Foto:
Foto:Bilde 1 av 2
Foto:
Foto:Bilde 2 av 2

Kunngjøring om oppstart av planarbeid:

Boligprosjekt – Høybråtenveien 79 m.fl.

I henhold til plan-og bygningsloven§12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for eiendommene innenfor planavgrensning vist i kart under.

Høybråtenveien 79 AS ønsker å omregulere eiendommene i Høybråtenveien 79, Kleiva 2A og 2B fra boligformål til kombinert bolig- og næringsformål.

På eiendommene står det i dag bygg med dagligvarebutikk og leiligheter mot Høybråtenveien og to eneboliger i kjede i Kleiva.

Hovedhensikten med planen er å legge til rette for en større dagligvarebutikk, tilby en større variasjon av boligtyper på Høybråten, samt gi en mer trafikksikker atkomst og løsning for varelevering.

Mot Høybråtenveien i nord er det foreslått en dagligvarebutikk i sokkeletasje og mindre næringslokaler i 1. etasje mot et torg. Boligbebyggelse er tenkt som leilighetsbygg i 3-4 etasjer over næringslokaler mot nord og som småhusbebyggelse mot sør.

Det foreslås en utvikling av eiendommene som vil kunne gi ca. 1100 kvm næringslokaler og 20-25 nye boliger.

Samtidig tas deler av eiendommene nord for Høybråtenveien med i planen for å rydde opp i eksisterende vegregulering av Høybråtenveien. Gjeldende vegregulering vil ikke realiseres, og vi ønsker derfor å regulere veg der den faktisk ligger i dag. Det som er regulert til veg i dag reguleres i henhold til eksisterende bruk.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Rak arkitektur, Vidars gate 5, 0452 Oslo, post@rakark.no innen 20.05.2022.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med:

Mari Stallvik Riise, tlf. 97521050, e-post: msr@rakark.no
eller Erik Morset, tlf. 97131385, e-post: e@rakark.no

Saken kunngjøres også på kommunens hjemmesider.

Du kan følge saken på:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/
Saksnummer: 202111374

Høybråtenveien 79

Høybråtenveien 79