Om Groruddalen Miljøforum

Hva er Groruddalen?

Stille bekk i skogsområde

Foto av Ronald Baars, Unsplash

Bydelene i Groruddalen

Groruddalen er betegnelsen for de fire nordøstre bydelene i Oslo, bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Innbyggertallet ligger på ca. 150 000 personer med innbyggere fra ca. 140 land, og utgjøre en slags «by i byen».

Groruddalen utgjør et dalstrøk som tidligere lå i Østre Aker sogn i Aker kommune. Dalen er avgrenset av Østmarka i øst, Gjelleråsmarka i nord, Lillomarka i vest og langs Store ringvei i sør.

Navnet, Groruddalen, har sammenheng med at Grorud lenge var det viktigste sentrum for befolkningen i deler av dalen. Grorud er et gammelt industritettsted, og der det har vært drevet både sagbruk, bergverk og tekstilproduksjon. Grorud fikk jernbanestasjon i 1854 (hovedbanen), skole i 1900 og kirke i 1902. Grorud var altså et sentrum for dalen i tidligere tider.

Litt historie om Groruddalen

Groruddalen var tidligere et rikt jordbruksområde. De fleste gårdene i dalen, rud-gårdene, ble ryddet i tiden 1050–1350. Etter svartedauden lå de fleste gårdene øde, bare Bredtvet stod igjen som drivverdig gård. Fra 1500-tallet kom imidlertid de fleste ødegårdene i drift igjen. I tillegg til jordbruket oppstod det fra 1600-tallet og fremover en del industrivirksomhet i Groruddalen, først sagbruksdrift langs Alna-elva. Omkring 1700 kom det i gang bergverksvirksomhet ved kobberverket ved Alnsjøen. Steinhoggervirksomheten på Grorud var også viktig med utvinning av «Grorudgranitt».

Grorudgranitten var ettertraktet som byggemateriale. I 1840-årene var det en betydelig eksport fra steinbruddene på Grorud. Virksomheten skjøt ytterligere fart fra 1870-årene og fremover, da byggeaktiviteten økte i Oslo. De mange teglverkene i dalen fikk også avsetning for sin produksjon av murstein og takstein i denne tiden.

Utbygging og befolkning

I Groruddalen er det flere drabantbyområder med høye og lave blokker, i tillegg til noen områder med rekkehus og villabebyggelse. Dalbunnen er preget av industri, lager og den arealkrevende Alnabruterminalen for jernbanetransport. Terminalen fører til mye godstransport gjennom dalen av tunge kjøretøyer som skal til Alnabruterminalen. Det er anlagt to t-banelinjer, én på hver dalside.

De fleste bor i dalsidene mot nord og sør, mens befolkningstettheten i midten av dalen er lavere. En storstilt boligbygging på 1960- og 1970-tallet og senere førte til en stor økning i folketallet og endret landbruks- og småindustriområdene til drabantbyer. Vi fikk blant annet drabantbyene Veitvedt, Kalbakken, Rødtvedt, Linderud, Tonsehagen, Ammerud, Romsås, Stovner, Furuset, Ellingsrud, Lindeberg, Trosterud, Haugerud, Tveita og Hellerud.

Sammen med Søndre Nordstrand, har Groruddalen en høy andel innbyggere født i utlandet eller med foreldre født i utlandet. Mer enn en tredjedel av befolkningen i Groruddalen har enten selv innvandret til Norge eller har foreldre som har innvandret. Her finner vi derfor den høyeste andelen med innvandrerbakgrunn i Oslo.

Fra 2007-2016 begynte Staten og Oslo kommune en felles satsing over ti år med ulike nærmiljøtiltak for å bedre miljøforhold samt levekår i Groruddalen. Dette tiltaket, kalt Groruddalssatsningen, ble videreført og skal foreløpig vare i perioden 2017-2026.

Bakgrunnen for satsningen er at personer i Groruddalen har i snitt dårligere helse og levealder enn befolkningen ellers i Oslo. Folk i Groruddalen har også en dårligere tilknytning til arbeidsmarkedet og inntekt enn ellers i byen.

Veier, jernbane og t-bane

Groruddalen er preget av tre store hovedveier som går på langs i dalen. Dette er Trondheimsveien (riksvei 4), riksvei 163 Østre aker vei og E6 (Djupsalsveien). Forbindelsene på tvers i dalen er forholdsvis lite utbygget med noen bussruter. En stor andel av befolkningen bor i støv- og støyutsatte områder, særlig langs Trondheimsveien og E6. Veiene og trafikken fører til belastninger for beboerne. Dette bidrar til å skape dårlige bomiljøer for de som er mest utsatt.

Jernbanen (hovedbanen) går på langs i dalen med forbindelse nordover. T-banens linje 2 er anlagt på østsiden av dalen med Ellingsrudåsen som foreløpig endestasjon. På vestsiden av dalen er anlagt t-banens linje 5 med Vestli som foreløpig endestasjon.

Foreninger og organisasjoner

Flere foreninger og organisasjoner er opprettet i Groruddalen.

Groruddalen Miljøforum ble startet i 1988. Andre, aktive organisasjoner er blant annet en rekke idrettslag og foreninger, Alnaelvens Venner, Lillomarkas Venner og Østmarkas Venner. Naturvernforbundet har et eget lokallag i Groruddalen. Sentralt i dalen står lokalavisa Akers Avis/Groruddalen.

Kilder: Store Norske Leksikon, Wikepedia og Faforapport 2008:27 av Marjan Nadim, Levekår i Groruddalen

Hedersprisen for 2023

Hedersprisen for 2023

Groruddalen Miljøforums hederspris er innstiftet med det formål å inspirere til innsats for bedring av miljøet i Groruddalen, og belønne innsats som har hatt avgjørende betydning for å virkeliggjøre Groruddalen Miljøforums idégrunnlag og målsetting. Begrunnet forslag merket «GMs HEDERSPRIS 2023» bes senes til miljoforum@groruddalen.no innen 7. februar.

Du kan lese mer om prisens statutter her

Hedersprisen for 2020

Valgmøte tirsdag 27. august i Grorud samfunnshus

Utlysning i Akers Avis Groruddalen 24. og 29. mai 2019

Organisasjonssekretær – arbeidsoppgaver – mai 2019


Diverse informasjon

Naturvernforbundet i Oslo: Medlemsbladet Grevlingen april 2019. Spesialnummer om Groruddalen. Innlegg fra GM om «Byutvikling og fortetting i Groruddalen»
Faglig innlegg under årsmøtet 19. mars 2019 v/ leder av byutviklingskomiteen Victoria Marie Evensen, Oslo bystyre
Organisasjonssekretær – arbeidsoppgaver – mai 2019
Samferdselsseminar 26. februar 2019 i Ellingsrud kirke, annonse AAG 150219
Groruddalen Miljøforum ser tilbake og inn i 2019, refleksjoner i Akers Avis Groruddalen 4.1.2019
Innlegg byutviklingskomiteen mandag 12.11.2018
Presentasjon i Samferdsels- og miljøkomiteen 10. oktober 2018

Invitasjon til busseminar/ideverksted 16. mars 20182017. Annonse for valgmøte 29. august 2017. Stortingsvalget

– – –

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte 2018

Sted: Grorudveien 3 (Steinhoggermuseet)
Tid: Tirsdag 13. mars kl. 18

Årsberetning, regnskap, forslag, valg av nytt styre.

Utdeling av GMs hederspris 2017.

Annonsen for møtet finner du her.

– – –

Avtale om oppdrag som organisasjonssekretær

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte 2017

Sted: Grorudveien 3 (Steinhoggermuseet)
Tid: Tirsdag 28. mars kl. 18

Årsberetning, regnskap, forslag, valg av nytt styre.

Utdeling av GMs hederspris 2016.

Åpent møte for alle fra kl. 19.30

Avdelingsdirektør for byutvikling, Morten Wasstøl, Plan- og bygningsetaten:
Ny byutvikling i Groruddalen
• Hva skjer i Hovinbyen?
• Status for andre planarbeider.
• Hvilke muligheter gir ombygging av
• Trondheimsveien og Østre Aker vei?

Velkommen!

Årsmøte 2016

Sted: Grorudveien 3 (steinhoggermuseet)
Tid: torsdag 10. mars 2016 kl. 18.30

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Frist for innkomne saker settes til torsdag 25. februar. Saker sendes Groruddalen Miljøforum: miljoforum@groruddalen.no.

Styret foreslår å endre «Statutter for Groruddalen Miljøforums miljøfond og hederspris» fra 1990 til «Statutter for Groruddalen Miljøforums hederspris.». Bakgrunnen er at miljøfondet er uten økonomiske midler. Statuttene må endres, og nytt forslag fremmes til årsmøtet. De gjeldende statuttene vedlegges også.

For øvrig behandles årsberetning, regnskap samt valg av nytt styre mm.
Vi vedlegger blankett for innbetaling av medlemskontingenten for 2016. Bruk nettbank. Styret mangler fortsatt epostadresser til noen få medlemmer. Vi ber disse medlemmene om å sende sin epostadresse til miljoforum@groruddalen.no.

Gjeldende vedtekter ligger på GMs hjemmeside (pr. 27. mars 2014).

I forlengelsen av årsmøtet avholdes et vanlig medlemsmøte. Temaet er «Marka vår, hva nå?» Det er lokalhistoriker og Lillomarka-kjenner Håvard Pedersen som holder foredrag og viser lysbilder. Han er bedt om å vinkle foredraget mot «forvaltning og vern av en liten og sårbar fellesarv med stort naturmangfold, samt å snakke om mulige trusler og fare for forringelse av Lillomarka». Se også annonse ca. 1 uke før årsmøtet.
Det vil bli anledning til å ta opp saker som medlemmene er opptatt av.

Utdeling av Groruddalen Miljøforums Hederspris 2015

Det serveres kaffe og kringle i pausen etter årsmøtet. Vi ønsker alle vel møtt!

Med hilsen
Styret i Groruddalen Miljøforum

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte 2015

Det innkalles med dette til årsmøte i Groruddalen Miljøforum:
Tid: Tirsdag 24. mars 2015 kl. 18.30
Sted: Trosterudvillaen, Dr. Dedichens vei 29

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Frist for innkomne saker settes til tirsdag 10. mars d.å. Saker sendes Groruddalen Miljøforum: miljoforum@groruddalen.no

Styret foreslår å endre «Statutter for Groruddalen Miljøforums miljøfond og hederspris» fra 1990 til «Statutter for Groruddalen Miljøforums hederspris.». Bakgrunnen er at miljøfondet er uten økonomiske midler. Statuttene må da endres. Retningslinjene for hedersprisen ble innarbeidet i vedtektene i fjor. De gjeldende vedtektene fra 27. mars 2014 ligger på GMs hjemmeside.

For øvrig behandles årsberetning (vedlegg), regnskap m/revisjon (vedlegg) samt valg av nytt styre m.m. Valgkomiteen etterlyser forslag til kandidater til styret. Forslag sendes valgkomiteens leder Jan-Morten Kjelstad: jmk@anjani.no

Last ned blankett for innbetaling av medlemskontingenten for 2015. Bruk fortrinnsvis nettbank. Styret vil for fremtiden sende ut informasjon og meldinger til medlemmene pr. e-post. Vi ber alle medlemmer om å sende sin epostadresse til miljoforum@groruddalen.no.

••

I forlengelsen av årsmøtet avholdes et vanlig medlemsmøte. Temaet for møtet er tilrettelegging for urbant friluftsliv m.m. Korte innledninger ved Steinar Saghaug, leder av Friluftslivets år 2015 om «friluftsliv i nærområdet», og Nasreen Begum om «innvandrerkvinners bruk av nærområdet til friluftsliv».

Se også annonse i avisa ca. 1 uke før årsmøtet. Det vil bli anledning til å ta opp saker som medlemmene er opptatt av.

Groruddalens Miljøforums hederspris 2014 deles ut.

Det serveres kaffe og kringle i pausen etter årsmøtet.
Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle vel møtt!

Med hilsen styret i Groruddalen Miljøforum

Invitasjon til velforeninger, borettslag og boligsameier i Groruddalen:

Velkommen til felles møte tirsdag 24. februar kl. 19.00 – 21.30

Møtelokalene i «kommuneboligene», Grorudveien 3 (parkering v/idrettsplassen)

Oppfølging av Kommuneplanen 2030 med hovedvekt på Hovinbyen.

Arne Bergsgard og Thomas Forslund Johnsen
fra Plan- og bygningsetaten vil gi oss status
om utbyggingsplanene i Groruddalen.

Endret bostruktur og frivillig arbeid.
Styremedlem Dag Tveit Bråthen innleder til diskusjon.

GM håper på god oppslutning fra organisasjonene,
og ser gjerne at det deltar flere fra hvert styre.

På grunn av servering ber vi om tilbakemelding.
Dette sendes til Rita Andersen,
e-post: arnerita@online.no innen søndag 22. februar.

Årsmøte 2014

2014 Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte
Sted: Grorud samfunnshus
Gårdsveien 6 (v/Nordtvet skole)

Tid: torsdag 27. mars kl. 18.30

Program:
Årsmøtesaker, samt valg av nytt styre.
I forlengelsen av årsmøtet avholdes
et vanlig medlemsmøte.

Tema under medlemsmøtet:
Oslos kommuneplan mot 2030 –
Groruddalens utvikling fremover
Innleder fra Plan- og bygningsetaten

Det vil også bli anledning til å ta opp saker
som medlemmene er opptatt av.

Utdeling av Hedersprisen 2013.

Utdeling av Hedersprisen 2013.

Forlengelse av t-banen til Ahus

Groruddalen Miljøforum og Ellingsrud Velforening mener at T-banens linje 2 så fort som mulig må forlenges til Ahus i Lørenskog. Nå blir det et møte om saken i Ellingsrud kirke onsdag den 23. mai 2012 kl 19.00.

Til møtet er invitert politikere fra både Oslo, Lørenskog og Akershus fylkeskommune, foruten representanter for Ruter, Oslopakke 3, Samferdselsdepartementet og Miljø- og klimadepartementet.

Behovet for å få t-bane til Ahus er stadig økende. Befolkningen i denne delen av Oslo/Akershus øker jevnt med nye boliger og næringsliv. Store arbeidsplasser er i de senere årene etablert i Lørenskog, bl a Coca Cola og Posten. Omlag 160 000 personer er overflyttet fra Aker sykehus til Ahus med behov for transport både for ansatte, pasienter og pårørende. Hver dag foregår det flere tusen arbeidsreiser med personbiler fra Lørenskog til Oslo og tilbake igjen. Det er av vesentlig betydning at flere reisende overføres fra vei til bane. Dette er nødvendig for å oppfylle målsettingene som er satt i regjeringens Klimamelding.

Det er samfunnsmessig uheldig om vi må vente i mange år til før denne viktige utbyggingen blir gjennomført. Prosjektet bør prioriteres slik at utbyggingen kan starte så fort som mulig.

På vegne av Groruddalen Miljøforum og Ellingsrud Velforening
Jan Lillejord og Bjørn Engstrøm

Årsmøte 2012

Til medlemmer av Groruddalen Miljøforum

Årsmøte

Sted: Grorud samfunnshus Gårdsveien 6 (v/Nordtvet skole)
Tid: tirsdag 27. mars kl. 18.30

Program:
Årsmøtesaker, samt valg av nytt styre
I forlengelsen av årsmøtet avholdes
et vanlig medlemsmøte.

Under medlemsmøtet vil byrådssekretær
Anne Siri Koksrud holde et innlegg om aktuelle saker i Groruddalen.
Medlemmene har mulighet til å stille spørsmål.

Det vil også bli anledning til å ta opp saker
som medlemmene er opptatt av.

Utdeling av Hedersprisen 2011.

Groruddalen Miljøforums hederspris 2011

Groruddalen Miljøforums Miljøfond er innstiftet med det formål å inspirere til innsats for bedring av miljøet i Groruddalen, og belønne innsats som har hatt avgjørende betydning for å virkeliggjøre Groruddalen Miljøforums idégrunnlag og målsetting.

Vurdering av kandidater skjer av et oppnevnt fondsstyre på bakgrunn av innsendte forslag fra organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner.

Kvalifiserte kandidater er bedrifter, foretak, enkeltpersoner, grupper, foreninger og institusjoner.

Under forutsetning av at det for 2011 kan utvelges verdig(e) prisvinner(e), skal utdelingen skje på årsmøtet i mars i Groruddalen Miljøforum.

Forslaget merket «GMs HEDERSPRIS 2011» kan sendes på e-post.

Utlysningen trykkes i Akers Avis Groruddalen 25. januar og 1. februar.