Rune Gjelberg (f.v.), Vidar H. Noreng og Hege Ajer Petterson. Foto: Caroline Hammer
Rune Gjelberg (f.v.), Vidar H. Noreng og Hege Ajer Petterson. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Områdeløft Furuset pågår nå – vi er bekymret!

De nærmeste årene skal det bygges flere hundre nye leiligheter på Furuset og i nærområdet. Det er derfor med stor bekymring styringsgruppa for områdeløft Furuset har gjennomgått Utdanningsetatens reviderte forslag til skolebehovsplan.

I planen foreslås at ferdigstillelse av ny skole i Verdensparken, som erstatning for dagens Furuset skole, utsettes til 2031. En slik utsettelse betyr at eiendommen etter Gran skole blir stående uten fornuftig permanent bruk i nærmere 10 år.

Eiendommen ligger brakk og bærer pr. i dag preg av forslumming, og behovet for tiltak er akutt. Vi frykter fortsatt fraflytting. Uten ny skole, ingen områdeutvikling. Furuset er fortsatt den delbydelen i Bydel Alna som skårer lavest på de aller fleste levekårsvariablene.

Mange foreldre er bekymret for barnas skolegang. Utrygghet blir framhevet som en utfordring av mange, og det er bekymring for økt kriminalitet blant ungdom. Fraflytting fra området er fortsatt et stort problem i arbeidet for å skape et stabilt og godt bomiljø.

Mange unge familier trives godt mens barna går i barnehagen, men «frykter for framtida» og velger å flytte fra Furuset før barna skal begynne på skolen. En ny barneskole i Verdensparken vil utgjøre en vesentlig del av det pågående områdeløftet på Furuset.

Uten den nye skolen får man i realiteten ingen områdeutvikling. Vi ønsker oss et stabilt og trygt bomiljø med framtidshåp. Den planlagte skolen vil få sentral beliggenhet med kort og trygg skolevei fra 13 borettslag/sameier og den gamle villabebyggelsen på Furuset.

Eiendommen er allerede regulert til skoleformål, så gjennom koordinert innsats mellom alle berørte etater/foretak og Bydel Alna burde en ny skole forholdsvis raskt kunne være på plass. Dette vil, sammen med gjennomføring av et sett med tiltak innenfor de tre delprogrammene oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø, bidra til et mer stabilt og trygt bomiljø med framtidshåp.

Verdensparken

Verdensparken

Stolthet over egen skole

Vi ønsker at elever og foresatte i større grad enn de gjør på dagens Furuset skole skal føle stolthet over egen skole. En ny og moderne skolebygning vil i langt større grad gi rom for aktiviteter og moderne samhandlingsløsninger, både i og utenfor skoletiden.

Dette vil øke attraktiviteten og være et tydelig signal om at storsamfunnet satser på Furuset. Vi mener en moderne skole i Verdensparken øker muligheten for at folk blir boende, fordi tilhørighet til skolen og til lokalområdet er en nøkkel til samhold og trivsel for både barn og voksne.

I tillegg vil det å ha en skole som kan brukes av hele nærområdet være et stort løft, hvor det er muligheter for samlokalisering av ulike tjenester og tilbud. Ikke minst kan skolen bli et sted å være etter skoletid, med flerbrukslokaler for aktiviteter for barn og voksne innenfor kultur og idrett.

Vi mener at det er viktig med en skole som i større grad innbyr til fysisk aktivitet i nærområdet, noe som fremmer bedre helse. Beliggenheten i Verdensparken vil gi et bedre uteområde og større tilgang til friluftsaktiviteter for skolens elever enn det området rundt den eksisterende Furuset skole kan tilby i dag.

En ny skole vil virke attraktiv for lærere å søke seg til. Bedre fasiliteter for ansatte og bedre læringsarenaer for elevene vil bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø. Lokalmiljøet på Furuset ber om at bystyret i Oslo sørger for at planene for ferdigstilling av nye Furuset skole i Verdensparken settes til oppstart av skoleåret 2025.

Ovennevnte uttalelse støtter opp om driftstyret ved Furuset skoles innsendte høringsuttalelser av 23. mai 2018 og 24. august 2021, samt Bydel Alnas uttalelse av 10. juni 2021, sak 55/21. Vi vil også fremheve mulighetsstudien av juni 2021 utført av Landskap + på oppdrag fra Furuset Idrettsforening i samarbeid med Furuset Vel, Alnaskolen, FAU på Furuset skole og OBOS Prosjekt. Denne er ment som et innspill til og inspirasjon for videre arbeid og gjenspeiler hva lokalmiljøet ønsker for videre utvikling av området omkring skoletomten i Verdensparken. Denne følger vedlagt.

Styringsgruppa for Områdeløft Furuset

Furuset Vel, Furuset Idrettsforening, FAU Furuset skole
Vidar H. Noreng, Rune Gjelberg, Hege Ajer Petterson

Bydelsmødrene, Borettslagenes representant, Politisk oppnevnt
Vibeke Bjørneskaret, Umar Munir, Arne Rolijordet

Styringsgruppens leder
Mari Morken