Illustrasjon: Slik kan «Sukkerbiten» bli – som friområde. (Link Arkitekter) Foto:
Illustrasjon: Slik kan «Sukkerbiten» bli – som friområde. (Link Arkitekter) Foto:Bilde 1 av 2
Senterpartiets Tonje Merete Viken. Foto:
Senterpartiets Tonje Merete Viken. Foto:Bilde 2 av 2

Senterpartiet om Gamle Oslo:

– Sukkerbiten som grøntområde

Senterpartiet har gjort store byks på nasjonale meningsmålinger ved dette valget og ligger an til å bli Norges tredje største parti. Partiet stiller også liste til bydelsutvalget i Gamle Oslo og vi har stilt 1. kandidat Tonje Merete Viken åtte spørsmål om lokale forhold. Om den største saken akkurat nå, hva skal «Sukkerbiten» brukes til, er svaret krystallklart: – Grøntområde!

1) Hva er de viktigste sakene i Gamle Oslo akkurat nå?

LOKALT NÆRINGSLIV:

– De små butikkene bydelen har mye å si for godt og variert tilbud i bydelen. Ettersom Sp er for en desentralisert politikk, vil det si at vi ønsker oss gode tjenester og også et levende næringsliv i bydelen. For å legge til rette, trenger vi støyreduksjon og at regionbussene i Schweigaards gate flytter trasé. Vi trenger også lov og orden og ønsker et bedre tilbud som kan motvirke rus og småkriminalitet. Utvidet skjenkebevilgning i forbindelse med spesielle arrangementer som Musikkens Dag vil også være positivt for det lokale næringslivet. Ikke minst må det være enkelt å komme seg til butikkene, og for Kværnerbyen vil det for eksempel si en utvidelse av 20-bussen. Holdeplassen i Oslo-gates videre skjebne vil også ha en del å si for hvordan byen utvikler seg.

BOLIG:

– Vi trenger et god tog variert boligtilbud som folk har råd il å benytte seg av. VI ønsker å skryte gjengs leie og senke husleia på kommunale boliger med 20 prosent. Overskukddet skal gå til opppussing og vedlikehold.

SAMFERDSEL:

– Regionbussene langs Schweigaards gate skaper støy og forstyrrer beboere og ødelegger for lokalt næringsliv. Samtidig vil det lokale tilbudet svekkes når trykke- og busslinjer flyttes til Dronning Eufemias gate. Dette er det verste av to verdener. Vi er motstanderer av å legge ned eksisterende holdeplasser, og ønsker at tilbudet i Dronning Eufemias gate skal komme I tillegg til – og ikke istedenfor – trikkeforbindelsene i Schweigaards gate. VI vikl også støtte en utvidelse av 20-bussens trase til Kværnebyen.

Senterpartiets Tonje Merete Viken.

Senterpartiets Tonje Merete Viken.

Områdeløftet på Tøyen og Grønland har pågått siden 2014. Er dere fornøyd med resultatene?

– Områdeløftet har hatt mange positive resultater. Vi tenker da særlig på innføringen av gratis AKS. Men godt begynt er bare halvt fullført, og det er vikitg å arbeide systematisk med de utfordringene som fortsatt gjenstår.

Hva skal dere gjøre for å bedre integreringen og hindre utenforskap?

– Man trenger ikke ha minoritetsbakgrunn for å være dårlig integrert.

– Inntektsforskjeller er en viktig driver av ulikhet. Derfor støtter vi alle tiltak mot sosial dumping og er varme tilhengere av de endringene byrådet har inført som sikrer skikkelige arbeidsvilkår og nok lærlingplasser i offentlige byggeprosjekter, den såkalte Oslo-modellen. Videre trengs ungdomsklubber og gratis tilbud som forhindrer utenforskap. Det er også en ufordring for bydelen at mange skolebarn ikke har lært seg å lese og skrive i løpet av de første skoleårene. I den forbindelse er skolemat viktig, rimeligere AKS, og vi ønsker også å styrke morsmålsopplæringen. Vi har ikke programfestet gratis AKS, men vi vil gå imot behovsprøving.

– Gratis møteplasser er viktig. Vi ønsker at Botsen så snart som mulig skal tas i bruk og fylles med liv og aktivitet. Vi synes forslaget om å bruke det kunst, men vi er opptatt av hvordan det innrettes. Vi ønsker at det skal være en møteplass for flest mulig av de som blir der, og det er viktig at typen aktivitter favner bredt. Vi vil støtte opprettelsen av flere ungdomsklubber i bydelen.

Fjordbyen med Barcode og bl.a. Munchmuseet og Nasjonalbiblioteket. Hvordan ser ditt parti på resultatet, sett med lokale briller?

– Senterpartiet er alltid for desentrealisering. Vi mener det er mer enn nok symbolbygg I Bjørvika som det er, og vi vil gjerne legge kunstinstitusjoner og symbolbygg til flere bydeler for å skape gode og varierte tilbud over hele byen. Mange av føringene er allerede lagt. For oss er det viktig at innbyggerne I Fjorbyen blir hørt, og at det kommer flere grøntarealer. Det er også viktig å unngå at det blir en soveby, men svaret på dette er ikke nødvendigvis rådyre serveringssteder som bare et fåtall har råd til å benytte seg av.

Og hva bør skje på Sukkerbiten? Planen er å bygge fotografiets hus på «den lille øya» ved operaen, men flere tar nå til orde for omregulering til friområde. Hva mener dere?

– Vi vil at Sukkerbiten skal brukes til grøntområde – det er viktig også for beboerne i Gamlebyen. Bydelsutvalget har sagt tyedelig at de ønsker Sukkerbiten som grønt friområde som alle har råd til å benytte seg av. Vi vil også gjerne diskutere på hvordan det kan fylles med aktivitet som gjør at det blir attraktivt både sommer og vinter.

Er eiendomsskatten for høy i Oslo?

– Det er viktig for kommunen å ha et godt inntektsgrunnlag. Vi er verken for eller mot einedkmsskatt, men skal vi ha den, må den ha en sosial profi.

Er bompengeringen en nødvendighet?

– Den viktigste funksjonen bompengeringen har, er å sørge for mindre trafikk i sentrum og sikre finansiering av vei og kollektiv I Oslo. Hvis trykket blir for høyt for folk med dårlig, er vi gjerne med å diskutere løsninger for det.

I rushtida er busser og t-baner fylt til randen. Sentrumstunnelen er fremdeles mange år unna. Hva vil dere gjøre for å bedre situasjonen i mellomtiden?

– Flere busser og ta vare på eksisterende holdeplasser + utvide 20-bussen.