Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Politistasjon Kjelsrud

Forslag om ny politistasjon på Kjelsrud ble varslet ved oppstart i september 2020, og planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2021. På grunnlag av innkomne bemerkninger er det foreslått endringer i planforslaget. Disse sendes nå ut på høring til de som berøres direkte av endringene; dvs. de som sendte inn uttalelse høsten 2021.

Groruddalen Miljøforum (GM) var eneste organisasjon blant disse. Høringen gjelder bare de foreslåtte endringene. Andre innspill godtas ikke, f.eks. forhold knyttet til selve politistasjonen, kollektivtransporten etc. Kjelsrud Eiendom AS eier tomtearealet; jf. kartet som viser plasseringen av politistasjonen og en park ved rundkjøringen på Nedre Kalbakkvei (går også en vei inn til Alnabruterminalen). Området har en sterk trafikkbelastning med tilhørende støy og luftforurensning.

Bymiljøetaten (BYM) foreslår nå at parken isteden blir regulert til friområde, og begrunnelsen er bl.a. at dette vil gjøre det enklere å etablere urbant landbruk i deler av friområdet. GM er positiv til park og også til en eventuell omregulering til friområde, men har problemer med å se hvem som vil etablere landbrukstiltak (parseller?) ved Nedre Kalbakkvei. Det bor ingen i nærheten i dag, og kommunen har selv lagt til side planene for ny boligutbygging på andre deler av Kjelsrud. Forslaget om urbant landbruk må da forutsette at folk sykler eller bruker kollektiv til friområdet. Det fremmes også ideer fra Plan- og bygningsetaten (PBE) om forsamlingslokale/driftsbygning/kulturformål på friområdet. Muligens er dette gode ideer, men GM lurer på hvordan man har tenkt at friområdet og eventuelt en bygning skal driftes. Vil BYM få forvaltningsansvaret for dette? Dette må avklares på forhånd.

Som nevnt har Nedre Kalbakkvei en stor trafikkbelastning. Det ligger et industribygg mellom parken/friområdet og Nedre Kalbakkvei. Spørsmålet er om dette gir tilstrekkelig skjerming mot støyen og luftforurensningen. Uansett bør det komme tett beplantning på den foreslåtte blågrønne strukturen mellom parken/friområdet og industribygg/vei.

Bydel Alna uttalte høsten 2021 at det var for få muligheter for kryssing av Nedre Kalbakkvei. Statens vegvesen (SVV) foreslår nå signalregulert fotgjengerfelt der dagens kryssing ligger litt nord for rundkjøringen. Dette blir også nært bussholdeplassen. GM er enig i dette forslaget. Dette kan også gi ytterligere en krysningsmulighet for turveien langs Alnaelva videre over mot Alnabruterminalen. Denne må da skiltes som «turvei».

Forslagene i begrenset høring gjelder få og noe mindre endringer. Ifølge PBE vil for øvrig alle innsendte høringsuttalelser fra 2021 følge planforslaget til politisk behandling.

Kjelsrud

Kjelsrud