Aker Sykehus
Aker Sykehus

Skal Groruddalens befolkning nok en gang bli spillebrikker for helsebyråkratiet?

Helse Sør-Øst vil nå framskynde overføringa av Stovner og Grorud fra Ahus til Oslo universitetssykehus HF tidligere enn planlagt. Det går fram av rapporten «Oppgavedeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo» som HSØ nylig har sendt bydelene på høring. En skulle kanskje tro at Aker Sykehus Venner ville juble over dette forslaget. Det gjør vi ikke!

I rapporten har Helsebyråkratene regnet seg fram til at det er mulig å klemme inn pasienter fra bydelene Grorud og Stovner på Nye Aker når første etappe av utbyggingen på Aker og Rikshospitalet skal stå ferdig mot slutten av 2031. Rapporten anerkjenner at dette vil være krevende og understreker at regnestykkene ikke dreier seg om kvalitet, men mulig kapasitet.

Som mange vil huske, har den opprinnelige planen hele tiden sagt at det ikke vil være plass for hele Groruddalen før etter andre etappe av utbyggingen, anslått til 2036. Så hva har skjedd, og hva må til for å framskynde overføringen?

Ifølge rapporten har mye endret seg innen Oslo universitetssykehus de siste årene. Mer poliklinisk behandling, medisinsk utvikling, effektivisering og stadig kortere liggetid gir rom for flere pasienter. Rapporten forutsetter samtidig at ytterligere effektivisering må til. At de ansatte må løpe fort, vet vi fra før. Ser nå ut til at farten skal økes framover. Når det gjelder poliklinisk behandling, skal pasienten avspises med kortere tid for samtale og undersøkelse hos sykehuslegen. Rapporten mener gjennomføring av 8,5 polikliniske konsultasjoner per dag per rom er nødvendig for å kunne ta imot pasientene fra Groruddalen. Det er en økning fra gjennomsnittlig 5 konsultasjoner per dag og rom i dagens OUS. Aker Sykehus Venner mener dette er uholdbart.

Vi husker den kommunale helsehuskrisa vinteren 2022/23. Helsehusene tar imot pasienter som er for syke til å komme hjem etter sykehusopphold. Stadig kortere liggetid på sykehusene ga helsehusene økt antall svært syke, eldre pasienter, noe de verken hadde tilstrekkelig kompetanse eller tid til å gi forsvarlig pleie. Media avdekket helt uakseptable forhold. Aker Sykehus Venner mener dette viser at liggetida snarere bør bli lengre enn presses ytterligere ned.

Det er ikke noe nytt at Helse Sør-Øst flytter Groruddalens befolkning som spillebrikker rundt mellom sykehusene. I 2003 så HSØ-styret ut at Ahus ville bli for stort og dyrt om en skulle drive sykehus i tråd med den nye helseforetakslovens intensjoner. For å komme i gang med bygginga og vise at nye Ahus var drivverdig, måtte befolkningsgrunnlaget utvides utover Akershus-gransa. Styrets øyne falt på folkerike Groruddalen, og mot befolkningens vilje vedtok styret å tvangsflytte bydelene Grorud og Stovner fra Aker sykehus. Aker skulle få overta Follo-kommunene som plaster på såret. Mange skjønte likevel at dette vedtaket var en trussel for framtida til Aker sykehus; et skammelig vedtak vi ikke må glemme. Uten å være godt forberedt, ble overføringa gjennomført i april 2004. Utfordringene var mange, både for pasienter, ansatte og bydelene.

Dette var begynnelsen, men det skulle snart komme mer. Ahus viste seg å bli et veldig dyrt prestisjeprosjekt for helsebyråkratene. Nok en gang skulle økt pasientgrunnlag redde bunnlinja. Et nikk rundt styrebordet i Helse Sør-Øst vedtar at Ahus også skal overta ansvaret for befolkningen i Alna bydel og Follo-kommunene. Groruddalen rammes på ny, denne gangen dobbelt! Befolkningen i Alna blir spillebrikker for HSØ, samtidig som Aker sykehus skal tømmes for pasienter. Men Ahus var ikke bygd for så mange pasienter. Trass i forsikringer fra Ahus-direktøren om at sykehuset denne gangen var langt bedre forberedt enn ved forrige overføring, gikk mye riktig galt etter at etter overføringsdatoen som var satt til 1.1.2011. Ahus manglet senger og personale. Det lot seg ikke løse med kortere liggetid og førte til svingdørspasienter og reinnleggelser. På akuttmottaket lå folk i kø. I det korridorfrie hypermoderne sykehuset fyltes de travle gangene i sengeavdelingene opp av pasienter som trengte ro. Der ble de liggende i fullt lys natta gjennom, uten skjerming eller snor til ringe om hjelp.  Skandalehistoriene fylte avisene. Ingen kan i dag si hvor mange pasienter som måtte lide unødvendig – eller dø for tidlig – på grunn av helsebyråkratenes forhastede vedtak. Det vi vet er at styret i HSØ hadde regnet seg fram til at det ville gå bra. Det vi også vet er at pasientgrunnlaget økte med mer enn 50 prosent over natta, noe som ga HSØ et økt årsbudsjett på 1700 000 000 millioner, eller 1,7 mrd. 2011-kroner.

Med rapporten HSØ nå har sendt på høring har en regnet seg fram til at det kan være mulig å finne plass til Stovner og Grorud på Nye Aker fra 2032 etter at første etappe av utbyggingen på Aker står ferdig, men de vedtatte planene sier at etappe to må fullføres før en kunne finne plass til Groruddalsbydelene på Aker, anslått i 2036.

Vi vet godt at Oslo universitetssykehus sliter med økonomien og sårt vil trenge millionene som følger med økt pasientgrunnlag. Men klok av skade har vi ingen tro på at en forhastet overføring kan gå bra. Det kan bli en ny runde med mangel på plass og ansatte. Pasientene fra Groruddalen skal ikke lenger flyttes rundt som brikker for å redde helseforetakets bunnlinje.

Vi i Aker Sykehus Venner ser fram til at hele Groruddalen igjen skal kunne samles på Aker sykehus. Men om det kan forhindre unødvendige lidelser og for tidlig død for pasientene, klarer vi å vente noen år til.

Maren Rismyhr, styreleder, Bodil Nordvik, nestleder

Marga van der Wal, Dag Einar Thorsen, Mariane Sandholdt, Unni Nyheim Kristoffersen, Ivar Christensen (styremedlemmer Aker Sykehus Venner)