Stubberud Foto:
Stubberud Foto:Bilde 1 av 1

Debatt: Groruddalen Miljøforum om Stubberud

Plan og bygningsetaten (PBE) har startet arbeidet med områderegulering for Stubberud med konsekvensutredning og legger nå samtidig ut planprogram til offentlig ettersyn.

HENSIKTEN MED områdereguleringen er å sikre en mer miljøvennlig og arealeffektiv utvikling av Stubberud. Det skal sikres områder til kommunaltekniske funksjoner, ulike næringsformål og muligens idrettsformål samtidig som området skal bli grønnere og mer tilgjengelig for gående, syklende og kollektivreisende.

Stubberud er utpekt som utviklingsområde i gjeldende kommunedelplan, vedtatt i hhv 2015 (arealdel) og 2019 (samfunnsdel inkl. byutvikling), og skal videreutvikles som næringsområde. Oslo kommune eier ca. 2/3 av arealet.

Stubberud er et område med mange utfordringer da store deler av arealet består av gammelt søppeldeponi og ligger mellom sterkt trafikkerte trafikkårer som E6, Strømsveien og Tvetenveien. Avrenning til Trosterudbekken/Alnaelva blir også en relevant miljøutfordring; jf. krav i EUs vanndirektiv.

GRORUDDALEN Miljøforum (GM) uttalte seg til Stubberudfeltet i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid i mai 2019. GM vektlegger i sine trafikk-, miljø- og støyutfordringer samt tiltak som fremmer gode bomiljøer og/eller bedrer kvaliteten i eksisterende områder.
Oslo er en by i utvikling, noe som skal bidra til arbeidsplasser så vel som bolig. Dette øker også behovet for effektive og kortreiste tjenester til byens befolkning. Utvikling av Stubberud kan bli et slikt bidrag til byens østlige deler.

PBE ANSER IKKE boligformål som aktuell arealbruk på grunn av miljøforholdene. GM vil støtte forslag om bruk av området til å dekke kommunaltekniske behov, samtidig som en miljømessig og estetisk oppgradering blir viktig.
Deler av arealet er allerede i bruk som deponi for busser og renovasjonskjøretøy, men gjennom planarbeidet blir det en mulighet til å vurdere på nytt plassering og miljøtilpasning og mulig sambruk for kommunale etater. GM mener at et eventuelt nytt bussdeponi må erstatte et eksisterende bussdeponi i dalen.

I DET foreliggende forslaget til områderegulering skisseres 3 alternativer. 0-alternativ tilsvarer dagens situasjon, mens forskjellen på alternativ 1 og 2 grovt sagt er uten eller med direkte veiadkomst til Alnabruterminalen.
Da det er lite sannsynlig at terminalen blir borte i overskuelig framtid samt at gods på tog er å foretrekke, så bør alternativ 2 vurderes nøye. Så vidt GM kjenner til, gjelder fortsatt en reguleringsplan fra 1960-tallet, justert i 1971, hvor det ligger inne en veikorridor over Stubberud inn til Alnabruterminalen.

GM OPPRETTHOLDER sine tidligere innspill fra 2019 og mener at disse er godt ivaretatt i planprogram og i temaene til konsekvensutredningen. De overordnede temaene er stedsutvikling, arealbruk og utnyttelse, blågrønn struktur, gate- og byromstruktur, tran-sport og trafikk, teknisk infrastruktur, miljøforhold, barn og unges interesser og arkeologiske undersøkelser.
Hele området må som nevnt gis en estetisk opprydding. En mulig sykkelvei langs E6 kan være uheldig av helsemessige grunner. Det må for øvrig lages kollektivfelt i Strømsveien samt sikres trase til en mulig framtidig t-bane.

IDRETT skal vurderes under tema arealbruk. GM anbefaler at det tilrettelegges for hallidrett, gjerne i kombinasjon med kontorbygg som legges utenom søppelfyllinga og med nærhet til kollektivtilbud. Adkomsten må være trygg og uten negativ helsepåvirkning fra støy- eller luftforurensning. GM mener at eventuelle idrettstiltak må ses i sammenheng med Haugerud og Trosterud skoles planer innen idrett.

STUBBERUD GÅRD og kastanjealleen kan danne grunnlag for videreutvikling av grønne lunger og møteplasser for brukere av planområdet. Langs Pilegrimsleden må det etableres et grønt belte av transparent vegetasjon som skjerm mot Strømsveien.
På det åpne møtet 22. januar ble det foreslått en «truck-stop». Dette kan være et godt forslag med Stubberuds beliggenhet nær Alnabruterminalen og samlastingsbedriftene. Det må da bli en avkjøring fra E 6 via dagens rundkjøring inn til nordøstre del av området. En «truck-stop» vil forhåpentligvis kunne avhjelpe en del uønsket villparkering i boligområder i dalen.

GM VIL avslutningsvis igjen peke på viktigheten av nærmere kartlegging og overvåkning av forurenset grunn- og sigevann fra Stubberud. I tillegg til støy- og luftforurensning blir dette de viktigste punktene for konsekvensutredningen og for tiltakene som kan sikre et best mulig miljø for framtidig aktivitet på Stubberud.