Stovner skole
Stovner skole

Uttalelse vedrørende planene for regulering av Stovner skole

Det er med bekymring vi erfarer at byrådet i Oslo kommune ønsker å fremme forslag overfor bystyret om å vedta planene for regulering av Stovner skole, sak 53/2024, slik det framkommer i detaljreguleringsplanen.

Byutviklingsutvalget i Oslo kommune v/utvalgssekretær Pål Anders Dramstad. Uttalelse i forbindelse med politisk behandling av byrådssak 53/2024 – Stovnerfaret 17 (Stovner skole), byutviklingsutvalget 12. juni 2024, detaljregulering Bydel Stovner.

Det har vært store protester fra lokalmiljøet på Stovner vedrørende denne reguleringssaken. Spesielt har foreldreutvalget ved Stovner skole stilt seg negative til bygging av ny barnehage sør for skolen, ikke minst på grunn av trafikkforholdene i Stovnerfaret som allerede i dag gjør skoleveien meget farlig. I reguleringsplanen legges det stor vekt på å overbevise beslutningstakerne om at forholdene i Stovnerfaret skal bli mer trafikksikre ved bygging av den nye barnehagen, etablering av en trafikkøy foran skolen samt nedskalering av antall parkeringsplasser i området. Ved befaring på stedet er det vanskelig å forstå hvordan dette skal realiseres i praksis.

I tillegg stiller foreldregruppa seg negativ til at deler av barnas grønne utearealer snevres inn ved etablering av en ny barnehage på deler av «Lille Wembley», som ligger sør for skolen. Også Stovner Vel har uttalt seg negativt i saken med liknende begrunnelser.  Det er derfor med stor bekymring vi registrerer at Bydel Stovner har gått god for reguleringsplanen i sin helhet, og med dette ikke hensyntatt synspunktene hos sentrale aktører i befolkningen.

Sterk motstand mot byggeplaner. – Det er allerede trafikkfarlig ved Stovner skole

Vi ser positivt på at Stovner skole rustes opp og at midlertidige brakker blir erstattet av permanente skolebygg. Vi har også forståelse for at Bydel Stovner har behov for permanente barnehageplasser. Vi er imidlertid sterkt imot at sårt tiltrengte grønne lunger blir bygget ned i byggesonen. Ifølge plantegningene vil ikke bare deler av «Lille Wembley» bli berørt av utbyggingen, men også deler av den lille nærskogen som er igjen på Stovner vil gå tapt til fordel for en ny barnehage. I Kommuneplanens arealdel er det lagt stor vekt på bevaring av nærskog med mulighet for naturopplevelser og rekreasjon i nærheten av der folk bor. «Mauritz-skauen», som den kalles på folkemunne, gikk delvis tapt ved utbygging av rekkehusbebyggelsen i Stigenga. Det som gjenstår av denne skogen er imidlertid en viktig nærskog, ikke bare for elevene på Stovner skole, men for alle som bor rundt skolen. Her hersker stillhet på ettermiddagen, fuglene kvitrer, og det er av avgjørende betydning at det som er tilbake av denne skogen bli liggende urørt til glede for befolkningen og for naturmangfoldet.

Å legge skolens fotballbane lenger ned på det eksisterende grøntområdet, slik det foreslås i planen, virker som en dårlig løsning. Terrenget blir raskt brattere, og en etablering av en fotballøkke nedenfor den nye barnehagen vil kreve både utgraving og store fyllinger for at banen skal bli plan og fungere i praksis. Dessuten vil «Nye Wembley» med denne løsningen henge dårlig sammen med det øvrige skoleanlegget. Å legge en eventuell fotballbane øst for nåværende skolebygning vil kreve store naturinngrep i form av hogst m.m. og er også en dårlig løsning.

– Ønsker ikke en barnehage akkurat her

I tidligere høringsrunde ble det foreslått å se nærmere på alternative tomter for en ny barnehage til erstatning både for barnehagen i Stovner kirke og barnehagen i Jorines vei, som brant ned for mange år siden. Tomta i Jorines vei, som eies av Oslo kommune, står fortsatt ubebygget, og Bydel Stovner bruker støyproblematikk som en begrunnelse for ikke å anse kommunens egen tomt som aktuell for ny barnehage.  Vi mener dette er en dårlig begrunnelse. I dag finnes gode muligheter for støydemping både ute og inne, avhengig av hvordan man plasserer bygningene i terrenget.

Også våningshuset på Øvre Fossum gård ble i høringsrunden nevnt som alternativ. I tillegg kan det nå være aktuelt å vurdere om deler av bygningsmassen ved Oppsalhjemmet, tidligere Stovner sykehjem, kan ombygges og benyttes som barnehage. Dette sykehjemmet skal nå legges ned.

Med dette ber vi om at en beslutning i ovennevnte sak utsettes, og at andre alternativer for etablering av ny barnehage på Stovner vurderes grundig og seriøst før saken legges fram for bystyret. Bydel Stovner må inneha en sentral rolle i denne prosessen.

For Groruddalen Miljøforum
Heidi Trøen, leder

Grøntgruppa
Helge Braathen, Naturvernforbundet i Groruddalen
Rita Gundersen, Naturvernforbundet i Groruddalen
Vidar Berget, Alnaelvas venner
Helen Svensson, Alnaelvas venner
Torstein Winger, Groruddalen Miljøforum
Grete Horntvedt, Groruddalen Miljøforum

Kommentarer