Onsdag kveld 2. desember kl. 17-19 svarer Vann- og avløpsetaten på spørsmål og innspill om vanntunnelen som skal bygges fra Trosterud til Huseby - og hvordan arbeidet vil påvirke områder som Stubberud, Alna og marka under byggingen. Massene skal tas ut på industriområdet på Stubberud (midt på bildet) og videre ut på E6. Trosterudblokkene er de karakteristiske gule blokkene oppe til venstre.<br/>
Onsdag kveld 2. desember kl. 17-19 svarer Vann- og avløpsetaten på spørsmål og innspill om vanntunnelen som skal bygges fra Trosterud til Huseby - og hvordan arbeidet vil påvirke områder som Stubberud, Alna og marka under byggingen. Massene skal tas ut på industriområdet på Stubberud (midt på bildet) og videre ut på E6. Trosterudblokkene er de karakteristiske gule blokkene oppe til venstre.
Bilde 1 av 2
<br/>

Bilde 2 av 2

Nettmøte om byens nye vannforsyning – still dine spørsmål direkte til fagpersonene

Onsdag 2. desember klokka 17-19 svarer Vann- og avløpsetaten på spørsmål og innspill om vanntunnelen som skal bygges fra Trosterud til Huseby – og hvordan den vil påvirke områder som Stubberud, Alna og marka under byggingen. Hvordan påvirker planene DEG? Alle spørsmål blir besvart skriftlig her. Følg med, vi oppdaterer fortløpende.

Det er nå stengt for spørsmål. Vann- og avløpsetaten vil svare på alle spørsmål som er sendt inn. Alle spørsmålene er nå besvart, vi takker for alle innspill.

Nettmøte

Nettmøtet stengte 02.12.2020 kl. 19:00:00.

Spørsmål og svar

Snu listen


Hei, vi har blitt lovet at Alunsjøen skal åpnes for allmenheten i årevis. Vil dere sørge for at dette innfris når ny vannforsyning er etablert?

Haakon Langaas Lageng – 25.11.2020 kl 08:56:29


Hei, Haakon.
Det er planlagt at gjerdene rundt Alunsjøen/Alnsjøen skal fjernes og sjøen åpnes for allmenheten så fort den nye reservevannforsyningen er på plass (planlagt 01.01.2028).

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 16:35:02 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 17:05:01


Vil det bli foretatt tilstandskontroll av berørte bygninger før og etter anleggsfasen?

Øyvind Tveit – 01.12.2020 kl 09:59:11


Hei Øyvind,
Ja, det vil bli foretatt bygningsbesiktigelser av berørte bygninger for å kartlegge tilstanden på bygningsmassen i forkant av arbeidene som planlegges. Dersom det i ettertid oppdages skader, følges dette opp og man sammenligner med dokumentasjonen fra før oppstarten av arbeidet. Huseiere dette er aktuelt for vil bli kontaktet nærmere anleggsstart med tilbud om bygningsbesiktigelse.
Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 17:05:30 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 17:10:22


1. Er det vurdert alternativ plassering av dagsone Joh. Castbergs vei?
2. BYM har et prosjekt med etalering av turvei/skiløype fra Lutvann/Fagerholdt til Haugerud. Denne vil gå over hallområdet. vil dette skape utfordringer for prosjektet?
3. Hvordan vil dere håndtere støy fra transport og riggområdet (vifter)
4. Hva er status på massehåndteringen. Hvor skal utsprengt fjell transporteres?
Vi ønsker massene direkte transportert ut på E6.
5. Hvilke støy- og rystelsesgrenser vil bli lagt til grunn for gjennomføringsfasen og hvordan vil disse bli fulgt opp?

Per Kr. Løken, Leder Haugerud og Trosterud Vel – 01.12.2020 kl 10:02:52


Hei Per Kr.,
1) Vi har vurdert flere alternativer. De begrensede konsekvensene ved omdisponert bruk av et eksisterende pumpehus har vært avgjørende for foreslått plassering.
2) Vårt anlegg er planlagt dypt nede i berget og vil svært sannsynlig ikke være i konflikt med aktiviteter på terrengnivå.
3) Det er i planforslaget foreslått en rekke tiltak for å redusere støy. F.eks.: demping av tunnelvifte, støysvake maskiner, arbeidstidsbergrensninger for støyende arbeider.
4) Prosjektet kartlegger konkrete måter/steder å håndtere masser på, men er enda ikke i mål med dette arbeidet. Det er imidlertid forutsatt at massene fra Stubberud skal transporteres ut på E6, men videre transportrute er ikke avklart.
5) Krav til støy er forankret i “Støyforskriften” og for vibrasjoner er Norsk Standard sentral. For støy vil grenseverdiene variere med bl.a. type bygg, tider på døgnet etc. For bygg vil vibrasjonsgrensene være avhengig av grunnforhold og fundamenteringsmåte.

Støy og vibrasjoner vil bli målt og kontrollert mot grenseverdier i byggeperioden.

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 17:10:56 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 17:14:59


Hvordan er stamnettprosjektet samordnet med planene om vei mellom E6 Oslo Øst og Alnaterminalen og regulering av Stubberudfeltet?

Erik Grønvold – 01.12.2020 kl 14:59:24


Hei,
Vann- og avløpsetaten er i dialog med Statens vegvesen om E6 og Plan- og bygningsetaten om Stubberudfeltet. Med den fremdriftsplanen Vann- og avløpsetaten har vil det ikke være noen konflikt med disse prosjektene/planene.

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 16:35:33 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 17:05:08


Hvilke tiltak er planlagt for å skåne beboerne på Trosterud mest mulig i anleggsperioden?

Hvilke konsekvenser vil arbeidet kunne få for bruken av marka rundt Lutvann?

Hvordan er det tenkt at transporten av masser som tas ut, skal foregå?

Eva Rueslåtten – 01.12.2020 kl 16:54:37


Hei, vi er opptatt av å begrense belastningen for naboer til prosjektet.
Planen vil bl.a. sette grenser for støy, der grensene for kveld og natt er strengere enn dagtid.
I planforslaget er det også foreslått en rekke tiltak for å redusere støy, f.eks.: demping av tunnelvifte og bruk av støysvake maskiner.
Videre er det krav til grenseverdier for vibrasjoner ved sprengning av hensyn til bygninger i nærområdet.

Arbeidet skal ikke påvirke bruken av marka, men nær anleggsområdet vil en kunne merke at det sprenges under en i en periode på et par år.

Massetransporten er planlagt fra Stubberud og via Strømsveien til E6. Tomme biler er planlagt å kjøre fra E6 via Tvetenveien til Stubberud.

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 17:41:13


Hvor på kartet skal Tunnel og beredsskapsbasseng ligge?

På hvilken måte vil dette berøre bygningsmasser som evt. ligger i nærheten eller over?

Er det mulig å vise detaljkart av innstallasjoner og tunneler?

Thor Johan Nettli – 02.12.2020 kl 09:21:33


Hei,

Vannforsyningen er en kritisk samfunnsfunksjon, og av sikkerhetsmessige årsaker vil vi ikke kunne vise detaljerte skisser eller tegninger av alle anleggene, herunder eksakt plassering av tunneltrasé og beredskapsbasseng. Planområdet vil imidlertid avgrenses til en korridor hvor tunneltraseen vil ligge innenfor. Denne korridoren vil innsnevres underveis i prosjektet. Foreløpig korridor fremgår av plankart som dere finner på vår hjemmeside, og dere vil her kunne søke opp deres adresse for å se hvor den ligger i forhold til korridoren: https://oslovav.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=a38fe7f278b641c59d814ac9b4e28041

For å unngå skader på bygningsmasse vil det stilles krav til maksimale rystelser i forbindelse med sprengningsarbeid. Det vil også bli stilt strenge krav til tetting av tunnelen under driving i form av injisering med sement for å unngå senkning av grunnvannet, og det skal etableres et program for kontinuerlig overvåking av grunnvannstanden. For bebyggelse over tunneltraseene vil vi også gjennomføre besiktigelse/tilstandskontroll i forkant av anleggsarbeidene.

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 17:46:20 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 17:47:08


Jeg har 4 spørsmål:

1. Kan det være noen formaliteter som hindrer at ny vannforsyning er ferdig innen 2028?

2. Hvor på strekningen Stubberud-Trosterud-Lutvann vil det bli synlig anleggsvirksomhet?

3. Vil gammelt vannledningsnett i boligområdene langs stamnett traseen bli rehabilitert samtidig?

4. Hvordan forventes prisen på vann å bli på bakgrunn av disse tiltakene?

Morten Nicholls – 02.12.2020 kl 11:18:09


Hei,

1) Både prosjekt Ny vannforsyning Oslo og Stamnettprosjektet har en framdrift som tilsier at Oslo har en fungerende reservevannforsyning fra 01.01.2028.

2) Den synlige anleggsaktiviteten i disse områdene vil i hovedsak bli i et område på Stubberud øst for Alna senter og på sørsiden av Tvetenveien i nærheten av Trosterud senter, og et mindre område i Johan Castbergs vei. Det ligger tegninger av områdene inne i planforslaget i saksinnsyn (lenke finner du på nettsiden) hvis du vil se flere detaljer om plasseringen.

3) Vi jobber hele tiden med å oppgradere vannledningene i Oslo. Dette er et kontinuerlig arbeid, men ikke en del av akkurat dette prosjektet. I Stamnettprosjektet fokuserer vi på de største vannledningene – byens hovedpulsårer for drikkevann.

4) Prosjektet vil bli finansiert gjennom Vann- og avløpsgebyret, og vil føre til en økning. Gebyret er gjenstand for endring og gebyrsatsene vedtas årlig av bystyret. Det er først når hele den nye vannforsyningen til Oslo inkludert stamnett-tunnelene er ferdig i 2028 at det største hoppet i kostnader vil komme. I dag betaler for eksempel en bolig på 120 m2 5 232 kr. Med dagens estimat vil kostnaden bli 8 354 kr for samme bolig i 2028.

Med vennlig hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 17:51:26 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 18:32:18


Vi har anmodet om at nødutgang Haugerud ( Joh. Castbergs vei) flyttes ut av et område med villabebyggelse. Hvilke andre lokaliseringer er vurdert?

Hvilke romprogram vil dag-bygget ha og hva med trafikk til og fra?

Per Kr. Løken, Leder Haugerud og Trosterud Vel – 02.12.2020 kl 11:38:09


Hei,

Det er vurdert å plassere nødutgangen ved adkomst til eksisterende tunneler for vannforsyning i området.
Bygget er planlagt med et areal på ca. 40 m2 og har ikke noe romprogram. Trafikk vil være begrenset til vedlikehold av selve bygget samt rømning ved en alvorlig hendelse i fjellanlegget.

Det er i dag et eldre bygg på tomten med en tilsvarende funksjon.

Med vennlig hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 18:01:29 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 18:29:55


Det skal gå ca. 80.000 billass med masse fra anleggsområdet på Stubberud via Tvetenveien og/eller Strømsveien til E6.

Hvilke konkrete tiltak vil VAV foreta for å sikre at dette ikke blir en stor belastning for spesielt beboere ved Tvetenveien, og heller ikke bidrar til trafikkaos i Strømsveien? Når vil VAV vite hvor massene konkret skal leveres?

Hvilke faktorer er avgjørende for hvilke avtaler som inngås om leveringen av massene?

Ragnar Torgersen, Groruddalen Miljøforum – 02.12.2020 kl 14:47:41


Hei,

Det er vurdert transport både på Tvetenveien og Strømsveien for å kunne fordele trafikken ut fra fremkommelighet og ulemper.

Vann- og avløpsetaten diskuterer med flere alternative mottakere av massene.

Forpliktende avtaler om leveranse kan ikke inngås før prosjektet er vedtatt i Bystyret og må selvsagt overenstemme i tid med behovet på de ulike mottaksstedene.

Avstand til mottaksstedet er bl.a. avgjørende for valget.

Med vennlig hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 18:06:17 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 18:29:33


Under hvor mange leiligheter på Lutvann vil det sprenges?

Og i hvor lang periode?

Er det slik at disse beboerne vil få hotellopphold i perioden da det blir umulig å bo i blokkene?

Må Lutvann skole stenges?

Ben Borgen – 02.12.2020 kl 15:18:45


Hei, det er ingen grunn til å tro at Lutvann skole må stenges som følge av prosjektet og i dialog med skolen har vi heller ikke fått noen signaler om at dette er en aktuell problemstilling. Skolen ligger også utenfor planområdet. Bassengene vil ikke ligge under bebyggelse, men et godt stykke under bakken inne i marka. Vi planlegger å sprenge ut selve bassengene i perioden 2023-2025. Ta gjerne en kikk på det oppdaterte planområdet som du finner i lenke på nettsiden for prosjektet: oslo.kommune.no/stamnett
Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 18:24:41 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 18:40:30


Hvor er innkjøringen og hvor er utkjøringen fra tunnelen?

Hvor langt under Stubberudfyllinga vil tunnelen gå?

Hva skjer med avløpsvann fra fyllinga som renner ned i tunnelen? Skal dette pumpes opp i Alna eller blir det spesialavfall? Kan dette blande seg med drikkevannet?

Forsvaret ga beskjed om at Romeriksporten måtte flyttes vekk fra dem på Lutvann. Hvordan kan forsvaret fortsette sitt arbeid i perioden?

Hvorfor bygge i områder i østmarka som beviselig har råttent fjell?

Hvor skal massene kjøres?

Hvilke andre områder er vurdert for å lage et reservebasseng som ligger høyere slik at pumping unngås?

Ben Borgen – 02.12.2020 kl 15:27:53


Hei,

I anleggsfasen vil inn-og utkjøring primært være på Stubberud der Norbetong i dag har et anlegg. Når anlegget er bygget vil det være adkomst på Trosterud, under høyspentlinjene vest for Tvetenveien.
Tunnelen vil være flere titalls meter under bakkenivå og ikke direkte under fyllinga. Tunnelen vil bli tettet og det er strenge krav til innlekkasje uansett vannkvalitet. Siden drikkevannet transporteres i et rør i tunnelen og med høyt innvendig trykk er det ingen mulighet for at vann som lekker inn i tunnelen blander seg med drikkevannet.

Vi er i dialog med Forsvaret og har ikke fått innsigelser mot plasseringen av våre anlegg.
Grunnundersøkelser i området pågår og vi vil da få mer kunnskap om kvaliteten på fjellet og svakhetssoner. Denne kunnskapen vil bli brukt til å opptimalisere plasseringen av de nye bassengene og tunnelsystemet.

Vi arbeider med å finne alternative mottak for massene, og da fortrinnsvis så nær Stubberud som mulig. Mottaket er ikke bestemt og både kjøring østover og vestover på ring 3 vurderes.

Bassenget skal av vannforsyningshensyn ha vannspeil på kote 150. Områdene som er vurdert for et basseng er Grefsenåsen og Trosterud-Lutvann.

Med vennlig hilsen
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 17:42:24 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 19:09:36


Vi bor i enebolig i Økernveien 190 og har fått varsel om arbeidet. Jeg antar vi ligger i området for tunnel mellom Trosterud og Diesen. Hvor vil tunnelløpet gå.

Odd Håkon Johansen – 02.12.2020 kl 15:28:36


Hei,
Ja, det stemmer at deres bolig ligger innenfor planområdet til prosjektet.

Vannforsyningen er en kritisk samfunnsfunksjon, og av sikkerhetsmessige årsaker vil vi ikke kunne vise detaljerte skisser eller tegninger av alle anleggene, herunder eksakt plassering av tunneltrasé og beredskapsbasseng. Planområdet vil imidlertid avgrenses til en korridor hvor tunneltraseen vil ligge innenfor. Denne korridoren vil innsnevres underveis i prosjektet. Foreløpig korridor fremgår av plankart som dere finner på vår hjemmeside, og dere vil her kunne søke opp deres adresse for å se hvor den ligger i forhold til korridoren: https://oslovav.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=a38fe7f278b641c59d814ac9b4e28041

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 18:41:23


Jeg lurer på hvordan prosjektet tar hensyn til evt bygg med beliggenhet over tunnelsprengning. Er det prosedyrer for ivaretakelse mht rystelser/evt byggskader.

Reidunn Myster Beier – 02.12.2020 kl 15:39:25


Hei,
Det vil gjennomføres bestigelse og kartlegging av bygninger i nærheten av tunnelene som skal bygges. Prosjektet skal også naturligvis forholde seg til gjeldende lover og regler for rystelser, støy og støv. Vi vil bruke egne målere for dette som en del av prosjektets overvåkingsprogram.

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 18:41:47 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 18:52:10


Ser de legges opp til å benytte Tvetenveien som trase for transport. Det er svært uheldig å legge opp til tungtrafikk i Tvetenveien. Det er mange som ferdes langs denne vei, til og fra barnehage/skole. Hva er grunnen til at det foreslås å benytte Tvetenveien ?

Knut Røli – bydel Alna – 02.12.2020 kl 16:38:06


Hei,

Slik planene er i dag, er det foreslått transport fra E6 inn til Stubberud via Tvetenveien og uttransport via Strømsveien. Årsaken er at man ønsker å fordele trafikken. I denne fasen ligger planforslaget hos Plan- og bygningsetaten, og vi forventer at planforslaget legges ut på åpen høring februar/mars 2021. Da blir det mulighet for innbyggerne til å komme med innspill til både trafikk og andre deler av planene.

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 19:11:58 – Oppdatert: 02.12.2020 kl 19:32:42


Johan Castbergs vei 24A til 45A er en privat eid blind veistubb 5m bred og som fører opp til det gamle klorhuset.
Hva er planene med klorhuset, plan for nytt «klor-hus» med størrelse, samt type anleggs arbeide tenker dere utført fra dette punktet i JCvei?

viggo lund – 02.12.2020 kl 18:00:09


Hei,

Det gamle klorhuset skal rives og erstattes med et nytt bygg med omtrent samme grunnflate. Det nye bygget vil være rømningsvei fra anlegget under bakken. Anleggsvirksomheten vil være det som er nødvendig for å bygge et bygg med grunnflate 40 m2 samt flytte trafostasjonen et par meter.

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 19:35:32


Jeg viser til tidligere spørsmål om evt. samordning av prosjekter knytta til Stubberudfeltet. Dere skriver at det ikke er konflikter mellom prosjektene. Hvordan kan dere vite det når flere av prosjektene er i prosess? Jobbes det parallelt med andre etater FOR Å FINNE UT om det fasktisk kan ligge samordningsgevinster i dette området?

Erik Grønvold – 02.12.2020 kl 18:02:32


Hei,

Ja, vi jobber sammen med Statens vegvesen og Plan- og bygningsetaten for å sikre oss mot eventuelle konflikter. Planene de nevnte etatene har for henholdsvis E6 og Stubberudfeltet har ikke kommet så langt at eventuelle samordningsgevinster er identifisert.

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 19:35:51


Hva skal den eksisterende tunnellen mellom Klorhuset i JC.vei og Lutvann brukes til i praksis.
Hvor i terrenget (Bør vises på kart) skal høydebassenget faktisk ligge?

Viggo Lund

viggo lund – 02.12.2020 kl 18:42:54


Hei,

Den eksisterende tunnelen mellom Lutvann og klorhuset er ikke i bruk. Fordi vi likevel har ansvaret for tunnelen må vi ha en adkomstmulighet til den.

Den nøyaktige plasseringen av bassenget er ikke bestemt i detalj.

Med vennlig hilsen,
Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 19:47:18


Ble vi egentlig noe klokere etter denne seansen??
Her er mye hemmelig som ikke skal røpes av forskjellige grunner!
Viggo Lund

viggo lund – 02.12.2020 kl 18:50:37


Hei, det er ikke så veldig mye som er hemmelig her, annet enn det som er unntatt offentlighet av hensyn til sikkerhet. Hvis du vil ha dypere innsikt i flere av detaljene som er offentlige, anbefaler vi å ta en kikk på dokumentene som er sendt over til Plan- og bygningsetaten. Du finner lenke til saksinnsyn på nettsiden for prosjektet: Oslo.kommune.no/stamnett

Vi er fortsatt i en fase av prosjektet hvor ikke alle detaljer er spikret, så det er ikke alt vi har gode svar på dette tidspunktet i prosjektet. Men ta gjerne også kontakt med oss i prosjektet hvis du har flere spørsmål, så skal vi forsøke å svare deg på det du lurer på.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 02.12.2020 kl 19:48:02

Nettmøtet er avsluttet.


Takk for alle spørsmål til prosjektet, nettmøtet er nå avsluttet.

Redaksjonen – 02.12.2020 kl 19:00:00

Snu listen

Stamnettprosjektet er en del av Oslo kommunes arbeid med å utbedre kommunens vannforsyning og skal være ferdigstilt til januar 2028. Vann- og avløpsetaten har nylig sendt inn planforslag til Plan- og bygningsetaten.

Planen innebærer blant annet bygging av vanntunnel fra Trosterud til Huseby via Disen og Sagene. Det skal også etableres høyde-/ beredskapsbassenger under bakken mellom Trosterud og Lutvann, med rømningsutgang på Haugerud.

Massene fra boringen av denne tunnelen skal tas ut på industriområdet på Stubberud og videre ut på E6. Tunnelboringen mellom Trosterud og Huseby vil utføres med tunnelbormaskin, mens tunnelsystemet på Trosterud/Stubberud skal gjennomføres med konvensjonell boring og sprengning. Det forventes at naboer til arbeidene vil kunne oppleve rystelser, støy og støv i perioder.

Disse deltar

Vann- og avløpsetaten vil ha flere ansatte på plass for å svare på spørsmål om prosjektet, der under leder for plan og regulering Lars John Hem, prosjektleder Ole-Petter Nilsen og prosjektstyrer Gøran Aas. I tillegg vil tre ansatte i kommunikasjonsavdelingen bidra; Gro Haldis Elden, Anine Falsen og Jon E. Sæter.

– Vanligvis ville vi invitert til et fysisk informasjonsmøte nå, men som følge av smittesituasjonen er et digitalt møte best nå. Vi har gjennomført tilsvarende arrangementer i prosjekt Ny vannforsyning Oslo, hvor det kom inn mange spørsmål vi fikk svart på, forklarer kommunikasjonsrådgiver Jon E. Sæter.

Han poengterer at Vann- og avløpsetaten er opptatt av medvirkning, og forteller at mer konkret informasjon om planområde og tunnelstrekninger nå foreligger.

– Vi har nå mer konkret informasjon om detaljene i Bydel Alna enn da vi gjennomførte informasjons- og dialogmøter med lokale interesserte i høst, forklarer Sæter.

Nettmøtet er onsdag 2. desember fra klokka 17 til 19. Det vil være anledning til å sende inn spørsmål på forhånd – bruk skjemaet over.