Foto:
Foto:Bilde 1 av 2
Foto:
Foto:Bilde 2 av 2

Møte i Bjerke bydelsutvalg 5.5

Velkommen til møte i Bjerke bydelsutvalg torsdag 5. mai klokka 18.00.

Møtested: Ulvenveien 80. Møtet blir også strømmet direkte via bydelens side på Facebook.

Åpen halvtime:

Møtet starter med åpen halvtime der publikum gis anledning til å stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt. Velkommen!

Ønsker du å fremme dine synspunkter i åpen halvtime?

Send påmelding til tommy.muniz@bbj.oslo.kommune.no

Et utdrag av saker til behandling:

• Styrking av bydel Bjerkes arbeid med flyktninger
• Bussholdeplasser i Bjerke – behov for benker
• Frivillighetsmidler 2022
• Legeplan 2020-2024

Orienteringer til bydelsutvalget:

• Bydelsdirektør Bovild Tjønn
– Orienterer om koronasituasjonen i Bjerke
– Orienterer om flyktningsituasjonen i bydelen

Lars Erik Fuglesang
leder, Bjerke bydelsutvalg

– – –

Møter i komiteer, råd og utvalg

Alle møter er åpne for publikum.
Se bydelens webside for mer informasjon.

Styrking av Bydel Bjerkes arbeid med flyktninger

Bydel Bjerke skal bosette 70 flyktninger den nærmeste tiden. I tillegg er det etablert et mottak i vår bydel, som i dag har 95 beboere. Mange av beboerne er kvinner og barn.

Når bydelen skal inkludere nye innbyggere i vårt lokalsamfunn vil frivillige lag og organisasjoner være en viktig ressurs i tillegg til tjenester fra vår bydel.
Bydelsdirektøren foreslår å styrke Bydel Bjerkes innsats med å koordinere og etablere gode aktiviteter og møteplasser for våre nye innbyggere med en ressurs for 2022, det foreslås å bruke 500.000 kroner av bydelens risikoavsetning til formålet.

Bussholdeplasser i Bjerke – behov for benker

Ruter legger opp til tettere dialog med bydelene i utvikling av sitt rutetilbud, og hadde møte med bydelen 16. mars.

I møtet kom det fram at Ruter vil utstyre flere av bussholdeplassene i Oslo med sittebenker og tar gjerne imot forslag fra den enkelte bydel om hvilke holdeplasser som bør prioriteres.
Ruter vil investere i flere sittebenker ved bussholdeplassene i byen, og ønsker forslag fra bydelene om
hvilke holdeplasser som bør prioriteres.

Frivillighetsmidler 2022

Bydel Bjerkes frivillighets-midler er fastsatt til 1.650.000 kroner i 2022. Midlene ble lyst ut og lagt ut på bydelens nettsider, sosiale medier og Akers Avis Groruddalen med 28. februar 2022 som søknadsfrist.

Midlene skal fordeles etter en samlet skjønnsmessig vurdering etter forslag til vedtak av kultur- og oppvekstkomiteen, med oversendelse til bydelsutvalget for endelig vedtak.

Retningslinjene for fordeling av midler til frivillig aktivitet ble vedtatt av bydelsutvalget på møte 27. september 2018, med påfølgende justering september 2019.

Frivillighetsmidlene skal stimulere til aktive nærmiljø, et mangfoldig organisasjonsliv, frivillighet, lokalt engasjement og arrangementer for beboerne i Bydel Bjerke. Støtten skal stimulere til innovasjon, aktivitet, opplevelser, mestring, inkludering, engasjement og tiltak på tvers av generasjoner, organisasjoner og grupper.

Legeplan 2020-2024

Tjenestene står overfor store utfordringer, både som følge av de demografiske endringene med flere eldre og flere som lever med kronisk sykdom, og særlig som følge av overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten etter samhandlingsreformen, og stadig økte forventninger til hva primærhelsetjenesten skal yte.

Oslo har utfordringer knyttet til samhandling mellom fastlegene og andre helse- og omsorgstjenester for pasienter med sammensatte behov. Dette gjelder også for Bydel Bjerke. Nye myndighetskrav knyttet til kompetanse og spesialistutdanning, samt kvalitet og ledelse, legger også press på dagens legetjenester. Legeplan for Oslo kommune 2020-2024 skal operasjonaliseres i lokale handlingsplaner. De lokale handlingsplanene skal være gjeldende for 2020-2024.