ANNONSE
Groruddalen

Groruddalsdebatt:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet i Bjerke husker på de eldre

Årvoll omsorgssenter.

Årvoll omsorgssenter.

Budsjettbehandlingen har vært krevende og administrasjonen har lagt fram et budsjett i balanse, men med noen tøffe kutt. Når tilleggsinnstillingen kom og bydel Bjerke fikk ekstra midler har Bjerke Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet i Bjerke blitt enige om en del påplusninger som vil bedre situasjonen for innbyggerne i bydelen.

Publisert:

Sist oppdatert: 18.12.2020 kl 10:24

ANNONSE

Vi ser spesielt på to grupper som har spesielle utfordringer i hverdagen knyttet til covid-19, de eldre og barn/unge. Vi har derfor valgt å vektlegge disse gruppene i vårt alternative forslag.

Bydelsadministrasjonen har foreslått å kutte psykologstillingen i Skolehelsetjenesten. Denne tjenesten er viktig for barn og unge i disse sårbare tidene, spesielt bekymrer vi oss for de barna som har vanskelige hjemmeforhold. Videre støtter vi forslaget om utvidelse av åpningstidene for helsetasjon for unge. Begge deler svært viktig og vil bidra til å motvirke den usikkerheten barn og unge kan føle i disse tider.

Vi ønsker å opprettholde 2020-nivået for frivillighetsmidler slik at frivilligheten i bydelen skal fortsette å blomstre med gode aktiviteter, som kan realiseres i disse tider. Det samme ved at vi ønsker å opprettholde midlene til utlånssentralen, slik at flest mulig kan låne utstyr til ulike aktiviteter, samtidig bidrar det til å motvirke barnefattigdom.

Videre vil vi støtte ekstra bevilgning til musikkorpsene og ser svært positivt på et prøveprosjekt sammen med bydel Grünerløkken for ungdomsklubb på Løren. Det vil treffe godt for ungdom, spesielt på Refstad/Risløkken, hvor de fleste sogner til Frydenberg ungdomsskole og oppfatter Løren som en del av sitt nærområde. For H, V og Frp i Bjerke har idrettslagene alltid blitt tilgodesett, og de tilføres midler som i 2020.

Bydel Bjerke har de siste årene bidratt stort slik at unge mennesker skal prøve seg i jobb. Vi støtter forslaget dette året med en ekstra bevilgning på 1 millioner kroner til jobbtiltak.

H, V og Frp i Bjerke ser videre at rød-grønn side ikke har tilgodesett eldre i sitt forslag. I disse koronatider er det viktig med godt fokus for å bekjempe isolasjon og ensomhet blant eldre. Vi vil derfor styrke dette området med kr. 1.000.000. Dette vil være veldig viktig for å bedre livskvaliteten for hjemmeboende eldre.

De rød-grønne har foreslått og bruke kr. 550.000 til grønne midler og sykkelstativ. På grunn av manglende interesse for dette i 2020 har de til og med bedt bydelsadminisatrasjonen bidra til at det kommer inn søknader! Dette kan umulig være en offentlig oppgave på bekostning av en rekke andre tiltak. De rød-grønne foreslår videre kr. 700.000 til rettshjelpstilbud på Linderud. Dette er tilbud som kommunen gjør innenfor de ulike tjenestene allerede, og vil således være helt unødvendig.

Samarbeidspartiene i bydelen slutter seg til det rød-grønnes felttog mot private tjenester gjennom sitt forslag om at alle tjenester i bydelen hvor de private står for driften skal søkes kommunalisert. Det vil gi et dårligere og mindre fleksibelt tjenestetilbud for bydelens innbyggere. Det viktigste for innbyggerne er ikke hvem som driver tjenesten, men at den driftes til best kvalitet og kostnad.

I alle sammenhenger er det fornuftig med et privat korrektiv til kommunal virksomhet, spesielt for å sikre innovasjon og nytenkning. Når de ber om utredning av 6-timersdag med full lønnskompensasjon i tillegg, gir de bydelsadministrasjonen et krevende og dyrt utredningsoppdrag.

H, V og Frp støtter gjerne opp om ordninger som gir mer fleksible arbeidshverdager, men denne type ordninger må komme gjennom trepartsamarbeidet, og ha en tydelig forankring, og ikke som et mindre kommunalt tiltak. Det har ingen grobunn i dagens økonomiske virkelighet.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, Bydel Bjerke

ANNONSE