Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner:

Lutvann militærleir og Østmarka

Lutvann leir ligger i Alna bydel med vel 50.000 innbyggere og ligger inntil markagrensa og så å si i kanten og nordenden av Lutvann. Plassering av Lutvann leir har så vidt vi erfarer sin årsak i at okkupasjonsmakten under andre verdenskrig benyttet området og plassen Bråten til rekreasjon.

Detaljreguleringen skal legge til rette for økning i særlig kontorarbeidsplasser som følge av opptrapping av Forsvarets oppgaver. Dette innebærer blant annet økning også i antall parkeringsplasser. Selv om tilgjengeligheten til Lutvann leir er godt dekket ved kollektiv-transport langs E6, T-banens linje 2 og matebuss 69, ønsker Forsvaret økning i antall parkeringsplasser av hensyn til beredskap.

Lutvann leir er omkranset av boligområder og Østmarka som er et særdeles viktig nærtur- og rekreasjonsområde for både byens og særlig bydelens befolkning. Lutvann er et viktig bade-, friluftslivs- og fiskevann med store deler av nedbørfeltet innlemmet i Østmarka friluftslivsområde som følge av at området her har en særlig betydning for naturopplevelsen.

Naturverdier og forurensning

Lutvann er det klareste vannet i Oslomarka og dette skyldes et meget lite nedbørfelt, lang oppholdstid på vannet, og at det er lite jordsmonn og myrer i nedbørfeltet. Da Romeriksporten som går under Lutvann ble bygget, oppsto meget store lekkasjer da berggrunnen har mange og til dels omfattende sprekkesoner som tunnelen punkterte. Det er i dag fortsatt pågående tiltak i Romeriksporten for å holde grunnvannsnivået oppe med mottrykk i tørkeperioder.

Lutvann er dypt, men i nordenden finnes viktig naturtype som sumpskog, og i deler av nordenden er det også et gruntvannsområde som er viktig for ulike arter av fisk, fugler, insekter, krypdyr og pattedyr. Storlomen hekker og fisker i Lutvann og beveren har relativt nylig etablert seg i Lutvann.
Det er foreslått en økning av antall parkeringsplasser på 400 plasser og disse er foreslått lagt under bakken. ØV er meget skeptisk til dette da utsprenginger i området vil kunne påvirke sprekkene i berggrunnen. Vi er bekymret for om dette kan medføre større avrenning av forurenset overflatevann fra tette flater og ned i sprekker som vil kunne drenere til Lutvann. ØV mener derfor at utvidelsen av parkeringsplasser under bakken bør begrenses. Disse problemstillingene må gis større plass i planprogrammet og etterfølgende plan.

Naturmangfold og gamle trær

Som nevnt skiller Lutvann seg fra andre innsjøer i Oslomarka, og innsjøen har derfor en meget stor verdi. På land er nordenden preget av sumpskog og eldre trær, både løv- og bartrær som følge av at blant annet tidligere bosetting på plassene Lut og Fagerholt.

De eldre trærne er viktige for hullrugere som grønnspett, svartspett, spettmeis og flaggspett for å nevne noen. Da samme fugl ikke nødvendigvis benytter samme rugehull år etter år, er det viktig at også eldre trær innenfor Lutvann leirs arealer tas vare på. Vi kjenner til at det finnes store osper i sørenden av leirområdet og vi støtter helhjertet forslag til planprogram som sier at store trær må registreres og sikres bevart.

Kulturminner

Innenfor planområdet ligger den gamle plassen Bråten. Det er også kulturminner i området knyttet til krigshistorien. ØV støtter oppmerksomheten om kulturminnene og at de sikres og tas vare på.
Området rundt Lutvann leir er preget av mange stier på kryss og tvers, både merkede og umerkede, noe som vitner om at området og nærskogen til befolkningen er viktig og mye brukt. I kommunens egen kartlegging av friluftslivsområder ble området rundt Lutvann leir gitt verdien A. Det betyr at området slik det framstår i dag med stier, turvei og badevannet har de høyeste verdiene for friluftsliv.

I Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til oppstartsmøte datert 24. april 2023, er det nevnt at det også må vurderes kompenserende tiltak slik som etablering av turstier mellom Ole Messelts vei, og/eller mellom Ole Messelts vei og turdraget ved Lindebergåsen og Marka. ØV synes det er uklart hva kommunen vurderer at behovet vil være, da turveien i området går langs leiren i vest og at det i området rundt leiren finnes merkede og umerkede stier inn i Marka og også mellom Lindebergåsen og Lutvann.

Dersom kompenserende tiltak vurderes mener ØV at Grønlihytta bør renoveres og en enkel trillesti etableres inn fra bommen ved Lindebergåsen til hytta. Grønlihytta har i lang tid vært benyttet av barnehager og skoler i særlig Alna bydel med sine vel 50.000 innbyggere. Dette tilbudet er nå opphørt etter det vi vet, da hytta trenger en renovering samt en organisering som et fritidstilbud og turmål for barnefamiliene i området. I 2015 ble hytta gitt status som Friluftlivsambassade. I 2025 arrangeres et nytt friluftslivsår der hytta i stedet for å støtte opp om friluftslivs-aktiviteter, kanskje vil ligge mer eller mindre brakk slik det ser ut nå.

Østmarkas Venner
Helga Gunnarsdóttir, styreleder
Øyvind Pettersen, nestleder

Høringsuttalelsen er noe forkortet. Red.