Vegard Kjendsli (SV) Foto:
Vegard Kjendsli (SV) Foto:Bilde 1 av 1

Debatt:

La politistasjonene leve!

Politiet i Oslo planlegger nedlegging av politistasjonene på Stovner og Manglerud. Vi er mange som syns at dette er en særdeles dårlig ide!

Før sommeren kom det frem at politiet i Oslo planlegger å legge ned politistasjonene på Stovner og Manglerud. Planen er å slå disse stasjonene sammen til én stor politistasjon. Denne politistasjonen skal drive politiarbeid i hele Oslo øst. Et område med over 250.000 innbyggere. Hvor denne nye politistasjonen skal ligge er foreløpig uavklart. Før sommeren ga enstemmige bydelsutvalg i områdene som rammes klart og tydelig beskjed om at de ikke ønsker denne sammenslåingen velkommen. På Nordstrand fremmet jeg, som representant for SV, forslaget som ble vedtatt mot én stemme.

Min bekymring går først og fremst på hva dette vil ha å si for politiets kriminalitetsforebyggende arbeid. Godt forebyggende arbeid forutsetter lokal tilhørighet og lokalkunnskap. Politiet må kjenne befolkningen i området de skal arbeide i, og lokalbefolkningen må føle at de kjenner politiet som tjenestegjør der de bor. Når én politienhet får ansvaret for et område på størrelse med en stor norsk by gir det seg selv at den lokale tilhørigheten og kunnskapen blir svekket. Det er dessuten viktig ikke å undervurdere signaleffekten denne sammenslåingen sender til lokalbefolkningen. Vi som bor her føler oss rett og slett forlatt! Vi ønsker et politi med lokal kunnskap og lokal kjennskap i våre nabolag.

Oslo er ikke en utrygg by, men på noen områder går utviklingen feil vei. Ungdomskriminaliteten har utviklet seg negativt over tid, selv om vi faktisk ser en liten bedring det siste året. Ungdomskriminaliteten i Oslo utøves i all hovedsak av en liten gruppe «gjengangere». Fellesnevneren for disse ungdommene er at de kommer fra familier med betydelige levekårsutfordringer, dårlig økonomi og trangboddhet. Vi som politikere skal gjøre vårt for å utjevne forskjellene og gi disse ungdommene forbedrede levekår. Politiet kan gjøre sitt ved å bli kjent med disse ungdommene og bygge tillit i miljøene. Da kan ikke politiet i Oslo innrette seg på en sånn måte at kontaktpunktene mellom ungdommene og politiet i hovedsak blir ransakinger og pågripelser. Dette forutsetter et nærværende politi. Jeg frykter at sammenslåingen vil gå utover politiets mulighet til å arbeide på denne måten.

Det er i denne sammenhengen viktig å påpeke at SV har programfestet tillitsreform i offentlig sektor. Vi mener at politikerne må være varsomme med å blande seg i profesjonenes utøvelse av yrket. Dette gjelder også det politifaglige. Det interessante her er at vi per dags dato har til gode å få presentert gode profesjonsfaglige argumenter for sammenslåingen av de to politistasjonene. Her får vi i beste fall generelle forsikringer om at dette nok kommer til å gå bra. Det er ikke godt nok! De konkrete begrunnelsene for nedlegging vi er blitt forelagt oss går på plassmangel, utslitt bygningsmasse og ressursproblematikk. Når det gjelder utfordringene med bygningsmasse kan ikke forstå annet enn at det er godt med plass og husrom både i Groruddalen og i Oslo sør-øst. Til det andre vil jeg advare mot at dette er å spare seg til fant. Tryggheten til befolkningen i Oslo øst bør og skal ikke være en salderingspost. Det lille vi sparer i dag vil vi møte i form av økt kriminalitet og økte utgifter i morgen. Jeg, og mange med meg, ber derfor politimyndighetene i Oslo om å revurdere beslutningen om å legge ned politistasjonene på Stovner og Manglerud.

Til deg som leser dette: gå inn på Opprop.net og signer oppropet «Ja til nærpoliti og forebygging! – Nei til nedlegging av Manglerud og Stovner politistasjon!»