Oppropet er signert av:<br/>
Oppropet er signert av:
Bilde 1 av 1

Lokallag, foreninger og partier med felles opprop:

«Få lokket på plass!

«En tverrpolitisk kampanje for fortgang i lokk over E6 ved Furuset.» Slik lyder tittelen på et opprop underskrevet av samtlige partier i Alna bydelsutvalg, i tillegg til Groruddalen Sp. Med seg på laget har de blant annet med seg velforeningen, idrettslaget, avisa og naturvernforbundet. For nå er tålmodigheten brukt opp.

Oppropet er nå oversendt samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, samt Oslorepresentantene på Stortinget. I tillegg har en kopi blitt sendt til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byrådene for samferdsel og miljø, byutvikling, og finans, byrådsmedlemmene i samferdsels- og miljøkomiteen, byutviklingskomiteen, ordfører Marianne Borgen (SV), varaordfører Kamshajiny Gunaratnam (Ap), bystyremedlemmene fra Groruddalen, og Statens vegvesen ved prosjektleder Ingunn Risnes.

Oppropet:

«Bakgrunn: Furuset er utpekt som et klimasmart forbildeprosjekt i Oslos byutvikling. Mye positivt har skjedd i området, men lokk over E6 spiller en avgjørende rolle for resultatet. Furuset må knyttes sammen med resten av bydel Alna og Marka. Et gap av en motorvei med støy og forurensning tett på bebyggelse er uakseptabelt. Å ikke sikre lo kket vil være å gå fra oppgaven halvgjort.

På debattmøtet i Groruddalen 29. august foran stortingsvalget i 2017 ble det stilt spørsmål til panelet om hvor saken med lokk over E6 står – og om det er Statens Vegvesen som blokkerer en løsning? Flere i panelet bekreftet dette, og bydelsutvalgsleder i Alna, Knut Røli, fulgte opp med spørsmålet: hvem skal styre – politikerne eller etatene?

Det var bred enighet fra panelet om betydningen av økt politisk styring avutførende etater. På spørsmål fra representanten Odd Einar Dørum i bystyret nylig om framdrift i planene for lokk over E6, svarte byrådet at det er Statens vegvesen som har ansvaret for å utarbeide detaljreguleringen for et lokk, jfr notat av 12.12.2017 fra Samferdsels- og miljøkomiteen.

I revidert Oslopakke 3 heter det:

«Midler til byutviklingsprosjekter som f.eks. E6 lokk Furuset, E18
Filipstad og E18 Framnes-Lysaker er prioritert innenfor Rammer til øvrige riksvegprosjekter. E6 lokk Furuset og E18 Filipstad er viktige prosjekter med betydelig byutviklingspotensiale. Derfor er det viktig at planarbeidet fortsetter for å sikre god prosjektfremdrift.Store arealer kan frigjøres til
utbyggingsformål både på Furuset og Filipstad. Grunneierbidrag er en vesentlig forutsetning for å sikre at prosjektene fullfinansieres. Den endelige prioriteringen av disse prosjektene avgjøres senere.»

Statens vegvesen uttaler i Akers avis 03.01.18 at de må få bestilling og finansiering før de starter detaljregulering. Første skritt må væreå prioritere finansiering av reguleringsoppdraget for E6 lokk Furuset.

Vårt krav til de politiske myndigheter i Oslo, på Stortinget og i regjeringen, er:

Bestill detaljregulering fra Statens vegvesen nå!