Røli forventer at den videre planleggingen av dette mulige alternativet ser på hvilke konsekvenser for luft- og støy-forurensing dette vil ha for boligene som ligger på Tveita og Teisen.

– Her må det lages simuleringer som viser disse forholdene. Videre må det lages gode skisser, som i detalj kan illustrere hvordan en eventuell E6 i Smalvollveien vil kunne se ut fra ulike steder i området.

Flere problemer

Et annet problem er hvordan forslaget bare inneholder én tiltenkt ankomstvei inn på E6, nærmere bestemt ved Bryn. Dette betyr at lokaltrafikken i enda større grad er nødt til å gå på småveiene og lokalveinettet. Røli er samtidig bekymret for at det foreslåtte alternativet skaper enda en barriere i dalbunnen, i tillegg til de som allerede er der. Sist, men ikke minst, innebærer forslaget også å utvide Teisenkrysset.

– Her ligger boligbebyggelsen tett innpå veinettet, og er allerede i dag berørt av nærheten til de store trafikkårene Ring 3 og Strømsveien. Vi er bekymret over at det ikke presiseres hvor store inngrep som planlegges, sier Nyberget Hiller.

– Tenk annerledes

Knut Røli er også forundret over at Statens Vegvesen ikke har mer dialog med et så miljøopptatt byråd og velger å fortsette med planleggingen av store veikryss og tunneller for å sluse trafikken inn og ut av Oslo.

– Det ideelle ville jo være å redusere trafikken, i dette tilfellet inn fra sør.

Her burde det vært utredet hva ulike trafikkregulerende tiltak kunne fått redusert biltrafikken inn til Oslo. Som gratis innfartsparkering ved jernbanestasjonene i Østfold og Akershus.

Her tenker Alna BU at det ville være naturlig å i større grad fokusere på mulighetene for å i større grad flytte trafikken, spesielt tungtransporten, over på jernbane.

Nyberget Hiller synes det er positivt at statens vegvesen nå erkjenner at det må tas store grep for å gi gode boforhold ved å redusere støy og luftforurensing, og bedre framkommeligheten for gående og syklende langs eksiterende og planlagt veinett.

– Som vi har påpekt tidligere har også vår bydel behov for tiltak for å redusere de trafikkskapte miljøproblemene langs E6. "Vår" del av E6, fra Karihaugveien til Ulven/Teisen er en av de mest trafikkerte i landet, derfor har har vi ønsket lokk/tunnelløsning her.

Alna BU opplever at Statens vegvesen er skeptiske til denne type løsninger deres bydel, men at man i Manglerudprosjektet har greid å se at alternativer med ekstra lang tunnel vil gi de beste løsningene for folk som bor langs veien.

– Vegvesenet har valgt å se på hele strekningen fra Klemetsrud til Ulven i prosjektet, noe som sikrer en helhetlig og god løsning for innbyggerne i bydel Østensjø. Men man kan ikke løse utfordringer ett sted, ved å øke utfordringene et annet sted. Vi trenger løsninger som også sikrer bedre bokkvaliteter i vår bydel, ikke ytterligere forringelse."

– La din stemme høres

– Heldigvis er ingenting vedtatt ennå, sier Monique Nyberget Hiller.

–Nå er det viktig at vi får tydeliggjort hvilke utfordringer vi mener må utredes nøye før man endelig kan ta stilling til planene. Da er det viktig at også andre enn oss politikere melder inn hva de er opptatt av. Det er stort engasjement blant beboere i vår bydel i denne saken, og flere kontakter oss som lokalpolitikere. Dettte er veldig bra og gir oss viktige innspill.

Siste nytt i Nyheter

– Kommer ikke til <BR>huset på prærien

De første 56 boligene av totalt 800 OBOS-leiligheter på Vollebekk hadde salgsstart tirsdag 25. april.

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta.

 
Pusser opp kjøkkenet

Nestemann ut som får tildelt IKEA nabofond er Furuset Fotball IF og deres møteplass på Furuset stadion. I ni år har de søkt om midler til oppussing av oppholdsrommet sitt. Nå skal drømmen gå i oppfyllelse.

- Oslos fineste NAV-lokaler

Bydel Bjerke har flyttet inn i nye lokaler «rett over veien» fra Økern senter. NAV har fått publikumsmottak i 1. etasje - og kan ikke få rost den nye utformingen nok.

Tar opp kampen <BR>mot «skremselskapital»

Jan Bøhler (Ap) foreslår at politiet kan iverksette oppholdsforbud for enkelte personer som er ute etter å bygge seg opp et voldsrykte for å virke farligere i et ungdomsmiljø. Nå skal justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) gå videre med saken.