Fra Tonekollen er det flott utsikt over deler av den nye nasjonalparken i Østmarka. Tonevann midt i bildet (FOTO: Olav Thøger Haavelstad).
Fra Tonekollen er det flott utsikt over deler av den nye nasjonalparken i Østmarka. Tonevann midt i bildet (FOTO: Olav Thøger Haavelstad).Bilde 1 av 2
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.Bilde 2 av 2

Østmarka har fått status som nasjonalpark

Norge har nå endelig fått en nasjonalpark som dekker et stort skogområde i lavlandet i Sør-Norge. Vern av store skogområder er viktig for å ta vare på arter og naturtyper. Formålet med vernet er også å bevare natur som gir viktig grunnlag for befolkningens kultur, helse og trivsel.

Det skriver regjeringen i en pressemelding fredag, samme dag som de vernet Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde. Nasjonalparken som er vernet etter naturmangfoldloven dekker 54 km2, mens friluftslivsområdet somer vernet etter markaloven omfatter 17 km2.

– Vi verner Østmarka både for å bevare naturen i seg selv og for å sikre at befolkningen i framtiden har tilgang til mer intakt natur for rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vernet bidrar også til å nå det nye globale målet om 30 pst. bevaring. Dette vernet er bra for naturen, bra for folk og bra for folkehelsen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Hva er omfattet av vernet i Østmarka?

Statsforvalteren sendte tre alternative forslag på høring med ulike variasjoner av vernekategorier og arealstørrelse. Regjeringen har bestemt å verne en stor nasjonalpark i tråd med alternativ 1 i høringen.

– Det har vært et stort engasjement for vern i Østmarka, både for og imot vern, avgrensing og vernebestemmelser. De fleste som uttalte seg i høringen ønsker en stor nasjonalpark. Regjeringen har lyttet til disse innspillene og verner nå en stor nasjonalpark i tråd med Statsforvalterens tilråding, sier Bjelland Eriksen.

Østmarka nasjonalpark dekker 53,9 km2 i Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk kommuner, Oslo og Viken fylke. Eksisterende Østmarka naturreservat (18 km2) og 2,5 km2 av Spinneren friluftslivsområde (3,5 km2) er nå innlemmet i nasjonalparken.  I den delen av nasjonalparken som tidligere omfattet Østmarka naturreservat videreføres i stor grad gjeldende restriksjonsnivå og ivaretakelse av verneverdier. Her er det mindre tilrettelegging for idrett og friluftsliv. Området er markert som sone A i vernekartet og oversiktskartet under.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Samtidig med vern av nasjonalparken er også Østmarka friluftslivsområde vernet vest og nord for nasjonalparken. Området dekker 16,9 km2 i Oslo og Nordre Follo kommuner. 1,1 km2 av Spinneren friluftslivsområde og hele Hauktjern friluftslivsområde inngår i det nye friluftslivsområdet.

Verneområdene består i hovedsak av skog, et særegent skoglandskap med variert topografi og med innslag av myrer, sjøer og vannsystemer, samt mange kulturminner. Deler av nasjonalparken har høye vernekvaliteter og mer innslag av gammelskog enn Marka for øvrig. Andre deler av området har også godt utviklingspotensial og vil få bedre vernekvaliteter ved fri utvikling og aktive skjøtsels- og restaureringstiltak. Slike områder i sentrale deler av nasjonalparken binder også sammen biologisk mer viktige delområder i særlig øst og vest. Nasjonalparken slik den er avgrenset er uten tyngre naturinngrep og er mindre påvirket av bruk enn friluftslivsområdet. Om lag 150 km2 av Østmarka innenfor markalovens virkeområde er ikke omfattet av vern.

Hva er konsekvensene av vern?

Vernet gir god langsiktig beskyttelse av viktig naturmangfold og verdifulle kulturminner. Hogst og alle bygge- og anleggstiltak blir forbudt. Det er gjort tilpasninger i verneforskriftene slik at dagens bruk innen idrett og friluftsliv og hyttebruk kan fortsette. Samtidig er det tatt inn bestemmelser om at alle som ferdes i området tar hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.

De to verneforskriftene for Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde dekker ulike geografiske virkeområde og har ulik struktur. Det er i hovedsak verneformålene og forskriftsoppsettet som skiller de to forskriftene. De aller fleste som bruker marka gjennom ulike aktiviteter, kan derfor krysse vernegrensene uten hensyn til restriksjonsnivå.

– Jeg svært glad for at vi får en nasjonalpark i Østmarka som sikrer befolkningen tilgang til flott natur og fortsatt bruk til idrett og friluftsliv. Vi må forvente økt bruk av Østmarka både på grunn av befolkningsvekst og på grunn av områdets nye status. Det blir derfor ekstra viktig at forvaltningsmyndigheten følger utviklingen og om nødvendig legger om eller lager nye løyper til steder som tåler mer ferdsel, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Statsforvalteren og Miljødirektoratet tilpasset verneforskriftene for å imøtekomme ulike ønsker og behov. Verneforslaget som ble oversendt til departementet åpner opp for mer aktivitet og tiltak enn andre nasjonalparker i Norge. Regjeringen er enig i at det må legges mer vekt på brukerinteressene i Østmarka, og støtter forslagene om å åpne opp for mer aktivitet og tiltak her. Dette betyr bl.a.:

 • Sykling på sti er tillatt både med vanlig sykkel og el-sykkel. El-sykkel er ellers generelt forbudt i andre nasjonalparker, og vanlig sykkel kun tillatt på få utvalgte stier.
 • Oppkjøring av etablerte skiløyper er tillatt uten søknad
 • Organisert trening er tillatt uten søknad
 • Skirenn i eksisterende løyper, terrengløp på sti, Terrengsykkelrittet og o-løp er gitt egne unntaksbestemmelser
 • Fjerning av trær og annen vegetasjon på egen tomt rundt hytter er tillatt
 • Hogst av ved på private hytteeiendommer er tillatt
 • Private hytter kan få tillatelse til mindre påbygg/utvidelser
 • Stier og løyper kan legges om etter søknad
 • Utsiktspunkter kan ryddes og nye bålplasser kan etableres etter søknad

Etter at departementet fikk direktoratets tilråding, har departementet hatt dialogmøter med berørte kommuner, organisasjoner innen idrett, friluftsliv og naturvern, og med representanter for hytteeierne. På bakgrunn av innspill i disse møtene har regjeringen forenklet verneforskriftene ytterligere for å imøtekomme behov og ønsker:

 • Organisert ferdsel kan gjennomføres uten søknad
 • Bare arrangementer som kan utgjøre fare for nevneverdig skade på verneverdiene krever søknad
 • Det kan gis tillatelse til skånsomt uttak av enkelttrær til bygging og vedlikehold av bruer, klopper, kavler og lignende
 • Sykling er i tillegg til på sti og vei også tillatt på islagte vann
 • Det kan gis tillatelse til anleggelse av nye stier og løyper
 • Det kan gis tillatelse til oppføring av mobilmast ved Rausjøgrenda
 • Hytteeiere kan få tillatelse til hogst av ved utenfor egen tomt der grunneier samtykker
 • I friluftslivsområdet kan det gis tillatelse til etablering av bålplasser, gapahuker, flytebrygger for bading og fisking og andre mindre tilretteleggingstiltak

Les hele pressemeldingen ved å klikke her