Referat fra møte med velforeningene i Groruddalen

Stovner velhus 7. oktober 2008

Groruddalen Miljøforum

Referat fra møte med velforeningene i Groruddalen – Stovner velhus 7. oktober 2008

Representanter fra følgende velforeninger deltok på møtet:

Ellingsrud Vel, Mia E. Larsen, emilarse@online.no

Fjellhus Vel, Irene Lindstrøm, ireneli@online.no

Furuset Vel, Eva Rueslåtten, evarue@online.no

Kirsten Rogne

Grorud Vel, Frode O. Hansen, fohanse@online.no

Haugerud og Trosterud Vel, Åge Smedsrud, age.smedsrud@gjensidige.no

Høybråten Vel, Ragnar Torgersen, ragnarto@online.no

Linderud og Omegn Vel, Dag Tveit Bråthen, d.t.brathen@admin.uio.no

Stovner Vel, Tore Slørdal, tore.slordal@lilleborg.no

Knut Nicolaissen, laila_nicolaissen@hotmail.com

Økern Vel, Widar Granly, widar@nyemuligheter.no

Groruddalen Miljøforum, Rita Andersen, arnerita@online.no

Groruddalen Miljøforum, Anne-Grete A. Smelhus, a-g-a-s@online.no

DAGSORDEN

1.    Fra Økern til Lørenskog

Seniorrådgiver Arne Bergsgard fra Byutviklingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten redegjorde for planer og utvikling av diverse offentlige og private byggeprosjekter i Groruddalen.

Han viste til både sentrale og lokale planer som er styrende for utvikling av Groruddalen samt hvilke avdelinger i kommunen som har ansvar for hva. De ulike planene gjør det vanskelig å få oversikt og utgjør et koordineringsproblem også for ansvarlige saksbehandlere i kommunen.

Av pågående og planlagte prosjekter som berører Groruddalen kan nevnes:

Ulvenutbyggingen

Lørenbyen

Økernbyen

Tidligere Alcate-området

Utbygging av forbrenningsanlegget på Haraldsrud

Utvidelse av Godsterminalen på Alnabru

Ikea/Furuset IL – div. anlegg

Internasjonal fotballarena?

Nyland Syd

Grorud Stasjonsområde

Fossumdiagonalen

Utbygging av Postterminalen og Skårerødegården i Lørenskog

Av sentrale plandokumenter kan nevnes:

Kommuneplan for Oslo 2008

Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen

Kommunedelplaner, blant annet for Grønnstruktur

Kommunedelplan for Alna Miljøpark

Groruddalssatsningen

Samferdselsplaner

Dokumenter er å finne på internett; www.pbe.oslo kommune.no

I den påfølgende kommentarrunde ble det bekreftet at det nå er opprettet kommunikasjon mellom Oslo – og Skedsmo kommune vedr store utbyggingsprosjekter ved kommunegrensen.

2.    Huken pukk – og asfaltverk

Frode O. Hansen fra aksjonsgruppa Stopp Huken – vern Marka orienterte om status i saken. Oslo vei har oversendt et nytt forslag til Plan- og bygningsetaten.  Her foreslås ny utgang på tunnel lokalisert til området nær Grorud Senter. Frode Hansen berørte også bekymring for dybden av bruddene som kan forårsake lekkasjer og forstyrre vannstanden i tilliggende vann.

Videre ble det presisert viktigheten av at markagrensen blir en del av Markaloven – og ikke forskriftene da dette vil gi bedre vern av markagrensen.

Det er et håp at markagrensen behandles i Stortinget våren 2009.

3.    Flystøy over Groruddalen

Dag T. Bråthen bekreftet at GM arbeider kontinuerlig med flystøyproblematikken over Groruddalen. Det avventes blant annet en godkjenning av nye forskrifter om innflygningstraseer. Arbeidet mot ansvarlige myndigheter er komplisert, men vil nå bli ytterligere intensivert. Tidligere leder av Norsk Forening mot Støy, Thorleif Johnsen er invitert til neste styremøte i GM med hensikt å diskutere videre strategier for å nå fram med våre krav.

4.    Retningslinjer for parkering i boligområder

Som følge av henvendelser til politiet vedr. parkering i boligområder på Høybråten, ble det avdekket at entydige retningslinjer for parkering mangler.  Det er politiet som har hjemmel til å anmode Trafikketaten om borttauing.

Saken overføres KUV til videre behandling. Rita Andersen er ansvarlig for å bringe saken videre.

5.    Ruskenaksjon våren 2009

Det er viktig at Oslo kommune, ev Rusken sentralt, gir tilskudd til containere m.v. under vårens Ruskenaksjon slik at det enkelte borettslag/velforening slipper å bli belastet kostnadene. GM bringer saken videre v/Dag T. Bråthen.

6.    Høringsuttalelser

For å gi mer tyngde til de høringsuttalelser som sendes inn i ulike saker fra det enkelte vel, bør uttalelser, der dette er naturlig, koordineres med GM og andre vel i Groruddalen. Det oppfordres om at forslag sendes elektronisk på e-mail.

7.    Økern Vel ønsker vei oppkalt etter Magnar Halse i lokalområdet.

Akers Avis Groruddalen arbeider videre med saken.   

Referent

Rita Andersen

Groruddalen Miljøforum