Foto:
Foto:Bilde 1 av 5
Foto:
Foto:Bilde 2 av 5
Foto:
Foto:Bilde 3 av 5
Foto:
Foto:Bilde 4 av 5
Foto:
Foto:Bilde 5 av 5

Informasjon fra Bydel Bjerke

Velkommen til møte i Bjerke bydelsutvalg torsdag 17. mars klokka 18.00.

Møtested: Startblokka, Østre Aker vei 90.

Startblokka

Startblokka

Møtet blir også strømmet direkte via bydelens side på Facebook.

Åpen halvtime:
Møtet starter med åpen halvtime der publikum gis anledning til å stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt. Velkommen!

Ønsker du å fremme dine synspunkter i åpen halvtime? Send påmelding til tommy.muniz@bbj.oslo.kommune.no

Et utdrag av saker til behandling:

• Dialog mellom Ruter og bydel Bjerke

• Økernveien 224 – oppstartsmøte regulering

• Behov for bedre rengjøring RV 4 – Bjerke og Grorud

• Byggesøknad brakkerigg i Ribstonveien

Orienteringer til bydelsutvalget:

• Bydelsdirektør Bovild Tjønn

– Orienterer om koronasituasjonen i Bjerke.

– Orienterer om flyktningsituasjonen og hvordan dette arbeidet vil påvirke bydelen.

Lars Erik Fuglesang
leder, Bjerke bydelsutvalg

Møter i komiteer, råd og utvalg:
Alle møter er åpne for publikum. Se bydelens nettside for mer informasjon.

Ta kontakt med oss dersom du, eller noen du kjenner, kan bidra.

Dialog mellom Ruter og Bydel Bjerke

Ruter vil holde møter med de ulike bydelene om utvikling av rutetilbudet, og møtte Bjerkes administrasjon og BU-leder 10. mars.

I møteinvitasjonen heter det at Ruter vil drøfte rutetilbudet «etter koronaen» slik at det i hovedsak er utvikling på kort sikt som tas opp. Bydelen vil også ta opp saker av lengre tidsperspektiv. Saker som ble tatt opp:

Kort sikt:

– Ringbuss/matebuss i Årvoll- området (aktualisert m/mye nybygging på øvre Årvoll)

– Klager på returkjøring av busser fra sentrum til deponi ved Stålfjæra/Stanseveien via Veitvetveien (er det Ruter eller andre selskap)

– Behov for økt frekvens på buss forbi Vollebekkområdet i takt med byutvikling – på sikt også forbi Ulven

– Utvikling av ringrute for «fritidsbuss» etter skoletid: Rødtvet skole – Kalbakken, idrett, klubb, bibliotek – Bredtvet skole – Veitvet skole, idrett, klubb – Linderud skole – (Startblokka på Nedre Linderud hvis det er tilbud til barn/unge her) – Sletteløkka – retur til Rød-
tvet. Et tilbud må utvikles sammen med Grorud bydel hvis interesse der.

Lengre sikt
:

– Vil reguleringsplan Aker sykehus legge til rette for nytt kryss m. RV4 som hensyntar midtstilt kollektiv trasé. I regulering av nytt Aker sykehus er dette pekt på som en mulighet, jmf. i Rambøll sin trafikkanalyse av 04.01.22. hvor det heter at anbefalt løsning er tilpasset nytt kryss/kollektiv-trasé. Det er trolig slik at Helse SØ ikke vil bygge nytt kryss, men det bør heller ikke bygges en adkomst som vanskeliggjør seinere bygging av midtstilt kollektivtrasé.

– Hvordan ser Ruter på direktebuss fra Årvoll/Bjerke via Økern torgvei til Økern, noe som er foreslått i KVU kollektivstrategi Groruddalen. Vi «mini-EL-buss» inngå i deres flåte om 5-7 år?

– Vil nytt signalstyringssystem gi økt t-banefrekvens, og kan bydelene Bjerke og Grorud spille inn ønske om jevnere frekvens på baner ut fra sentrum (i dag kjører linje 5 og 4 med kort intervall)?

– Hvordan ser Ruter på nedgradering av RV4 og forsterket busstilbud både fra Nittedal og øvre del av Groruddalen mot sentrum?

Økernveien 224 – oppstartsmøte regulering

Det er sendt varsel om oppstartsmøte for reguleringsplan for «Bjerke syd», den store sydlige del av Bjerke travbanes eiendom.

Området er omfattet av planprogram og VPOR for Bjerke av 2020 (vedtatt 2021). Reguleringsplanen tar i all hovedsak sikte på boligbygging, samt barnehage. Det avsettes areal til grøntstruktur ved turvei D2 gjennom området og en forbindelse til «Bjerke Nord», hvor «Bjerkebåndet» er planlagt som en lang gjennomgående grønn forbindelse. Spørsmål om skoletomt er tatt opp.

Behov for bedre rengjøring av RV 4 – Bjerke og Grorud


I bydelene Grorud og Bjerke finner vi mange bosatte nær RV4.

Det er også en mye brukt sykkel- og gangvei tett på riksveien og enkelte grøntområder som brukes til lek og opphold (bl.a. Grorudparken, ballbinge ved Linderudsletta og Årvollia friområde). Beboere og myke trafikanter på strekningen er derfor eksponert for luftforurensing fra veitrafikken.

Bydelene Grorud og Bjerke bør ta et initiativ mot Statens vegvesen og be etaten utføre ekstra rengjøring av RV gjennom de to bydelene for å redusere støv og partikkelforurensning om våren. Ved lengre perioder med tørrvær på seinvinteren vil oppsamlet støv fra veitrafikken gi lokalt dårlig luftkvalitet. Ekstra rengjøring bør skje i tillegg til den ordinære rengjøringen som gjerne utføres etter påske. Det tas sikte på felles henvendelse til etaten fra begge berørte bydeler.

Byggesøknad brakkerigg i Ribstonveien

Skanska har et større byggeprosjekt i Sinsenveien 51 – 55 med boliger, noe forretning, torg og barnehage.

Dette er i bydel Grünerløkka. De har plassert en brakkerigg ved Ribstonveien, i Bjerke. Skanska søker nå om å utvide riggen med visningsbrakker, noe som er søknadspliktig.

Bydelen foreslår at i denne byggesaken stiller PBE vilkår om at Skanska tilrettelegger arealet de leier ved Rbistonveien med benker, bord mm.

Se Oslo kommunes informasjonsside her.

Seniornetts veilederkurs i bruk av data er i gang

Seniornett har i samarbeid med Bydel Bjerke startet opp sitt første veilederkurs.

– Vi vil bidra til at flere seniorer tør å bruke data og klare seg i dagens digitale samfunn. For å få det til inviterte vi seniorer til å delta som veiledere, for andre seniorer.

Syv topp motiverte seniorer deltok i første veilederkurs på Årvoll gård. Kurset går over to ganger og tar for seg temaene etikk, pedagogikk, ressurser, tips og triks som er nyttige når man underviser og veileder seniorer.

Deltakerne har ulik bakgrunn og datakompetanse, fra å ha jobbet med store it-systemer, i bibliotek, i fengsel og som lærer. Felles for alle var at de har lyst til å veilede.

– Kurset startet med nybakt bakverk og kaffe som kom fra kjøkkenet på Årvoll gård. Da fikk vi tid til å bli litt kjent med hverandre, praten gikk lett og latteren satt løst.

Første tema var etikk og pedagogikk. Det var mange gode erfaringer fra kursvirksomhet og de ble delt mellom deltakerne. Her gikk man nøye inn på hvordan man skal forholde seg til personlige opplysninger og passord. Vi så på hvordan man skal forholde seg til innholdet på deltakeres skjermer, som kan være av privat karakter.

– Vi gikk her gjennom viktigheten av å signere en taushetserklæring slik at deltakerne kan være sikre på at opplysninger ikke kommer på avveie.

Vi snakket om hvordan man skal svare hvis en deltaker spør om noe du ikke kan svaret på, «da er det bare å gå på Youtube og søke», der får du svar på «alt», sa Trond.

I den pedagogiske delen gikk de inn på fordelen ved at seniorer underviser seniorer. Det går på hastighet, repetisjoner og bruk av vanskelige ord. Det er derfor viktig at man forklarer og viser, samtidig som deltakerne må få god anledning til å gjøre ting selv.

Jan-Tore er sikker på at for å lære noe nytt, så er nøkkelen at man må se nytten i det man lærer. Gjennom veilederkurset i dag så var det flere som lærte noe nytt og nyttig. Anne-Marit på 92 som er glad i å synge og dirigerer «Rustne røster», lærte at hun kunne bruke en tittel på en sang som passord og dermed er det lettere å huske.

Kursets dag to vil bygge videre på det som ble undervist på dag én, og det virket som om alle deltakerne så fram til neste kursdag.

Vi trenger flere veiledere, ta kontakt: senior60pluss@bbj.oslo.kommune.no, og vi setter opp nye kurs.

De nye veilederne vil være klare til å holde kurs på Demo Linderud.