Foto:
Foto:Bilde 1 av 5
Bjerke bydelsutvalg Foto:
Bjerke bydelsutvalg Foto:Bilde 2 av 5
Foto:
Foto:Bilde 3 av 5
Foto:
Foto:Bilde 4 av 5
Foto:
Foto:Bilde 5 av 5

Møte i Bjerke bydelsutvalg 16.6

Velkommen til møte i Bjerke bydelsutvalg torsdag 16. juni klokka 18.00. Møtested er Årvoll omsorgssenter, Øivinds vei 2. Møtet blir også strømmet direkte via bydelens side på Facebook.

Åpen halvtime:
Møtet starter med åpen halvtime der publikum gis anledning til å stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt. Velkommen!

Ønsker du å fremme dine synspunkter i åpen halvtime?
Send påmelding til tommy.muniz@bbj.oslo.kommune.no

Bjerke bydelsutvalg

Bjerke bydelsutvalg

Et utdrag av saker til behandling:

• Revidert budsjett 2022

• Regulering Aker sykehus

• Skolebehovsplan 2022-2031 – skolestruktur Linderud og Vollebekk

• Oppgaveutvalg for frivillighetsstrategi – Utvalgets deltakere og sammensetning

• Reguleringsplan småhusområdene på høring

Orienteringer til bydelsutvalget:

• Bydelsdirektør Bovild Tjønn orienterer om flyktningsituasjonen i bydelen

Hans Vold Husum
nestleder, Bjerke bydelsutvalg

Møter i komiteer, råd og utvalg
Alle møter er åpne for publikum. Se bydelens webside for mer informasjon.

Revidert budsjett 2022

Bystyret vedtar revidert budsjett 15 juni, mens BU-møtet er 16 juni. Det tas forbehold om endringer, som følge av bystyrets vedtak.

Det vises til bydelsdirektørens rapporteringer til bydelsutvalget om den økonomiske utviklingen i 2022. Bydelsdirektør sitt forslag til revidert budsjett 2022 for Bydel Bjerke er basert på denne økonomiske utviklingen. Forslaget er på bakgrunn av byrådets forslag til revidert budsjett 2022 og godkjenning av bydelenes regnskapsresultat for 2021. I byrådets forslag er det også foretatt enkelte endringer i budsjettet for 2022 som får konsekvenser for bydelen. I saken fremmes forslag til endringer som følge av byrådets forslag, med forbehold om endringer i bystyrets endelige vedtak.

Regulering Aker sykehus

Reguleringsplan for Aker sykehus var på høring våren 2021 og bydelen gav en uttalelse den 18.06.21, BU sak 71/21. Her støttet bydelen alternativ med høyhus og tok ellers opp at hovedadkomsten til sykehuset burte legges til RV 4 med et fullt utbygget kryss. Bydelen hadde ellers merknader om parkering, støy på den sydlige delen av toma, plangrep, treplanting og trafikkforhold.

Bydelen har senere tatt opp spørsmål om statlig plan og bedt Regjeringen om å ikke behandle saken som statlig reguleringsplan, jmf. BU sak 47/22.

Reguleringsplanen er sak nr. 201704677 hos Plan- og bygningsetaten.

Byrådet i Oslo har bedt Plan- og bygningsetaten samordne merknader fra kommunale organer og 17. juni er satt som frist for innsending til etaten. Bydelen vil derfor sende merknadene til PBE.

Andregangs høring av reguleringsplan omhandler endringer etter første høring. Flere av endringene er i tråd med bydelens merknader av juni-21, men spørsmålet om hovedadkomst og trafikale forhold er ikke vesentlig endret. Bydelen vil derfor igjen ta opp dette.


Skolebehovsplan 2022-2031 – skolestruktur Linderud og Vollebekk

Skolebehovsplan 2022-2031 ble vedtatt av bystyret i februar. Årets høring er avgrenset til nye tiltak og prosjekter som er under utredning, deriblant utredning av mulig omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler. Bydelen har behandlet saken to ganger tidligere, hvor det etterspørres en analyse av fordeler og ulemper ved en omstrukturering. Bydelen legger vekt på skolens viktige rolle for å bidra til sosial utjevning og ønsket om en god sosiodemografisk fordeling mellom skolene i bydelen. Bydelen er bekymret for trenden som viser bortsøking av elever fra Linderud skole.

Oppgaveutvalg for frivillighetsstrategi – Utvalgets deltakere og sammensetning

Ved behandling av BU sak 40/22 «Oppgaveutvalg for frivillighetsstrategi – forslag til mandat» i møte 05.05.22 fikk bydelsdirektøren tilslutning til tema og prosess for Oppgaveutvalg i Bydel Bjerke.

Innbyggere i bydelen er invitert til å søke om å delta i oppgaveutvalg for utarbeidelse av frivillighetsstrategi i bydelen. 14 innbyggere har meldt sin interesse.

Alle medlemmer i utvalget oppnevnes av bydelsutvalget. Det skal ikke oppnevnes varamedlemmer til oppgaveutvalg. En av politikerne leder utvalget. Leder av oppgaveutvalget har ansvar for at oppgaveutvalget leverer i henhold til oppgaveutvalgets mandat. Dette blir bestemt i BU 16. Juni.

Reguleringsplan småhusområdene på høring

Plan- og bygningsetaten har sendt utkast til nye reguleringsbestemmelser i småhusplanen på høring med frist 30.05.22. Bydelen har fått utsatt frist til 07.06. Saken ble behandlet på delegert fullmakt i Miljø- og byutviklingskomiteen, men eventuelle tilleggsmerknader fra bydelsutvalget kan ettersendes.

Revisjonen har bakgrunn i en bestilling fra byrådet som ber om at områdene i større grad skjermes for ytterligere fortetting ved at utbygging framover i større grad tar hensyn grønne verdier. Samtidig skal bestemmelsene i planen forenkles og klargjøres slik at saksbehandling blir enklere og billigere. Det bes også om at revidert plan ferdigbehandles i inneværende bystyreperiode. Vern om «grønne verdier» er sentralt i revisjonen, et mål i seg selv. Men dette er også et virkemiddel for andre goder, som å sikre levested for biologisk mangfold, økt kapasitet for overvannshåndtering, bedre folkehelse og et godt bomiljø.