Hartvig Opsjøn, leder av Alna KrF
Hartvig Opsjøn, leder av Alna KrF

Oslopakke 3: Ranes vi for bompenge-inntektene?

Det er 24. mai 2024 inngått en avtale mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i Oslopakke 3 for perioden 2024-2045. Også staten har vært med i forhandlingene, men er ikke del i Oslopakke 3-avtalen.

1) Å sortere begrepene.
Et kryssord i Aftenposten nylig hadde følgende løsning: «Det er en fordel om politikerne kan noe om det de diskuterer». Det gjelder også Oslopakke 3 og bruk av bompenger. Det er 24. mai 2024 inngått en avtale mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i Oslopakke 3 for perioden 2024-2045. Også staten har vært med i forhandlingene, men er ikke del i Oslopakke 3-avtalen.

2) Oslopakke 3 = bruk av bompengeinntekter.
Oslopakke 3 handler om hvordan man skal fordele bompenger til å støtte kollektivtiltak med en fordeling av midlene med 60 pst. til Oslo og 40 pst. til Akershus. Innenfor denne rammen er det funnet prosjekter i begge fylker og da slik at et tiltak kan være 100 pst. i ett av fylkene, eller med en prosentandel på hver av dem etter det som synes naturlig.

For eksempel er «Planlegging av ny T-baneforlengelse til Visperud/Skårer» lagt inn med 160 mill. kr. til Akershus (80 pst.) og 40 mill. kr. til Oslo (20 pst.). I en artikkel i Akers Avis Groruddalen nylig var det en feil: «Høystandard kollektivtrase Oslo grense – Kjeller» var klassifisert som noe Oslo finansierer over bompengemidler med 1,9 mrd. kr. Siden dette er utbedring av veien mellom Sagdalen gjennom Lillestrøm sentrum til Kjeller er dette penger Akershus bruker fra sin inntektspott, dvs. 100 pst. Akershus.

I alt er det meningen å bruke 93 mrd. kr. i perioden 2024-2045, i 2024 kroner. Det blir mer når man prisjusterer etter inflasjonstakten. Bompengeinntektene vi har er nettoinntekt fra Fjellinjen, etter at driftsutgifter, renter på lån og avdrag på lån er trukket fra. Nettoinntekten fra bompenger er i handlingsplanen 2024-2027 estimert til 4,7 mrd. kr. i 2024.

3) Byvekstmidler
Mens Oslopakke 3 dreier seg om fordeling av bompenger til aktuelle formål og er finansiert av alle bilisters bruk av bomringen rundt Oslo, er staten også del i byutviklingen gjennom byvekstavtaler med større byområder i Norge. Byvekstavtalene dekker typisk 50 pst. av lokale baneinvesteringer som ikke er jernbane. For Fornebubanen er det statlige bidraget prisomregnet til 10,5 mrd. 2024-kr.

Kollektiv-, gang- og sykkeltiltak er i handlingsprogrammet for 2024-2027 tildelt 2,7 mrd. kr. innen byvekstavtalen Det ligger også inne midler til bedre kollektivtilbud og til reduserte kollektivsatser.
Byvekstavtalen vi nå har, gjelder for perioden 2019-2029.

For Fornebubanen sier handlingsplanen at i 2024 skal investeringene finansieres slik:

• Bompengebruk: 1,5 mrd. samlet for Oslo og Akershus midler
• Byvekstavtale statlige midler: 1,3 mrd.

Jubler for trikk til Bjerke. – Planarbeidet med den skal gå i gang i 2025

4) Grunneierbidrag
Oslopakke 3 sier i sin handlingsplan for 2024-27: «Dersom utbygging av infrastrukturtiltakene i Oslopakke 3 gir en endret anvendelsesmulighet eller økt arealverdi, legges det i Revidert avtale (RA2016) til grunn at grunneierne skal bidra til finansiering av tiltaket gjennom innbetaling av grunneierbidrag. Hensikten er å bidra til at flere viktige infrastrukturprosjekter i regionen kan gjennomføres. Avtale om grunneierbidrag til et gitt infrastrukturprosjekt må inngås før vedtak om prosjektets kostnadsramme kan fattes.» Og så nevnes E18 Vestkorridoren, E18 Filipstad, E6 lokk Furuset og E18 Oslo Øst som aktuelle.

For Fornebubanen foreligger det avtale om grunneierbidrag på 2,6 mrd. kr. fra grunneiere på Fornebu og for 85 mill. kr. på Skøyen. Siden grunneierbidragene kommer inn hovedsakelig når banen er nær drift, vil Akershus måtte forskuttere med ekstra bruk av bompengeinntekter til pengene kommer inn. Når innbetalingene fra grunneierne på Fornebu kommer, vil de tilfalle Akershus til bruk f.eks. på ny T-bane til Skårer.

5) Kommunale midler
Både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune bruker av egne midler i tillegg til bompengeinntektene og inntekter fra stat og grunneiere.

6) Riksveimidler i NTP
E18 Vestkorridoren etappe 1 Lysaker – Ramstadsletta har et behov for 3,1 mrd. kr. i 2024, men dette finansieres utenfor byvekstavtalen og Oslopakke 3. Finansieringen her kommer fra Statens vegvesen. For senere etapper av E18 Vestkorridoren kan bidrag fra bompengene i Oslopakke 3 være aktuelle, foreløpig antatt aktuelt i 2028-2036, hvis det blir noen etappe 2 og 3.

Det sies at folk i Bærum ikke betaler bompenger i Bærum. Men det er fordi bompengefinansierte veistrekninger først starter med bompenger når de er tatt i bruk slik at de som betaler er de som drar nytte av nytte av bruken. Bompengene på E18 Vestkorridoren blir betydelige. Første bom kommer i 2027 på grensen mellom Oslo og Bærum på E18.

Ben Borgen er opptatt av at Gjønnestunnelen fra Strand ved E18 til Bekkestua skal betales av Groruddalens bompenger. Jeg vet ikke om dette dekkes av Statens vegvesen eller av Akershus sin andel av bompengeinntektene i Oslopakke 3. Men pengene tas ikke fra Oslos andel av bompengeinntektene.

7) E18 Oslo Øst
I regjeringens forslag til ny NTP er ikke den lange tunnelen fra Ryen under Manglerud til Teisen med, fordi det er blitt så dyrt. I ny Oslopakke 3-avtale er fokuset lagt på et miljølokk på Manglerud. Her foreligger det et forslag fra grunneier OBOS som passer inn.

En tidligere artikkel i Akers Avis Groruddalen beskriver dette slik:
«Lokket er ment å være 400 m langt og 70 m bredt, skal koste 5-700 mill. kr. og kunne bygges på 2-3 år ifølge OBOS og partner NCC. OBOS vil kunne dekke store deler av kostnaden i form av grunneierbidrag. Forslaget ble lansert i mars 2024.»

8) RV4 Trondheimsveien og Fossumdiagonalen
Fossumdiagonalen er verken med i forslag til ny NTP eller i Oslopakke 3s nye prosjektoversikt. Groruddalen Miljøforum har vurdert at en utvidelse av RV 22 fra Gjelleråsen til E6 ved Hvam kan fungere for å lede trafikk bort fra RV4 Trondheimsveien hvis denne strupes. Det er Statens vegvesen den beste til å vurdere. Det vil nok være rimeligere enn Fossumdiagonalen.

9) Vedtaksprosessen videre for Oslopakke 3
Eksisterende avtale om Oslopakke 3 var ment å vare til 2036, nå foreslås det å utvide perioden til 2045. En slik utvidelse må behandles i Stortinget, trolig i 2026.

Den nye Oslopakke 3-avtalen skal vedtas i Oslo bystyre og i Akershus fylkeskommune i 2024.
Ranes vi for bompengeinntektene?

Hartvig Opsjøn, Lindeberg
Leder Alna KrF