Fordeling av bomstasjoner. (Kilde: www.fjellinjen.no/bompenger).
Fordeling av bomstasjoner. (Kilde: www.fjellinjen.no/bompenger).Bilde 1 av 2
Betaling av bompenger per måned fordelt på bydeler i Oslo. (Kilde: Folk fra østkanten i Oslo betaler mest bompenger: – Det skal jo ikke være sånn – Dagsavisen)
Betaling av bompenger per måned fordelt på bydeler i Oslo. (Kilde: Folk fra østkanten i Oslo betaler mest bompenger: – Det skal jo ikke være sånn – Dagsavisen)Bilde 2 av 2

Oslopakke 3: Miljøforumet ber om gransking av bruken av bompengene

Anmodning om gransking og lovlighetskontroll.

Bompengeinnkreving m.v. i Oslo/Akershus, Oslopakke 3

Innledning

Groruddalen Miljøforum (GM) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider blant annet for gode bomiljøer og gode samferdselsløsninger for Groruddalens ca. 150 000 innbyggere.

Innhentet utredning om bompenger

GM har innhentet: Utredning Bompenger Fjellinjen, Fordeling Oslo Øst vs Oslo Vest, IAJ Consulting, desember 2023, revidert januar 2024. Utredningen følger vedlagt. Saken har fått bred omtale blant annet i Akers Avis/Groruddalen. I utredningens sammendrag heter det blant annet:

«Bompenger i Fjellinjen siste 10 år (2013-2022) 

  • Netto bompengebidrag siste 10 år utgjør 28,7 mrd. kr.  Estimert bidrag fra Oslo Øst er 75% (21,4 mrd. kr.), mens Oslo Vest innkreving utgjør 25% (7,3 mrd. kr.).  
  • Det er i perioden samlet inn tre ganger så mye i Øst som i Vest og differansen er 14,1 mrd. kr. 
  • Bruken av bompenger på spesifikke prosjekter (enten i øst eller vest) siste 10 år fordeler seg med 1,7 mrd. kr. i Oslo Øst (27%) og 4,6 mrd. kr. i Oslo Vest (73%). «

Utredningen viser en omfattende skjevdeling av pengene som innkreves i bomstasjonene i Oslo. Mesteparten av pengene kreves inn i Oslo øst, inkludert Groruddalen, men pengene brukes i det vesentlige på prosjekter i Oslo vest og i Bærum. Dette har allerede pågått i mange år, og det er så langt lagt opp til at skjevdelingen skal fortsette i årene fremover. 

Det er i perioden innhentet ca. 8 milliarder kroner i Groruddalen, men det er I Oslopakke 3 nesten ikke brukt penger til spesifikke prosjekter i Groruddalen i perioden 2013-2022. Unntaket er den såkalte Lørensvingen som ble åpnet 3. april 2016 som kostet i underkant av 1,5 milliarder kroner.

De fleste bomstasjonene er plassert i Oslo øst/Groruddalen. 58 bomstasjoner er plassert i Oslo øst og 26 bomstasjoner er plassert i Oslo vest. Er dette en rettferdig fordeling av bompengebyrden blant bilistene.

Utredningen viser at bydeler i Oslo øst (bydelene øst for Akerselva), inkludert Groruddalen, som nevnt betaler mye mer i bompenger enn bydeler i Oslo vest og Bærum. Bydelene Alna og Bjerke betaler aller mest. Bydelene Ullern og Vestre Aker betaler minst i bompenger. Det skjer en skjevbelastning ved at «rike» bydeler betaler mye mindre enn «fattige» bydeler som Alna og Bjerke. Er dette en rettferdig ordning?

Oslo øst/Groruddalen er blitt viktig finansieringskilde (omtalt som «melkeku») for Oslopakke 3-prosjekter i Oslo vest og i Bærum, blant annet Fornebubanen og ombygging av Majorstua stasjon. Fordelingen av bomstasjoner kan illustreres slik:

Fordeling av bomstasjoner. (Kilde: www.fjellinjen.no/bompenger).

Bompengestasjoner er nesten fraværende i Bærum og helt fraværende inne på Fornebulandet til tross for at bompengene i vesentlig grad skal finansiere Fornebubanen som har overskredet alle tidligere kostnadsoverslag. Prisen ble først satt til ca. 5,5 milliarder kroner, mens prislappen så langt ligger på ca. 31,5 milliarder kroner. Den endelige summen er foreløpig ikke fastsatt. Den eksplosive veksten i kostnader for Fornebubanen har medført store og stadige økninger i bompengesatsene, noe som belaster Oslo øst/Groruddalen ytterligere. 

Betaling av bompenger per måned fordelt på bydeler i Oslo:

Betaling av bompenger per måned fordelt på bydeler i Oslo. (Kilde: Folk fra østkanten i Oslo betaler mest bompenger: – Det skal jo ikke være sånn – Dagsavisen)

Klipp fra pressen:

«En bilist i Oslo betaler dobbelt så mye bompenger som en i Asker og 45 prosent mer enn en i Bærum. Av Oslo-bilister betaler østkantens bilister aller mest.

En bilist i bydel Alna betaler i løpet av et år i snitt 2.800 kroner mer enn en bilist i Bærum. Der er snittet på 398 kroner i måneden, mens det på Nesodden er 300 og i Asker 284 kroner.

Fornebubanen vestover skal finansieres med en stor andel av Oslos bompengeinntekter.

«Oslo skiller seg markant ut fra kommunene rundt. Eksempelvis betaler den gjennomsnittlige Oslo-bilisten 45 prosent mer i bompenger enn en Bærum-bilist og mer enn dobbelt så mye som Asker-bilistene, sier Svein Skovly, kommersiell direktør i Fremtind Service.» 

Kilde: https://www.akersposten.no/vestre-aker-og-ullern-bilister-betaler-minst-i-bompenger/s/5-142-4410

Vegloven § 27

Vegloven § 27 første ledd ble endret ved lov 4. april 2008 nr. 8 ved at bompenger også skulle kunne brukes til drift av kollektivtrafikk. Fra forarbeidene til endringsloven, Ot.prp. nr. 15 (2007-2008) side 2, heter det blant annet:

«Inntektene frå bompengepakker skal komme dei lokale innbyggjarane til gode…». 

Det heter også side 2: «Nettoinntektene frå bompengepakker i eit byområde skal nyttast til transportføremål i det berørte området».  Hva som menes med «eit byområde» er ikke definert.

Det kan reises spørsmål om disse forutsetningene er blitt oppfylt i Oslopakke 3.

Anmodning om gransking og lovlighetskontroll

Groruddalen Miljøforum anmoder om at det foretas en gransking og lovlighetskontroll av beslutningsgrunnlaget både i Stortinget, i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Det anmodes om at det særlig ses på følgende:

  1. Forelå det et forsvarlig beslutningsgrunnlag for å igangsette byggingen av Fornebubanen?  Foreslå det en fullverdig Konseptvalgutredning (KVU) som var kvalitetssikret etter gjeldende regler? Hva var grunnlaget for at Fornebubanen ble igangsatt istedenfor Ahusbane-prosjektet som var foreslått allerede i 1960 (forlengelse av t-banen til Akershus universitetssykehus). Har prosjektet en forsvarlig og kompetent kostnadsstyring? Er administrative rutiner tilfredsstillende?
  2. Har Oslopakke 3-avtalen fulgt retningslinjene gitt av Stortinget? Jf. granskingen som Riksrevisjonen i sin tid gjennomførte for Oslopakke 2.
  3. Skjevplasseringen av bompengestasjoner. Er dette i samsvar med Stortingets retningslinjer og forutsetningene i vegloven?
  4. Skjevbelastning av bompengeinnkrevingen fra bydelene i Oslo øst/Groruddalen sammenliknet med betalingen fra bydelene i Oslo vest og Bærum. Er dette i samsvar med Stortingets retningslinjer og forutsetningene i vegloven?
  5. Skjevfordelingen av bompengeinntektene, sammen med statlige og kommunale overføringer, til prosjekter i Oslo vest og Bærum uten at det satt av penger til prosjekter i Oslo øst/Groruddalen. Er dette i samsvar med Stortingets retningslinjer og forutsetningene i vegloven?
  6. Lovligheten av at meget betydelige beløp i bompenger innkrevet fra Oslo øst/Groruddalen overføres til Oslo vest og til en annen kommune (Bærum), uten at det ikke er igangsatt prosjekter der hvor pengene er innkrevd.
  7. Har Oslopakke 3 nådd sin måloppnåelse ved attraktivt kollektivtilbud og bidratt til bedre miljø- og tettstedskvalitet i Groruddalen med forbedret vei- og kollektivutbygging? Jf. Målene for Byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 | Statens vegvesen

Dersom det ønskes ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med Groruddalen miljøforum, miljoforum@groruddalen.no.