FRYKTER FORSLAGET: Frode O. Hansen mener at forslaget om konsertarena på Huken strider med både vedtatt reguleringsplan og selve markaloven, og advarer mot planene.
FRYKTER FORSLAGET: Frode O. Hansen mener at forslaget om konsertarena på Huken strider med både vedtatt reguleringsplan og selve markaloven, og advarer mot planene.Bilde 1 av 1

Storkonsertarena i Huken er et angrep på markaloven og vedtatt reguleringsplan

Jeg er en av dem som i over 12 år (2006 – 2018) kjempet daglig for stans av Oslo Veis planer om utvidelse av pukkverket videre innover i Lillomarka og for avvikling av driften. Innsatsen til «Aksjonsgruppa Stopp Huken – Vern Marka» ble kronet med endelig seier først i 2018. Da kunne jobben med å lage en reguleringsplan starte. Det var en omfattende og grundig prosess som førte til en plan som jeg tror de fleste er fornøyd med. Detaljregulering og reguleringsbestemmelser ble vedtatt av bystyret 18.12.2019.

SVs bedrøvelige rolle. SV var en viktig støttespiller hele veien. Derfor er det skuffende å oppleve at SV, med kultur-, idretts- og frivillighetsbyråd Gamal i spissen, foreslår å innføre ny støyende aktivitet i Huken, og dermed sette gjeldende reguleringsplan i spill. Jeg håper at noen i SV gjør det de kan for å sette en stopper for ideen om Huken som arena for storkonserter med opptil 50.000 tilskuere.

Rødt. Rødt var også en viktig støttespiller for aksjonsgruppa. Under valgkampen i høst, bl.a. på Groruddalen Miljøforums valgmøte, sa Rødt-representanten at de går imot forslaget om Huken som arena for storkonserter. To leserinnlegg ved to av Rødts lokalpolitikere i bydel Grorud, hhv. Trine Olsen 8. september og Mona Sanchez Jamtli 22. september, tyder imidlertid på at det ikke er full enighet i Rødt om denne saken.

Innlegg fra to Rødt-medlemmer. Store deler av de to innleggene dreier seg om helt andre ting enn konsertarena i Huken. Olsen fikk et godt svar fra Frank Iversen 13.9, som jeg applauderer. Hun påstår at det «har blitt bygget skiløyper på området før noe egentlig er vedtatt». Hun er nok litt seint ute her, for bl.a. skitraseen og gjenåpning av Aurevannsbekken er en del av reguleringsplanen som ble vedtatt 18.12.2019. 

Gjenåpning av Aurevannsbekken er kanskje det viktigste tiltaket sett fra vanlige folks ståsted. En slik gjenåpning vil ha stor betydning for at Huken skal bli det som er formålet med reguleringsplanen: «Formålet med planen er å åpne Huken-området for allmennheten, etablere et grøntområde, og tilrettelegge for kultur-, natur- og idrettsopplevelser». Et hovedpoeng med planen er at Huken skal være et grøntområde.

Jamtlis innlegg består av mange forvirrende formuleringer. Slik jeg leser det er det ikke måte på hva en konsertarena for 50.000 i Huken handler om:

  • arbeiderkamp, kulturliv, klasseperspektiv, solidaritet etc
  • å gi ungdommen i Grorud bydel noe å være stolte av
  • å skape og beholde arbeidsplasser

Hennes engasjement for arbeidsfolk og ungdom er forbilledlig, og dette er selvsagt viktige politiske poeng, men jeg forstår oppriktig talt ikke hva de har med arena for storkonserter i Huken å gjøre. Det må jeg nesten overlate til forfatteren å forklare nærmere.

Folk fra hele Østlandet vil strømme til slike konserter. De som for anledningen har vært på et kort besøk til Bydel Grorud kan dra hjem, uten tanke på de enorme mengdene med søppel og glasskår som noen må rydde opp etter dem, og glade for å slippe tilsvarende arrangementer i deres egne  boligområder. Ikke mye å være stolt av, spør du meg.

Begge de nevnte innleggene oser etter min mening av naivitet med tanke på hva slags kommersielle krefter som står bak og kontrollerer de fleste kontantstrømmene i forbindelse med arrangementer av dette kaliberet. Jeg tviler sterkt på at vaffelsteking/-salg o.l. vil få særlig plass. Isteden vil det være salg av øl i plastbeger i store mengder. I forbindelse med mindre kulturarrangementer regner jeg med at det vil være plass til slike frivillige og lokale initiativ. 

Jeg har ingen intensjoner om å blande meg inn i Rødts interne saker, men så langt jeg har lest og hørt mener jeg ledelsen i Oslo Rødt har rett, nettopp fordi Huken som arena for storkonserter for 50.000 vil omkalfatre gjeldende reguleringsplan. Og markaloven vil svekkes/uthules.

Angrep på reguleringsplanen og markaloven. Ettersom hele Huken-området ligger i Marka, virker det rart at kulturopplevelser er med som formål i reguleringsplanen, men dette unntaket fra markaloven er med tvil godtatt ettersom det er snakk om betraktelig mindre arrangementer. 

Ifølge dokumenter innhentet fra BYM har Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE) vurdert et worst case-scenario med en publikumskapasitet på inntil 20.000 personer. Tallet er basert på  en overordnet vurdering utført av Asplan Viak. BRE har påpekt at rømnings- og evakueringsmuligheter ikke er dimensjonert for så mange mennesker. Ifølge BYM har BRE derfor satt maks antall personer til betraktelig lavere enn worst case-scenariet. 

Arrangementer med 50.000 personer i Huken vil være et klart brudd på markaloven. Å få igjennom et så ekstremt unntak fra lovens formålsparagraf vil føre til en langvarig prosess der Kongen i statsråd til slutt må avgjøre saken. Dersom det, mot formodning, går igjennom, vil markaloven åpenbart bli svekket/uthult, enten ved at unntaket vil skape presedens, eller ved at markagrensa må endres slik at Huken blir liggende utenfor Marka. En tillatelse vil dessuten kreve en ny reguleringsplan for området, noe som vil kunne sette en stopper for store deler av gjeldende plan.

Gjenåpning av Aurevannsbekken er allerede stanset av BYM, i påvente av et svar fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS). Bakgrunnen er at byråd Gamals byrådsavdeling  har satt i gang en utredning om konsertarena for storkonserter i Oslo, der Huken er ett av alternativene. På bakgrunn av foreløpig utredning skriver BYM i brev til MOS at «dersom Huken skal bli en arena for store konserter, må sørbruddet i Huken tilrettelegges for det formålet, til blant annet parkering av trailere og busser, lagring og bygg. Dette kommer i direkte konflikt med en gjenåpning av Aurevannsbekken». 

Gjenåpning var et av de viktigste tiltakene i reguleringsplanen for å gjøre Huken-området attraktivt for alle deler av beboerne. En gjenåpning vil utgjøre en positiv kontrast til den lange, triste perioden med pukkverk, asfaltproduksjon og enorm tungtrafikk på boligveiene. Drømmen om gjenåpnet bekk ser dessverre ut til å kunne knuses av byråd Gamals begeistring for Huken som storkonsertarena. 

En bønn. Det er trist å konstatere at begeistringen for Huken antakelig har stått i veien for en rolig tilnærming med vekt på en selvstendig vurdering av mulige konsekvenser basert på virkeligheten. Jeg ber politikerne innstendig om å stanse denne ideen nå. Ideen er hverken bærekraftig eller levedyktig.