Debattinnlegget er skrevet av Sabina Syed som er nestleder av Byutviklingsutvalget (MDG) og beboer i Flaen borettslag. Vi ser her smådyrmottakets inngangsparti mot Karl Flods vei. (Ill: Fragment). Foto:
Debattinnlegget er skrevet av Sabina Syed som er nestleder av Byutviklingsutvalget (MDG) og beboer i Flaen borettslag. Vi ser her smådyrmottakets inngangsparti mot Karl Flods vei. (Ill: Fragment). Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Endelig får Norge sitt første smådyrmottak – og det i Groruddalen!

Det er med stor forståelse jeg leser innlegget til Pål Gleditsch i Akers Avis Groruddalen 27. oktober (faksimile) om det planlagte smådyrmottaket i Karl Flods vei 10. Når et nytt bygg er planlagt på nabotomten, er det naturlig med debatt og skepsis.

KOMMUNEN HAR BRUKT flere år på å velge ut en egnet tomt for smådyrmottaket. Plan- og bygningsetaten vurderer at det foreslåtte bygget og formålet er godt tilpasset stedet, og anbefaler forslaget (det er ikke alltid de gjør!).

Det er selvsagt riktig at MDG er opptatt av å bevare grøntarealer, men det er også slik at grøntarealer kan ha svært ulik kvalitet. BioFokus sin vurdering av dette planområdet konkluderer med at det ikke er arealer som kan kvalifiseres som verdifull kulturmark, ei er det funnet noen rødlistede arter. Tvert imot er det blitt funnet flere svartelistede arter, altså fremmede arter som utgjør en trussel for norsk natur og biomangfold. Disse vil bli fjernet under forbedringene av området. Dermed kan dette prosjektet hjelpe både lokalt dyreliv og planteliv.

I DE FORELIGGENDE plantegningene finner vi lite som gir grunn til å frykte skrekkscenariet Gleditsch tegner i sitt innlegg. «Gigantbygget» vil ha en høyde på 2-3 etasjer og ikke overskride 1500 kvm av planområdets 4748 kvm.

Planforslaget legger opp til både å bevare eksisterende vegetasjon på eiendommen, samt ivareta begge de eksisterende gangforbindelsene. Det vil også legges til rette for blomstereng med naturlig hjemmehørende arter og planting av løvtrær, samt tiltak for å ivareta behovene til ville dyr som lever i området.

SLIK VI SER DET
, er dette alt annet enn en «rasering» av området, og kan på ingen måte sammenlignes med Statsbyggs forsøk på å utvide Bredtvet til Norges største fengsel.

Dette er et sårt tiltrengt tiltak for smådyr, både tamme og ville, som farer ille idag. Dessuten vil dette gi en mulighet for lokalbefolkningen til å kunne omgås med smådyr uten å måtte ha egne, da Dyrebeskyttelsen vil ha behov for frivillig hjelp.

MDG, også lokallaget i Grorud, ønsker derfor denne utbedringen av området velkommen.


VI SYNES OGSÅ AT
forslaget om landskapsvernområde fra Naturvernforbundet, Groruddalen Miljøforum og Alnaelvas Venner er interessant, og ser fram til Statsforvalterens vurdering av forslaget.