Dag Endal, leder for Haugerud IF
Dag Endal, leder for Haugerud IF

Det er behov for nye 10 år med Groruddals-satsingen

Oslo kommune har sammen med staten i snart to tiår hatt Groruddals-satsingen. Først for perioden 2007-2016 og nå for perioden 2017-2026. Haugerud IF appellerer nå til Oslo kommune og bydelene her i Groruddalen om å forlenge Groruddals-satsingen med ti nye år.

Det er økende bevissthet i offentlig debatt om de store ulikhetene øst/vest i hovedstaden. Disse forskjellene må delvis bygges ned gjennom overordnede, strukturelle tiltak. Men like viktig er det å iverksette umiddelbare, konkrete tiltak ute i bydelene for å forbedre det fysiske og sosiale miljøet i de mest utsatte områdene, slik som områdeløftene har gjort.

Groruddalssatsingen har så langt bidratt til å styrke nærmiljøene i levekårsutsatte områder og utvikle bedre oppvekstvilkår, utdannings- og sysselsettingstjenester. Den gjennomføres i bydelene våre her i Groruddalen; Grorud, Bjerke, Alna og Stovner. Satsingen er delt i tre delprogrammer: Oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø.

Haugerud Idrettsforening (HIF) er i dag et stort idrettslag med over 1500 medlemmer og med et stort antall ulike idretter og sosiale tiltak. Hovedtyngden av medlemmene er barn og unge. Vi dekker i hovedsak boområdene på Haugerud/Trosterud. Vi er en klubb med stort mangfold, og vi avspeiler godt befolkningssammensetningen i vårt nærmiljø med en høy andel medlemmer med flerkulturell bakgrunn, både i medlemsmassen og blant ledere og trenere.

HIF har tatt rollen som noe mer enn et idrettslag, og vi ser på oss selv som en viktig samfunns-aktør i vårt nærområde. Vi har blant annet deltatt aktivt i områdeløftet på Haugerud/Trosterud helt fra starten og har egen samarbeidsavtale med Bydel Alna om nærmiljøtiltak spesielt for barn og unge. Klubben har også en nøkkelposisjon i det brede nettverket av lokale aktører som samarbeider om forebygging og styrking av oppvekstmiljøet, der neste steg blir å styrke beboernes stedsidentitet gjennom begrepet #DenGodeLandsbyen.

HIF ser mange gode eksempler på at dagens Groruddals-satsing virker til beste for lokalsamfunnet, ikke minst på Haugerud/Trosterud. Vi er derfor glade for at satsingen hos oss har blitt utvidet med tre ekstra år som delvis vil dekke den vanskelige perioden vi går inn i med det store byggeprosjektet.

Fra Oslo kommunes side er det startet opp et arbeid med en storstilt fornyelse av skolebygg og idrettsanlegg, med ny Trosterud skole, ny Haugerud skole, ny kulturskole, ny flerbrukshall, fotballbaner og en allmenning med aktivitetsområder for både organisert og uorganisert idrett og lek.

Haugerud IF og mange lokale grupperinger er i dialog med både Bydel Alna og Oslo kommune om hvordan vi skal drive idrett og annet kulturarbeid, særlig for barn og unge, i den store anleggsvirksomheten som vil legge beslag på mye av nærmiljøet vårt i minst fem år. Også med dette som bakteppe ser vi behovet for ti nye år med Groruddals-satsing.

Vi vil med denne henvendelsen til bystyret og bydelene i Groruddalen ta til orde for at dagens Groruddals-satsing bør forlenges for nye ti år og med tidshorisont 2027 – 2036.

Dag Endal, leder for Haugerud IF