Torstein Winger skriver at Aker Sykehus Venner støtter kravet om folkeavstemning om den fremtidige organiseringen av sykehusene i Oslo. Foto: Tom Evensen
Torstein Winger skriver at Aker Sykehus Venner støtter kravet om folkeavstemning om den fremtidige organiseringen av sykehusene i Oslo. Foto: Tom EvensenBilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

– Folkeavstemning om sykehusene!

Styret i Aker Sykehus Venner har vedtatt å slutte seg til et innbyggerinitiativ med krav om folkeavstemning om den fremtidige organiseringen av sykehusene i Oslo.

HELSEMINISTERENS BESLUTNING OM statlig reguleringsplan er etter vårt syn et grovt anslag mot lokaldemokratiet, stikk i strid med de fagre ord i Hurdalsplattformen der det heter at «Tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over». I en artikkel har Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner beskrevet prosessen som «…historien om et frakoblet demokrati».

I 2016 bestemte daværende helseminister Bent Høie seg for å godkjenne helsebyråkratenes «målbilde» om å nedlegge Ullevål sykehus, og bygge nye storsykehus på Gaustad og Aker. Dengang ble det lansert megalomane planer om et gigantsykehus på Gaustad som innebar å legge lokk over Ring 3.

Denne planen har krympet betraktelig i arealbruk, noe lokk blir det ikke og det planlegges i stedet å bygge massivt, tett og høyt, på bekostning av Rikshospitalet. Det vil på Gaustad likevel kun bli plass til en tredel av Oslo Universitetssykehus samlede sykehusfunksjoner. Resten skal bygges på Aker, der det også planlegges å bygge massivt med byggehøyder opp til 76 meter.

SÆRLIG ALVORLIG ER DET AT det foreslås å nedlegge Gaustad sykehus, og samle psykiatri og rusbehandling i nybygg på Aker der det ligger hybelblokker idag, tett ved Ring 3 og Sinsenkrysset. Dette begrunnes med at det nye sykehuset vil trenge de fredede bygningene på Gaustad som administrasjonsbygg.

På Gaustad er det pasienter som sliter med sjelelig uro og psykiske smerter i en grad de færreste kan forestille seg. Et vesentlig element i behandlingen av denne pasientgruppen er skjerming, grønne omgivelser, natur og ro, slik det er på Gaustad. Det er derfor en skandale å bytte dette mot trafikkstøy, små trange «luftegårder» og minimale turmuligheter.

EN PRIVAT EKSPERTGRUPPE HAR utarbeidet en alternativ plan for videreutvikling av Ullevål sykehus, kalt «Parksykehuset». Denne planen innebærer også et nedskalert Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen. Ekspertgruppen har beregnet at dette alternativet vil koste ca. 20 milliarder kroner mindre i investeringskapital enn det foreslåtte «målbildet». Dette har stor betydning.

Foretaksmodellen forutsetter nemlig at sykehuset i flere tiår må dekke inn investeringer på ca. 50 milliarder kroner. Inndekningen må skje i form av effektivisering og reduserte driftskostnader og i verste fall et innstrammet behandlingstilbud som kan bli en merbelastning for bydelene og kommunens helsetjenester.

I og med at det planlegges å bygge stort på Aker, må det kjøpes opp tilliggende tomter for opptil 2 milliarder kroner.

I de nåværende planene for Aker er det kun gitt finansiell garanti for et første byggetrinn der bydelene Bjerke og Alna får sitt lokalsykehus. Dette innebærer at Grorud og Stovner fortsatt skal tilhøre Ahus fram til tidligst 2035, om de i det hele tatt noen gang blir overført til Aker. Dette er problematisk fordi Ahus skal betjene et omland med forventet høy befolkningsvekst i årene fremover.

Å få alle de fire Groruddalsbydelene inn på Aker samtidig vil bety en vesentlig avlastning av kapasiteten på Ahus. Aker Sykehus Venner krever at Aker bygges ut i én fase for hele Groruddalen.

IFØLGE STATISTISK SENTRALBYRÅ KAN det forventes en befolkningsvekst i Groruddalen til opp mot 177.000 innbyggere i årene fremover. Det er et mer enn stort nok befolkningsgrunnlag for et lokalsykehus av optimal størrelse.

Etter vår oppfatning er det en god del manipulerende retorikk fra helsebyråkratenes side, bl.a. om nedslitt og gammel bygningsmasse på Ullevål. Det er riktig at noen av byggene der vil være uegnet for fremtidig klinisk virksomhet, og ekspertgruppen har også foreslått å ta en del av de eldre byggene ut av regulær sykehusdrift. Men, det er fortsatt 110.000 kvadratmeter fullt brukbart og modernisert sykehusareal på Ullevål, og mye mer plass til nybygg enn på Gaustad.

Ledelsen i Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus har ikke vist vilje til en skikkelig utredning av «Parksykehuset». Alternativet har kun vært «belyst» og forkastet.

Det er i seg selv et godt argument for en folkeavstemning at det planlegges å selge hele tomtearealet på Ullevål, til tross for at Stortinget har vedtatt at det ikke må skje. I såfall vil det ikke lenger være arealer igjen for fremtidig sykehusbygging i Oslo.

Det er tankevekkende at det i forbindelse med utarbeidelsen av et stramt statsbudsjett har vært fremholdt behov for nedskalering av store og rådyre offentlige byggeprosjekter. Det er vel derfor ingen dum ide å revurdere dette gigantprosjektet også?

EN FOLKEAVSTEMING KAN AVVIKLES i sammenheng med kommunevalget til neste år. Merkostnaden ved en gjennomføring blir på ca. 1 – 1,5 millioner kroner. Det er ikke veldig mye for en så stor og viktig sak.

Flere av partiene i bystyret er positive til en folkeavstemning, men vi har også forstått at det er frykt for at denne saken vil kunne overskygge andre valgkampsaker. Da bør det bemerkes at de av oss som før de foregående valgene har drevet valgkamp for våre partier har erfart at det nettopp er sykehussaken som mange velgere har vært opptatt av og gitt uttrykk for sinne, skuffelse og politikerforakt.

I forbindelse med en folkeavstemning vil vi kunne få en skikkelig debatt om sykehusorganiseringen. Det vil tjene oss alle, og styrke lokaldemokratiet.