Per Kr. Holth og Thor Johnsen.
Per Kr. Holth og Thor Johnsen. FOTO: ¯rjan Brage

Lillomarkas Venner og Huken-området

Lillomarkas Venner (LV) ved Heidi Trøen og Elin Langsholt har et lengre innlegg i Akers Avis Groruddalen 3. januar om forholdene i Huken. Vi er ikke helt enige i deres fremstilling av informasjonen i saken og kommer med noen kommentarer.

Forurensede masser

LV skriver at massene som kjøres inn nå, et arbeid som har pågått siden mars 2023, både inneholder radioaktivt materiale og dekker til tidligere innkjørte masser fra Follobaneprosjektet til Bane NOR.

Det vises til  brev skrevet av EBY 15.11.2023 som beskriver forholdene rundt massene fra Follobanen. Dette er helt ny informasjon hvor det viser seg at sulfat- og uranholdige masser fra Follobanen i årene 2018-2020 blant annet ble deponert i Huken, som underlag for asfaltcellen som er gravd ned i nordbruddet. Dette er på motsatt side av nordbruddet hvor terrenget jevnes ut i dag.

Det er slett ikke sikkert at massene fra Follobanen inneholder sulfat og uran, dette er noe Bane NOR har fått pålegg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om å undersøke. Uansett ligger massene dypt begravet, så det vil innebære stor anleggsvirksomhet å fjerne disse massene.

Massene som kjøres inn i dag kommer fra ulike byggeprosjekter i Oslo, men har ingenting med Follobanen å gjøre. Alle massene som kjøres til Huken tilfredsstiller renhetskravet etter forurensningslovverket iflg. Bymiljøetaten og inneholder ingen stoffer eller tungmetaller. De dekker heller ikke til de tidligere innkjørte massene fra Follobanen.

Rekkefølgebestemmelser

LV skriver at dagens innkjøring av masser tilsidesetter rekkefølgebestemmelsen som sier at Aurevannsbekken skal være gjenåpnet før det blir gitt igangsettingstillatelse til tiltak i friområde 1. Dette er vi uenig i, da arbeidet med massene ikke pågår i friområde 1 (som er i sørbruddet), men i friområde 2 i nordbruddet.

Vi kan derfor ikke se at dette er et brudd på rekkefølgebestemmelsen. Rekkefølgebestemmelsen er klar på at bekken skal være gjenåpnet før bygging av andre tiltak i sørbruddet. Derfor jobbes det med planer for bekkeåpning i sørbruddet.

Reguleringsplanen og utredning av konsertarena

Bystyret vedtok for 2023 at det skal gjennomføres en utredning om hvorvidt Huken kan egne seg som konsertarena. Dette er et arbeid som Kulturetaten gjennomfører, og hvor Bymiljøetaten har deltatt med innspill underveis. Her vil tidligere rapporter om parkering i sørbruddet og rømningsveier bli gjennomgått som inneholder store feil og mangler. I det enorme arealet i nordbruddet burde det være plass til parkering av busser og trailere.

Underveis i dette arbeidet har det kommet fram at en konsertarena sannsynligvis ikke er forenlig med eksisterende reguleringsplan. Det må derfor lages en ny reguleringsplan dersom bystyret vedtar at det skal jobbes videre med konsertarena-planene. Så vidt vi kjenner til er det ikke fattet noe vedtak om dette ennå. Dersom det skal lages en ny reguleringsplan vil ikke dagens rekkefølgebestemmelser om bekkeåpning eller andre tiltak i Huken gjelde lenger.

Klima- og miljødepartementet har stadfestet Oslo kommunes vedtak om regulering av Huken som også har vært til vurdering av fylkesmannen og anfører: Departementet legger til grunn at Huken er et spesielt område innenfor Marka med svært få naturverdier, og som heller ikke har vært tilgjengelig for allmennheten, verken for utøvelse av friluftsliv eller annen bruk. Området har et potensial for tilrettelegging av idretts- og kulturtilbud som ikke tradisjonelt har vært utprøvd i marka.

Planforslaget legger gode rammer for ulike kulturaktiviteter, og at disse ikke tilsidesetter markalovens formål. Planene har elementer som ikke direkte er hjemlet i markaloven som kulturformål og forsamlingslokale og departementet mener at dette, som en del av en helhetlig plan, ikke er i strid med markaloven.

Detaljreguleringen av Huken gir en rekke muligheter for etterbruk som vil komme allmenheten til gode.

Per Kr. Holth, tidl. leder Grorud Vel
Thor Johnsen, leder Romsås Vel