Lokk over E6, Fossumdiagonal med nedgardering av Trondheimsveien, Ahusbane og t-bane på tvers. Dette er de store trafikk- og miljøsakene dalen. Groruddalen Miljøforum arrangerte flere møter i 2019. Det største var det store valgmøtet i Grorud samfunnshus. Foto:
Lokk over E6, Fossumdiagonal med nedgardering av Trondheimsveien, Ahusbane og t-bane på tvers. Dette er de store trafikk- og miljøsakene dalen. Groruddalen Miljøforum arrangerte flere møter i 2019. Det største var det store valgmøtet i Grorud samfunnshus. Foto:Bilde 1 av 1

Kommentar: Perspektiver ved et årsskifte

Groruddalen Miljøforum (GM) har gjennom flere år påpekt
viktigheten av større samferdselstiltak for å bedre livsmiljøet for befolkningen i dalens mest miljøbelastede områder, samt styrking av det kollektive transporttilbudet for mange titalls tusen
mennesker: Lokk over E6, nedgradering av Trondheimsveien, Fossumdiagonalen, baneløsning Nedre Romerike, tverrforbindelse med T-banen. Det er etter GMs oppfatning en beklagelig mangel på fremdrift i disse sakene.

I et møte GM har hatt med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet ble det fremholdt at det ikke vil bli bevilget så mye som en krone fra Staten dersom ikke byrådet melder inn behov for disse tiltakene som topp prioriterte prosjekter.

Aktuelle saker 

Det har vært fremlagt reguleringsplaner  for Økern- og Risløkka-området der det forutsettes at Østre Aker vei omgjøres til bygate, en såkalt «aveny». Dette vil, slik GM ser det, kunne være til hinder for det som må være første prioritet; Nedgradering av Trondheimsveien, med en diagonal ved Fossum som kan lede trafikken ned mot Østre Aker vei.

Trikk fra Sinsen oppover til Tonsenhagen, med eventuell forgrening ned Refstadveien eller videre mot Linderud vil etter GMs oppfatning være et viktig ledd i arbeidet for nedgradering av Trondheimsveien. Det har imidlertid ikke vært registrert noen fremdrift i disse planene i løpet av året som gikk.
Ulvensplitten er en trafikkbarriere til hinder for de byutviklingsgrep som planlegges på Ulven. Dette har vært et dilemma for Statens veivesen, som arbeider med  et stort prosjekt, E6 Oslo Øst, som innebærer at E6 skal legge i tunnel  gjennom Manglerud og via en ny trasé fra tunnelmunningen på Teisen knyttes an til E6 videre nordover gjennom Groruddalen. Som avisens lesere antas å kjenne til ble det for et par år siden fremlaget et forslag som innebar at Smalvollveien skulle bli firefelts motorvei. Dette ble det behørig protestert mot av en engasjert lokalbefolkning, og planen ble skrinlagt. 

Tunnel-planer på Teisen

Sommeren 2019 fremla Statens vegvesen et nytt forslag til trasé fra tunnelmunningen som vil bety et sterkt inngrep i eksisterende og veletablerte bomiljøer på Teisen og Fjellhus. Det inngår i forslaget å rive to boligblokker og 16 eneboliger og rekkehus, samt legge vei over store grøntarealer. GM ønsker å følge opp denne saken. I den forbindelse vil det være behov for et samarbeid med berørte velforeninger og borettslag.

Det som uansett er sikkert, er at deler av Groruddalens befolkning må leve med støy og svevestøv fra hovedveinettet i  uoverskuelig fremtid. GM har derfor i møte med sekretariatet for Oslopakke 3 tatt til orde for at det haster med støyskjerming ved flere av de mest belastede boområdene langs E6 og Trondheimsveien. Et slikt tiltak må imidlertid ikke bli en «sovepute» for å slippe videre arbeid med de store samferdselstiltakene.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Denne planen skal reforhandles våren 2020 mellom Oslo kommune og det nye storfylket Viken. GM kommer til å følge dette nøye, og planlegger en omfattende lobbyvirksomhet fram til forhandlingene er gjennomført. 
    

Forurensing av Alnaelva 

Plan og bygningsetaten har fremlagt et planprogram for områderegulering av Stubberudfeltet i Bydel Alna. Oslo kommune eier 2/3 av grunnen. Her var det tidligere et søppeldeponi. GM har sammen med Alnaelvas venner uttrykt bekymring for forurensing av Alnaelva med giftig sigevann. GM har i en henvendelse til Bymiljøetaten påpekt at dette må stoppes.  Som eier og tiltakshaver har Oslo kommune et betydelig ansvar for opprensing og sikringstiltak.

GM har også uttrykt bekymring for avrenning av tungmetaller fra E6 ut i Alnaelva. Dette er Statens veivesens ansvar. 

Byutvikling  

Det er fremlagt et omfattende byutviklingsprogram, spesielt i den delen av Groruddalen som er en del av den fremtidige Hovinbyen, som skal gi rom for 27. 000 – 40.000 nye boliger og 50.000 – 100. 000 arbeidsplasser. 

En av GMs høyt prioriterte oppgaver er å avgi høringsuttalelser vedrørende store utbyggingsplaner i Hovinbyen, Økern, Ulven, Rommen, Bjerke, Rødtvet og Grorud. I høringsuttalelsene legger GM vekt på problemstillinger knyttet til trafikk, miljø – og støybelastninger, og er opptatt av tiltak som fremmer gode bomiljøer og ikke bidrar til forringelse av nærliggende, etablerte boområder, for eksempel i form av økt trafikkbelastning eller inngrep i friområder. 
GM ser en økende tendens til planlegging av boligutbygging i støybelastede områder, blant annet på Kjelsrud, langs Ring 3 og Østre Aker vei. 

GM er opptatt av næringsutvikling og arbeidsplasser i dalen, og vi mener at det vil kunne bidra til å styrke byutviklingsområdenes attraktivitet dersom kulturinstitusjoner og høyskoler etablerer seg her. Politihøgskolen og NRK ser seg om etter nye tomter, og byrådet har tilbudt NRK å kjøpe en kommunal tomt på10 000 kvadratmeter rett sør for Økern senter. 

GM har som ambisjon å være pådriver for en  bolig – og næringsutbygging som innebærer at boliger skal planlegges lengst mulig unna trafikkbelastede områder. 
GM er opptatt av at det unngås en for sterk fortetting, bevaring av eksisterende bomiljøer og variert boligbygging. I våre høringsuttalelser påpeker vi at det må settes av tilstrekkelige arealer til skoler, barnehager og friområder. 

– – –

Møter og arrangementer i året som gikk

GM arrangerte i 2019 tre meget godt besøkte møter.

I samarbeid med Naturvernforbundet ble det avholdt et samferdselsseminar i Ellingsrud kirke. 
GM avholdt sitt etterhvert tradisjonsrike valgmøte i Grorud samfunnshus i august. Tema for møtet var kommuneplanen for Oslo. 

I november var det tid for det årige møtet for representanter for velforeninger og borettslag. Innleder var Rune Gjøs fra bymiljøetaten. Han  snakket om Oslo kommunes forvaltning av veier, gangs – sykkelveier og fortau.

I løpet av 2019 da Oslo var europeisk miljøhovedstad, var det et meget høyt antall arrangementer og tiltak over hele byen, også i Groruddalen. GM var i oktober medarrangør av «Lysvandring langs Alnaelva» i samarbeid med Rusken og en rekke andre organisasjoner og bydeler. 
Det ble i en stemningsfull ramme plukket opp store mengder søppel og skrot. Arrangementet ble avsluttet med konsert i Grorud kirke. 

(For nærmere informasjon om disse arrangementene, se Akers Avis Groruddalens fyldige dekning, som i avisens nettutgave er å finne under rubrikken «Groruddalen Miljøforum».

Representanter for GM  deltok i oktober i en stor internasjonal konferanse om Hovinbyen. Det var mange inspirerende innlegg om gode byutviklingsgrep i flere europeiske storbyer. Nyttig lærdom og bakgrunnskunnskap for vårt fortsatte arbeid for at Groruddalen skal bli et enda bedre sted å bo og arbeide i.

Et godt nytt år ønskes alle avisens lesere fra styret i Groruddalen Miljøforum.