Akers Avis Groruddalen brøt god presseskikk

Redaksjonen gjorde ikke tilstrekkelig forsøk på å hente inn samtidig imøtegåelse fra en fotballdommer, da de omtalte en kamp som ble stoppet før full tid. Mangelen på imøtegåelse førte også til at avisa ble felt av PFU for sviktende opplysningskontroll.

Akers Avis Groruddalen publiserte i mai 2023 artikkelen «Stovner SKs kamp mot Lokomotiv Oslo ble avbrutt av dommeren», der avisa omtalte en fotballkamp som ble stoppet etter 55 minutter. Avisa skrev at groruddølene stilte seg uforstående til det som skjedde, og siterte ledere i klubben som mente dommeren hadde gjort flere feil og opptrådt aggressivt.

Klager:
Dommerkomiteen i NFF Oslo, med samtykke fra den aktuelle dommeren, anførte at beskyldningene om at han hadde en agenda og hadde oppført seg dårlig, utløste en åpenbar rett til samtidig imøtegåelse. Klager viste til at hvem som var dommer lå åpent i dommeroppsettet som er tilgjengelig for alle, og at det var lett å finne ut hvem dette var. NFF Oslo anførte også brudd på kravet til kildekritikk og opplysningskontroll, i og med at dommeren ikke ble intervjuet.

Mediet:
Akers Avis Groruddalen mente at de ikke hadde brutt god presseskikk, og anførte at NFF Oslo har en praksis der de pålegger dommere å ikke snakke med media. Dommeren svarte ifølge avisa ikke på deres anrop, og skrev: «Vi lot det også gå en dag for at han skulle få mulighet til å ringe tilbake.» Avisa anførte at de ville latt ham uttale seg om han tok kontakt. Redaksjonen var kritisk til at dommeren ifølge dem gjorde seg utilgjengelig, for i neste omgang å klage på manglende imøtegåelse.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at avisa var i sin fulle rett til å omtale hendelsen, som hadde offentlighetens interesse. Dette må imidlertid gjøres innenfor presseetikkens rammer. Den som blir utsatt for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14. Samtidig skal ikke debatt, kritikk og nyhetsformidling hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg.

Må kjenne til anklagene
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å gjennomføre ett ubesvart anrop for å innhente nødvendig imøtegåelse. Det er av vesentlig betydning at den som skal svare for seg, kjenner til det konkrete innholdet i beskyldningene. Ellers blir ikke imøtegåelsesretten reell.
Selv om aktører i tidligere saker ikke har bidratt til å uttale seg og belyse saker i offentligheten, fritar ikke dette redaksjonen fra plikten om å hente inn nødvendig imøtegåelse. Dette må skje i hvert enkelt tilfelle, når beskyldninger fremmes.

Mangel på opplysningskontroll
Den samtidige imøtegåelsen er en rett for den angrepne parten, men den er også viktig for at mediet skal kunne kontrollere opplysningene. Den som blir utsatt for påstander av faktisk art, vil ofte være en helt sentral kilde for å sikre at det som blir publisert er riktig.

Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valget av kilder, jf. VVP 3.2. Når dommeren ikke kommer til orde, mangler artikkelen kontroll av de faktiske forholdene, og man går glipp av potensielt sentrale opplysninger fra førstehåndskilden til hele nyhetsartikkelen, personen som fant grunn til å blåse av kampen før tida. Dette utgjør etter utvalgets syn en kritisk mangel i forhold til kravet om både kildebredde og opplysningskontroll slik det kreves i VVP 3.2.

Akers Avis Groruddalen har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2 og 4.14.

Oslo, 25.10.2023.

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje.