Plankart. Illustrasjon.
Plankart. Illustrasjon.Bilde 1 av 1

Kabelgata 1 – 39, Haraldrud – Varsel om offentlig ettersyn av planprogram

Kabelgata 1-39 v/Civitas AS på vegne av Ulvenveien Utvikling AS har utarbeidet et nytt planprogram som skal erstatte planprogram for Haraldrud fra 2016. Planområdet utgjør størsteparten av tidligere Standard Telefon og kabelfabrikk (STK).

Hensikten med planen er transformasjon fra industri til flerfunksjonelt nærings- og boligområde, høy grad av bevaring av eksisterende bevaringsverdige bygninger samt etablering av torg, møteplasser og parker. Planforslaget skal konsekvensutredes. Ifølge planprogrammet skal det utredes to planalternativer og et 0-alternativ (videreføring av dagens bruk). Alt. 1 med 936 boliger innebærer 60/40 prosent bolig/næring, med BRA (bruksareal) 293 prosent og flere høyhus. Alt. 2 med 220 boliger innebærer 20/80 prosent bolig/næring med BRA 200 prosent.  

Området for planforslaget er omringet av store barrierer; Østre Aker vei og t-banen mot nord, Ringveien mot sørvest, Haraldrudveien mot øst og E6/Ulvensplitten og toglinjen Alnabanen mot sør. Området kjennetegnes av trafikk, arealkrevende industri og av dårlige gang-/sykkelforbindelser, Planområdet grenser til Kuben videregående skole og Hotell 33 samt Norsk Gjenvinning og Haraldrud forbrenningsanlegg. På andre siden av Alnabanen mot Ulven ligger utbyggingsområde for boliger og skole. Området har 10-12 minutters gangavstand til Økern og Risløkka t-banestasjoner. Området mangler gode grøntområder. 

Groruddalen Miljøforum (GM) skal ifølge sitt formål bidra til at hensynet til miljøkvalitet og trivsel får prioritet i planer i Groruddalen, og være et korrektiv til myndigheter og andre i slike saker for å sikre at Groruddalen blir et stadig bedre sted å bo både for nåværende og framtidige beboere. GM er kjent med at bydelsutvalget i Bydel Bjerke 19. oktober behandlet saken om nytt planprogram for Kabelgata 1-39.

Strategisk plan for Hovinbyen (2018) og Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) for Haraldrud (2021) legger relevante føringer for planområdet mht støy, luftkvalitet, grønn og sosial infrastruktur samt buffersone mot formål som ikke lar seg samlokalisere med boliger. GM mener at mulighetene for utvikling av planområdet er begrenset. For eksempel kan nevnes at tidligere forslag om Østre Aker vei som aveny eller lagt i tunnel synes lite sannsynlig. Støyen herfra vil vedvare. Dessuten vil ikke Oslo kommunes renovasjonsvirksomheter i området bli flyttet. Nylig kom det kunngjøring fra Oslo kommune om planprogram til offentlig ettersyn for Haraldrudveien 20 mfl., hvor det heter at hensikten er å videreutvikle Haraldrud som kommunens viktigste område for renovasjons- og gjenvinningsinfrastruktur. Området preges ellers av tungtrafikk med tilhørende støy, samt at det har mye verneverdig bebyggelse. 

Utvikling av boområdet må ta hensyn til barn og unges oppvekstkår samt et allment behov gjennom etablering av ny grønnstruktur med tilstrekkelig store parker til lek og rekreasjon. Deler av den eksisterende bebyggelsen er i tillegg verneverdig. Med begrenset areal til disposisjon ved Kabelgata blir følgelig spørsmålet om høyder på nye bygg viktig. Nabobyggene mellom Kabelgata og Østre Aker vei har etasjehøyder på opp til ca. 9 etasjer (Hotell 33 – høyde i meter er ukjent). PEX-tårnet inne på eiendommen i Kabelgata er på 65,3 meter. GM anbefaler at byggehøyde i Kabelgata avpasses etter byggene langs Østre Aker vei. Forslagsstiller oppgir i sitt alternativ 1, med ca. 940 boliger og 40.000 kvm næring, at bebyggelsen vil ha varierte høyder; 2-14 etasjer og en maks. høyde på 17 til 25 etasjer. Dette inkluderer to høyhus over 70 meter. PEX-tårnet fjernes. Alternativ 2, med 220 boliger og ca. 60.000 kvm næring, innebærer høyder varierende fra 3 til 17 etasjer.  PEX-tårnet bevares. Ved begge alternativene bevares mesteparten av bebyggelsen langs Kabelgata. I Oslos nye strategi for høyhus er det på Økern aktuelt for inntil 70 meter høyde i prosjekter som ligger innen 250 meter fra t-banestasjon. Planområdet på Haraldrud ligger minst 500 meter fra t-banestasjonen på Økern. Det foreslåtte alternativ 1 blir da etter GMs vurdering uaktuelt bare av denne grunn og bør være unødvendig å utrede som ledd i forslag til planprogram. Store byggehøyder vil i tillegg kunne skape dårlige sol- og vindforhold. 

GM har merket seg at Bydel Bjerke i sitt vedtak mener at det er behov for en viss andel boliger for å sikre liv i området. Bydelen går ikke inn for det foreslåtte alternativ 1 (60 prosent bolig/40 prosent næring), men foreslår en kombinasjon; 50 prosent bolig og 50 prosent næring, men med bare BRA (bruksareal) på maks. 200 prosent. GM har forståelse for argumentet om å skape liv i området. Men området i Kabelgata har så sterke begrensninger med støy, støv, avstander osv at GM er av den oppfatning at området primært egner seg for næring. GM mener likevel at utvikling i området er ønskelig, og anbefaler da alternativ 2 med 220 boliger; dvs. maks. 20 prosent boliger av et BRA (bruksareal) på 200 prosent. Dette alternativet vil forhåpentligvis kunne skape et bærekraftig miljø mht trivsel og stabilitet i bomiljøet. GM mener ellers at i den grad de store næringsvirksomhetene som genererer tungtransport fortsatt skal ligge i området, må trafikken til og fra disse fjernes fra planlagte bolig- og parkarealer. Det må ikke tillates slik transport gjennom Kabelgata og Tårngata. De to nevnte gatene må tilrettelegges for gange/sykkel samt nødvendig nyttetransport/atkomst til boliger.

GM mener at det bør innføres et nytt bærekraftsbegrep sett i lys av siste års diskusjon av «menneskefiendlig byutvikling». Utredningen bør innebære krav til indikatorer som fremmer stabilitet og trivsel i nye bomiljøer. Mennesker trenger lys, luft, blågrønne og trygge byrom – og dette skapes ikke av høye bomaskiner; noe Kabelgata på Haraldrud kan bli et eksempel på.