TRAFIKKORK: Dette er hverdagen mange steder i Groruddalen. Foto:
TRAFIKKORK: Dette er hverdagen mange steder i Groruddalen. Foto:Bilde 1 av 1

Debatt: På tide med byutvikling også på Oslos østkant!

Vi som bor i Groruddalen har lenge jobbet for at også våre miljøprosjekter og våre ønsker om et bedre bomiljø skal ivaretas. Det er ikke veiprosjektene i seg selv vi slåss for – det er vårt miljø!

DET BOR CIRKA 140.000 mennesker i Groruddalen – og flere skal det bli med den byutviklingen som er i gang flere steder – vi nevner Hovinbyen, Vollebekk, Furuset, osv. Vi ønsker ikke at det skal utvikles nye boområder som forfaller etter få år – og som fraflyttes på grunn av støy og støvplager!

Etter vår oppfatning forutsetter et bedre bomiljø og en god byutvikling for framtida også øst i byen en langt bedre skjerming av de store veiene enn i dag. Vi trenger miljølokk over E6 ved Furuset, vi trenger en Fossumdiagonal i tunnel som kan være med på å løse utfordringene med tungtransporten til og fra Alnabruterminalen og de øvrige logistikk- og lagerbedriftene som er lokalisert i dalen. Vi ønsker en nedgradering av Trondheimsveien, vi trenger en t-bane på tvers i dalbunnen og vi må få bygget forlengelsen av t-banen til Lørenskog/ Ahus.

Oslo sentrum har blitt en ny og flott by

Oslo har fått god byutvikling på Rådhusplassen, Jernbanetorget, Gamlebyen, Vålerenga og Bjørvika ved å flytte «monsterveien» E18 inn i tunnel under Oslo. En byutvikling som har fjernet kø, støy og støv på byplan og gitt plass på overflaten til en menneskevennlig storby. 

Dette har gitt en god byutvikling i sentrum og det har gitt Oslo et virkelig løft. Dette er vi glad for – og slik ønsker vi oss en byutvikling også i Groruddalen. Det koster å legge om infrastruktur og skjerme med å bygge lokk eller legge veier i tunnel. Men helseplager og mistrivsel har også kostnader for samfunnet på lengre sikt.

Store deler av denne finansieringen har vært et løft gjennom Oslopakke 3.
Det er også mange prosjekter i Groruddalen som står på vent – og som ville gitt et stort løft for byutviklingen her både for dagens beboere og for framtidige beboere!

Groruddalen har aldri nådd opp med sine prosjekter

Vi betaler bompenger som alle andre, men Groruddalens prosjekter er ikke igangsatt.

Behov for samme byutvikling i Oslo øst som i andre deler av byen. Det er en kjensgjerning at Alnabruterminalen, det nasjonale navet for godstransport ligger plassert midt i dalen. Det er ikke et entydig lokalt ønske å beholde terminalen i Groruddalen, men det er stor sannsynlighet for at den vil bli liggende der den ligger i uoverskuelig framtid. Terminalen fører til mye tungtransport både fra sør og fra nord. Denne trafikken vil vi med stor sannsynlighet beholde i mange tiår framover.

Vi som bor i Groruddalen bærer store miljømessige omkostninger for å ivareta et nasjonalt behov for en hensiktsmessig plassering av godsterminalen. Vi synes derfor det er rimelig å forvente at storsamfunnet/ både stat og kommune er villig til å kompensere for de belastningen dette har, med god tilrettelegging og gode tiltak for å avdempe de uheldige miljøvirkningene.
Vi trenger gode løsninger for godstransporten til og fra terminalen og vi trenger en infrastruktur som skjermer og demper miljøbelastningene for beboerne.

Ikke vei, men miljø!

Veiløsningene i Oslo øst, som Fossumdiagonalen og E6 Oslo Øst er ikke primært en kamp for bedre veistruktur, men gode miljøtiltak for innbyggerne! Når tiltak og omkostninger skal vurderes må også de helse- og miljømessige kostnader og konsekvenser inngå!

Miljølokk over E6 på Furuset er et tiltak det har vært snakket om i mange år og som vil få stor betydning for stedsutviklingen i området og redusere miljøulempene fra E6 i et sterkt trafikkert og tett befolket område i Oslo. Lokket vil ha stor betydning for den planlagte utbyggingen av Furuset-byen og det vil være et løft i som kan bidra til å gjøre området mer attraktivt. 

Lokket er omtalt i Oslopakke 3-avtalen fra 2016, men uten konkret prioritering og finansiering. Etter 19 år ser det ut til å løsne for Filipstad – nå er det på tide å få miljølokket på Furuset på plass!

Groruddalen trenger et skikkelig løft – la det bli vår tur til å få realisert de gode prosjektene for å skape bedre bomiljøer og en positiv byutvikling! Det er i dette perspektivet vi må se de store samferdselsprosjektene på Oslos østkant.