Bro over bekk omkranset av løvtrær
Grøntgruppen har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse fra Groruddalen Miljøforum til KPA som ble sendt på høring 22.06.2023 med høringsfrist 22.12.2023.

Uttalelse til kommuneplanens arealdel fra grøntgruppen i Groruddalen Miljøforum

Groruddalen Miljøforum har opprettet en grøntgruppe med følgende målsetting innen 2026: 1. Grønn struktur skal sikres i alle nye boligbyggingsprosjekter. 2. Flere elve – og bekkeløp skal være åpnet. 3. Landskapsvern langs Alna fra Hølaløkka til marka.
Bro over bekk omkranset av løvtrær

Grøntgruppen har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse fra Groruddalen Miljøforum til KPA som ble sendt på høring 22.06.2023 med høringsfrist 22.12.2023.

Groruddalen Miljøforum har opprettet en grøntgruppe med følgende målsetting innen 2026:
1. Grønn struktur skal sikres i alle nye boligbyggingsprosjekter.
2. Flere elve- og bekkeløp skal være åpnet.
3. Landskapsvern langs Alna fra Hølaløkka til marka.

Grøntgruppen har satt et mål i forbindelse med kommuneplanens arealdel (KPA):

 • Enstemmige vedtak i bystyre og bydelsutvalg om sikring av grønn struktur.

Grøntgruppen har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse fra Groruddalen Miljøforum til KPA som ble sendt på høring 22.06.2023 med høringsfrist 22.12.2023.

Groruddalen Miljøforum (GM) er positiv til målsettingen om en grønn by med grønne og varierte boligområder. Imidlertid må også næringsområdene gis bestemmelser om grønne områder.

GM legger vekt på at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for KPA. Juridiske bestemmer er viktig for forutsigbarhet og raskere saksbehandling, og GM ser juridiske bestemmelser som et vesentlig virkemiddel for å nå målene i planen med tematiske bestemmelser for grønne kvaliteter, naturmiljø, trær og vassdrag.

GM mener at grønne områder er viktig av flere grunner:

 • Boligmiljøer med grønne innslag som gir en merverdi utover selve boligen og således blir attraktive for folk med forskjellige boligbehov, og som fører til et stabilt boligmarked uten hyppige inn og utflyttinger.
 • Nærnatur med rekreasjon og aktivitetsmuligheter i nærheten av egen bolig.
 • Utvikling av biologisk mangfold som en naturlig følge av at det ikke er for langt mellom grøntområdene. Dette må gjelde både nærings- og boligområder.
 • Økt livskvalitet og behov for beskyttelse av naturverdier.
 • Høyere tetthet og fortetting må kompenseres med lys og luft i åpne områder.

Økt konfliktnivå

KPA legger til rette for økt boligbygging i tråd med befolkningsveksten. Den skal sikre attraktive steder med fokus på nabolagsverdier, grøntstruktur og vassdrag, folkehelse og trygge, gode nabolag for alle.

GM er usikker på om de forskjellige hensynene blir godt nok i varetatt i høringsutkastet. Det er en reell fare for at målsettingen om å bygge flere boliger vil bli prioritert i forhold til de øvrige målene. Fortsatt rask befolkningsvekst og høye boligpriser kan skape konflikt med behov for grøntområder og trivelig og trygge boligmiljøer. GM mener at konfliktnivået må tydeliggjøres i KPA med fastsatte prioriteringer.

Det er viktig at rekkefølgekrav settes for å sikre nødvendig samfunnsverdier, teknisk infrastruktur og grøntstruktur.

GM vil fremheve at vi støtter følgende forslag:

 • Bånkallia er lagt inn som grøntstruktur.
 • Stadioner og idrettshaller får endret arealformål fra grøntstruktur til bebyggelse og anlegg.
 • Ammerud og Trosterud fjernes som prioritert stasjonært område.
 • Omlegging av Trondheimsveien, Økernveien og Østre Aker vei til miljøgate. Dette må medføre at grønne elementer innpasses.
 • Forbud mot felling av trær, med mindre det er nødvendig for oppnåelse av regulert utnyttelse. Det må legges inn at i så fall at nye trær skal påbys plantet som erstatning.
 • Nye hensynssoner for jordvern og urbant jordbruk.
 • At aktivitetssoner til idrett og friluftsliv i Markas randsoner er tatt ut.
 • Forslag om sammenhengende økologiske korridorer i Marka.
 • KPAs ambisjon om å gjenåpne elver og bekker. Det er behov for å utvide elveskogene og gjøre disse mer robuste for å tåle større nedbørsmengder og flom..
 • At Alnabruterminalen ikke utvides.
 • Prinsippene for overflatevanns-håndtering.
 • Forslagene til turveier, men mener at turveiene i kart T3 må gjøres juridisk bindende.

GM støtter ikke følgende forslag:

 • Arealnøytralitet med avbøting, restaurering og kompensering.
 • At åpning av deler av Tokerudbekken og to bekker på Furuset er tatt ut av planen.
 • At 20 og 12 meters sonene ved elver og bekker er satt som minstemål. Vernesonene må kunne gjøres mer fleksible kunne med fordel vært utvidet.
 • Omregulering av Huken til konsertarena. Reguleringsplanen som ble vedtatt 18.12.2019 med formål grøntstruktur, natur, friluftsformål og skiløyper må opprettholdes.
 • At området som er regulert til smådyrmottak Området inngår i grøntstrukturen som følger Alnaelva og som er viktig å utvikle i sammenheng med Alnaelva landskapsvernområde og må omreguleres til grøntstruktur.
 • Videre utbygging av Grefsenkleiva.

GM har følgende forslag:

 1. Oslo kommune utarbeider en plan for landskapsvern i tilknytning til Alna-elven.
 2. Oslo kommune utarbeider en kommunedelplan for nærnatur i Oslo.

Les hele uttalelsen her