Blant løftebrudd og forslag som ikke er gjennomført finner vi «Trondheimsveien omregulert til bygate», skriver Einar Spurkeland i Bullby. Her ser vi Trondheimsveien ved Linderud.
Blant løftebrudd og forslag som ikke er gjennomført finner vi «Trondheimsveien omregulert til bygate», skriver Einar Spurkeland i Bullby. Her ser vi Trondheimsveien ved Linderud.

Lettlurte groruddøler

Innbyggerne i Groruddalen er lettlurte. Siden 2000-tallet har de fleste politiske partier hatt valgturné i Groruddalen med løfter om å skape den grønne dalen uten trafikkbelastninger, forurensning og støy.

I mellomtiden har det gått fra vondt til verre. Veksten i biltrafikken, mer tungtrafikk på veiene og kutt i kollektivtilbudet, har gjort Groruddalen til den «grå» dalen.

Det har ikke manglet politiske løfter om bedre levekår for innbyggerne foran hvert eneste valg. Dessverre har løftebruddene økt i omfang etter hvert eneste valg lokalt og til Stortinget. Dalens politikere har vært flinke til å fremsnakke dalen, men svake når det gjelder gjennomføring av planer og tiltak.

I statens bevilgninger til Oslo har Groruddalen med sine 140.000 innbyggere vært mer eller mindre ikke- eksisterende. Og det fortsetter etter samme mønster i revidert statsbudsjett 2024. Groruddalen er ikke blitt vurdert som et satsingsområde.

Oslopakke 3 og Groruddalen: Statens penger går rett «vest»

Blant løftebrudd og forslag som ikke er gjennomført finner vi:

• Trondheimsveien omregulert til bygate.
• Forlengelse av trikken til Aker sykehus, Bjerke, Tonsenhagen.
• Lokk over E6 ved Furuset.
• Lokk over Rv 4 ved Grorud.
• Gjennomgående gang- og sykkelveinett.
• Åpning av Alnaelven fra marka til Bjørvika.
• Ahusbanen.
• R4 knyttet til E6 ved Hvam.
• Innkorting av Gjøvikbanen Grorud-Nittedal.
• Modernisering av Alnabruterminalen .
• Sikring av kvikkleire på Alnabruterminalen.
• Kraftkablene lagt i bakken gjennom Alnabruterminalen.
• Avlastningsterminaler for Alnabru utenfor Oslo.
• Fossum-diagonalen.

Listen kunne sikkert vært enda lenger, men løftebruddene er så omfattende at det må et folkeopprør til for å stoppe nedprioriteringen av Groruddalen, blant annet i Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan.

Sviket mot Groruddalens innbyggere er så stort at man kan lure på hvorfor dette har skjedd i en periode der det aldri har vært investert så mye i Oslo sentrum/Vest/Bærum. Vestkorridoren E18 og Fornebubanen har vist seg å bli et pengesluk som overgår det meste av overskridelser i tilsvarende prosjekter.

Bompengesjokket: Groruddalen betalte inn 8 milliarder – uten å få noe tilbake

Fortsatt er dalen delt mellom tre motorveier og flere jernbanespor. I sentrum ligger landets nasjonale godsterminal på Alnabru med tilstøtende lager- og produksjonsbedrifter. I tillegg kommer handels- og kjøpesentra tilpasset bilbasert transport med enorme parkeringsområder.

Når skal dette snu, og løftene for Groruddalen bli innfridd?

Einar Spurkeland, Bullby

Dette er Bullby

Bullby – Nettverk for byutviklingens lange linjer er et uavhengig nettverk av planleggere og forskere. Vi ønsker å bidra til offentlig diskusjon om aktuelle byplaner og fremtidige løsninger for bysamfunnets utvikling og hente innsikt og inspirasjon fra tidligere perioder.

Nettverket – opprinnelig kalt BULL – ble dannet 5. desember 2011 av en gruppe planleggere fra ulike fagfelt med lang praksis fra offentlig og privat virksomhet. Flere av oss er pensjonister, og vi ønsker å fortsette å bruke vår fagkompetanse til nytte for byplanlegging og for å fremme en miljøvennlig byutvikling. Arbeidet foregår på ikke-kommersielt grunnlag.

Hovedhensikten er å bidra til erfaringsutveksling mellom de eldre og yngre generasjoner planleggere, samt bygge bro mellom politikk, praksis, forskning og undervisning på dette feltet. Vi er et uavhengig faglig nettverk som vil føre samtaler, gjøre kritiske vurderinger og bidra til debatt om byutvikling for å medvirke til å avklare viktige lærdommer og tiltak.

(Hentet fra Bullbys nettside)