Winger

Groruddalen Miljøforums betraktninger ved et årsskifte:

GM arbeider for et godt livsmiljø for alle Groruddalens innbyggere

2023 har vært et aktivt år for Groruddalen Miljøforum (i det følgende: GM). Våre arbeidsgrupper har levert en rekke høringsinnspill og tatt flere initiativer innen et bredt spekter av saksområder som hører inn under  organisasjonens mandat.

Det går i korthet ut på at vi skal arbeide for et godt livsmiljø for alle dalens innbyggere. Hensynet til miljøkvalitet og trivsel skal ha høy prioritet i alle byutviklingsplaner for Groruddalen. Vi har en egen arbeidsgruppe for å skape en langsiktig fremtidsvisjon for alle som bor og lever i våre fire bydeler. 

Samferdsel 

Trondheimsveien.

GM arbeider for at Trondheimsveien skal omlegges fra en tungt trafikkert riksvei til bygate. Dette ser vi som nødvendig for et bedret livsmiljø for de mange tusen menneskene som bor langs veien.

Etter omfattende lobbyvirksomhet fra vår side er det fattet stortingsvedtak om at Oslo kommune og Statens vegvesen skal samarbeide om dette prosjektet. GM er representert i referansegruppen for det statlig/kommunale samarbeidet. I første omgang er det aktuelt med tiltak som permanent nedsatt fartsgrense med elektronisk kontroll. På lengre sikt skal det utarbeides løsninger som f.eks. kollektivfelter, beplantning, rundkjøringer, trikk eller bybane og andre tiltak. 

Som et sammenligningsgrunnlag kan nevnes Kirkeveien. Der er trafikkmengden like stor som i Trondheimsveien. Likevel bor og trives folk i attraktive boområder tett innpå veien.

I og med at veien er riksvei må det store bevilgninger til gjennom Nasjonal Transportplan. GM arbeider for at Groruddalens behov må prioriteres neste gang planen skal revideres. I og med de storstilte planene for E18 Oslo Vest og Fornebubanen er alle pengene brukt opp i denne omgang. Ikke så mye som en krone er avsatt til Groruddalen.

Miljølokk over E6.

I GM har vi den innstillingen at vi aldri skal gi opp å jobbe for tiltak vi mener er nødvendige for et bedret livsmiljø i Groruddalen, uansett hvor mange tiår det tar før det kan være håp om å få til noe. Vi støtter derfor et innbyggerforslag om miljølokk over E6.

Kollektivtransport

Redusert busstilbud.

GM har reagert på Ruters omlegging av bussruter i Groruddalen.  Mange innbyggere melder om mer kronglete og lengre reisevei til arbeid, skole, barnehage og andre reisemål. Ruters begrunnelse er at kollektivtransporten i Oslo går med store underskudd, bl.a. som følge av lavere passasjertall under og etter pandemien.

Etter GMs oppfatning kan ikke redusert rutetilbud bidra til å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. Det må helt andre virkemidler til. Vi har bl.a. foreslått å slå sammen takstsone 1 og 2 , slik at det blir felles takst på de bussene som går mellom Oslo og nabokommunene. 

GM har i mange år arbeidet for en forlengelse av T- banen fra Ellingsrud til Lørenskog.

Vi forslår også at det legges ny jernbanelinje fra Grorud til Nittedal. 

Ny storbylegevakt er åpnet på Aker, og det planlegges en storstilt utbygging av sykehuset. Derfor mener GM at det må settes fart i planene om forlengelse av trikken opp Trondheimsveien, samt en ny rundkjøring ved sykehuset.

Tungtransport.

GM mener at det må etableres transportkorridorer for å lede Groruddalens omfattende  næringstransport bort fra boligområdene. I tillegg til egne traseer,  særlig til og fra Alnabruterminalen, kan det utarbeides  GPS-systemer for obligatoriske kjøreruter for tungtransport. 

Alnabruterminalen.

I og med planer for en omfattende byutvikling I Groruddalen mener GM at Alnabruterminalen legger beslag på et altfor stort område. Terminalen bør etter vår oppfatning effektiviseres og «slankes». Det bør også etableres regionale avlastningsterminaler utenfor byen.

Kommuneplanens arealdel,

Like før jul utløp høringsfristen for innspill til den svært viktige juridisk bindende arealdelen til kommuneplan for Oslo. Arealdelen utgjør den overordnede strategien for Oslos videre byutvikling I mange tiår fremover. Dette har GM i 2023 vært svært engasjert i. Vi har levert en samlet tredelt høringsuttalelse vedrørende generell byutvikling, samferdsel og grøntstruktur.

Kommunens byutviklingsstrategi innebærer at byen skal vokse «innenfra og utover», med fortetning nær T-bane – og jernbanestasjoner. I  henhold til kommuneplanen skal det bygges  14- 18.000 nye boliger i Groruddalen.

Utbyggerne legger frem planer om å bygge høyt og tett, med lite hensyn til friområder og behov for familievennlige nærmiljøer. Etter vårt syn må det være befolkningens behov og ikke utbyggernes interesser som skal ha første prioritet. 

Utbyggerne er eksperter på å reklamere for sine planer med de mest innbydende prospekter og videopresentasjoner. Så viser deg seg at folk reagerer på hvor massive de nye bomiljøene faktisk blir. Vi i GM har i flere år prioritert å utarbeide profesjonelle, grundige og kritiske høringsuttalelser til alle større byutviklingsplaner i Groruddalen. Vi mener at vi har en oppgave som «vaktbikkjer».

Grønn satsing.

GM har opprettet en arbeidsgruppe i samarbeid med Alnaelvas venner og Naturvernforbundet. Vi har også fått med oss bystyrerepresentant Grete Horntvedt som ressursperson.

Grøntgruppen har avgitt et omfattende høringsinnspill til kommuneplanens arealdel. Vi har spesielt fremhevet at grøntarealer skal sikres ved all ny utbygging i Groruddalen, og at ingen natur- og grøntområder skal omreguleres til andre formål.

Alnaelva.

GM har tatt initiativ til opprettelse av landskapsvernområde langs Alnaelva fra Huken til Hølaløkka. Et av kriteriene for landskapsvern er at området har stor verdi som rekreasjonsområde, særlig i urbane strøk. Landskapsvern omfatter også nærings- og bygningshistorie. GM er derfor imot planer om å etablere et nytt veterinærsenter for smådyr på Flaen, tett ved elven og den historiske «svenskebyen» som ble satt opp for å avhjelpe boligmangel like etter krigen.

Bekkeåpninger.

Den svenske nobelprisvinneren i litteratur, Harry Martinson, har skrevet: «Hva er vel en barndom uten en bekk?»

Det er kartlagt 22 bekkeløp i Groruddalen som i dag er lagt i rør. Etter GMs vurdering bør så mange som mulig av disse åpnes. Dette bør inn i kommuneplanen. 

Forurensing er et problem, både for de bekkene og elveløpene som renner åpent og de som er lagt i rør. GM mener derfor at det bør foretas en grundig kartlegging av alle forurensningskilder.

Til sist.

Som avisens lesere kanskje får et inntrykk av, har vi i GM påtatt oss en stor oppgave som et slags ombud for Groruddalen. Det blir neppe mindre å arbeide for i året som kommer, og alle gode krefter behøves i arbeidet for en god fremtid for Groruddalen. Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å melde seg inn i Groruddalen Miljøforum, gjerne med noen ord om hva dere kan tenke dere å bidra med.

Jeg ønsker alle avisens lesere et godt nytt år.

Torstein Winger, leder av 

Groruddalen Miljøforum