SLIK KAN DET BLI: Etter at planene om et stort og tradisjonelt Økern senter ble skrinlagt, lanserte utbygger ideen om «Bogstadveien på Økern». Denne illustrasjonen «fulgte med», som eksempel på hvordan det kan bli. (Illustrasjon: A-LAB og Økern Sentrum ANS) Foto:
SLIK KAN DET BLI: Etter at planene om et stort og tradisjonelt Økern senter ble skrinlagt, lanserte utbygger ideen om «Bogstadveien på Økern». Denne illustrasjonen «fulgte med», som eksempel på hvordan det kan bli. (Illustrasjon: A-LAB og Økern Sentrum ANS) Foto:Bilde 1 av 2
SLIK KAN DET BLI: Etter at planene om et stort og tradisjonelt Økern senter ble skrinlagt, lanserte utbygger ideen om «Bogstadveien på Økern». Denne illustrasjonen «fulgte med», som eksempel på hvordan det kan bli. (Illustrasjon: A-LAB og Økern Sentrum ANS) Foto:
SLIK KAN DET BLI: Etter at planene om et stort og tradisjonelt Økern senter ble skrinlagt, lanserte utbygger ideen om «Bogstadveien på Økern». Denne illustrasjonen «fulgte med», som eksempel på hvordan det kan bli. (Illustrasjon: A-LAB og Økern Sentrum ANS) Foto:Bilde 2 av 2

Debatt: Nye Økern sentrum

Forhåndsuttalelse. Oppstart av detaljregulering Økern sentrum – Økernveien 145 m.fl.

REGULERINGEN som gjelder for Økern senter med kjøpesenter og badeland, ble vedtatt i 2012. Utbygger (Steen&Strøm og Storebrand) ønsker ikke å gjennomføre den vedtatte reguleringen og har startet arbeid med ny reguleringsplan med sentrumsformål og et stort antall boliger og kontorer. Det tas sikte på å etablere en mer finmasket gatestruktur med små torg og andre møteplasser, der det legges inn publikumsrettede funksjoner i første etasje.  

Kommuneplan for Oslo og strategisk plan for Hovinbyen legger til rette for en flerfunksjonell by med høyere tetthet og et mer finmasket gatenett. Miljøvennlig transportløsninger og funksjonsblanding vektlegges på en annen måte og nye føringer knyttet til overvannshåndtering, grønne tak, uteoppholdsarealer må innarbeides i nye planer. 

GRORUDDALEN MILJØFORUM (GM) vektlegger i sine høringsuttalelser trafikk-, miljø- og støyutfordringer samt tiltak som fremmer gode bomiljøer og/eller bedrer kvaliteten i eksisterende områder.  GM har lagt vekt på uttalelsen fra Bjerke bydelsutvalg i desembermøtet.  Bydel Bjerke anser at utbygging av Økern senter vil skape bydelens urbane tyngdepunkt og sentrum i visjonene om den framtidige «Hovinbyen».  

Utbygger ønsker bygg opp til 77 m (23 etg) høyde, mens Plan- og bygningsetaten mener at denne høyden ikke er i tråd med overordnede føringer og følgelig må justeres ned.  GM støtter dette.  GM er tilfreds med forslagsstillers ambisjoner om lokal medvirkning i planarbeidet.  

SLIK KAN DET BLI: Etter at planene om et stort og tradisjonelt Økern senter ble skrinlagt, lanserte utbygger ideen om «Bogstadveien på Økern». Denne illustrasjonen «fulgte med», som eksempel på hvordan det kan bli. (Illustrasjon: A-LAB og Økern Sentrum ANS)

SLIK KAN DET BLI: Etter at planene om et stort og tradisjonelt Økern senter ble skrinlagt, lanserte utbygger ideen om «Bogstadveien på Økern». Denne illustrasjonen «fulgte med», som eksempel på hvordan det kan bli. (Illustrasjon: A-LAB og Økern Sentrum ANS)

GM STØTTER Bydel Bjerkes uttalelse videre: Planen bør være robust med hensyn på utvikling av transportsystemet rundt Økern og ikke legge til grunn en reduksjon av trafikken på Østre Aker vei. Det må tas høyde for økt trafikk på Østre Aker vei samt en generell trafikkvekst i områder som følge av omfattende utbygging på tidligere lavt utnyttede næringsarealer.

Nye bystrukturer som planlegges bør henge godt sammen med omkringliggende områder, både områder under transformasjon og etablerte eller ferdig planlagte bolig- og næringsområder. I dag er Økern et område hvor det mange steder er vanskelig å orientere seg, noe som gjelder for alle trafikantgrupper. 

Det bør legges særlig vekt på å utvikle trafikksikre og attraktive forbindelser for gående og syklende.

BYDEL BJERKE mener det bør innarbeides badeland også i den nye reguleringsplanen. Bydelen vil ikke støtte boliger i rød støysone. Boliger bør derfor legges til de øverste etasjene. Videre er det ønskelig at det legges opp til offentlig tilgjengelige aktiviteter for barn og unge og kulturtilbud.