– Ja til markaloven!

Leder i Østmarkas Venner, Steinar Saghaug, brukte åpen halvtime etter årsmøtet til Groruddalen Miljøforum å tilbakevise kritikken mot den foreslåtte markaloven. Om loven blir vedtatt kan den sette en stopper for utvidelse av Huken.

Forslaget til markaloven er nå til behandling hos Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Lovforslaget inneholder en hovedregel om forbud mot bygging og anleggstiltak innenfor markagrensen. Det har kommet kritikk mot lovforslaget, bl.a. fra Vegard Ulvang, som er bekymret for at forbudet vil gjøre det vanskeligere å legge til rette for idrett i marka.

Saghaug mener loven tvert om vil bedre forholdende for friluftsliv.

– Det de fleste ønsker seg av marka er ro og stillhet. De aller fleste som bruker marka trener ikke til Vasaloppet, sier han.

I lovforslaget er det bestemt at man må søke om lov for å anlegge nye løyper i marka. For større løyper må det vedtas reguleringsplan av kommunen, som så må godkjennes av Miljøverndepartementet. Departementet skriver i odelstingsproposisjonen at «større løyper» vil være løyper med mer enn to spor eller bredde for skøyting. Departementet skal bare godkjenne inngrep i marka som er i samsvar med lovens formål, som er å fremme friluftsliv.

– Det er bare rett og rimelig at det må søkes om å gjøre slike inngrep i marka, og dersom det fremmer friluftsliv vil de jo få tillatelse. Noen deler av marka må få forbli uberørt, mener Steinar Saghaug.

Han er redd for at kritikken mot lovforslaget kan bidra til usikkerhet om hvorvidt den får flertall på Stortinget.

– Ulvang er en flink skiløper, men ingen ekspert på lovtolkning. Loven er et kompromiss mellom forskjellige hensyn og er ikke perfekt, men den er bedre enn ingenting. Da man forsøkte å få vedtatt en markalov for 28 år siden glapp det, og det vil være tragisk om det skjer igjen.

– Stopper Huken-utvidelse

Frode Hansen fra Aksjonsgruppa «Stopp Huken – Vern Marka» fortalte miljøforumet at han håper markaloven, slik den nå er foreslått, vil hindre en utvidelse av Huken pukkverk. I lovforslaget er grensene for marka trukket opp, og Huken ligger innenfor marka.

– Vi fikk høre hos energi- og miljøkomiteen at de er enige i den grensedragningen, fordi det vil verne miljø og friluftsliv og dermed være i tråd med formålet bak loven, fortalte nyvalgt nestleder i miljøforumet Dag Tveit Bråthen, som har vært i møte med komiteen.

For at Huken skal kunne utvides må Oslo kommune vedta en reguleringsplan som åpner for det, og etter markaloven må denne planen godkjennes av Miljøverndepartementet. I lovforslaget er det hjemmel for å gjøre unntak fra byggeforbudet for igangværende råstoffutvinning. Men som Akers Avis Groruddalen har skrevet tidligere har departementet påpekt overfor kommunen at en utvidelse er i strid med markalovens formål, og i så fall skal ikke planen godkjennes av departementet. Frode O. Hansen tar imidlertid ikke gledene på forskudd.

– Så lenge det er mulig å gjøre unntak fra forbudet er det fare på ferde, sier Hansen.

 

Dette er markaloven:

– l Hittil har marka vært regulert av kommunale planer.

– l Miljøverndepartementet har på vegne av Regjeringen utarbeidet et forslag til markalov. Forslaget innebærer et generelt forbud mot inngrep i marka. I forslagets § 7 er det åpnet for unntak bl.a. for landbruk, løyper, sportsanlegg og igangværende råstoffutvinning. Kommunens planer for marka må godkjennes av departementet, og skal bare godkjennes hvis de er forenlige med hensynet til friluftsliv.

– l Loven er foreslått å inneholde detaljert markagrense for Oslo i form av en henvisning til et digitalt kart (se bilde). Forslaget er sendt til stortinget som en odelstingsproposisjon (Ot.prp 23 2008/2009).

– l Energi- og miljøkomiteen behandler forslaget, og skal gi sin innstilling til odelstinget 24. mars. Siden regjeringspartiene har flertall stortinget, vil loven bli vedtatt med mindre noen av regjeringspartiene ombestemmer seg.