PLANOMRÅDET: Dette er området som inngår i planforslaget for Haraldrud.
PLANOMRÅDET: Dette er området som inngår i planforslaget for Haraldrud.Bilde 1 av 1

Haraldrudveien 20 m. fl. Planprogram til offentlig ettersyn.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår på vegne av Renovasjons- og gjenvinningsetaten å omregulere Haraldrudveien 20 m. fl. fra forretning, kontor, industri og offentlig bygning til renovasjonsformål.  Plan- og bygningsetaten (PBE) har av ulike grunner vurdert at det må utarbeides et nytt planprogram som skal erstatte planprogrammet fra 2016. Det er bla kommet nye lovkrav og mål for avfallsbehandling.

Haraldrud skal videreutvikles som kommunens hovedområde for renovasjon og gjenvinningsinfrastruktur inkludert mulig etablering av ettersorteringsanlegg for restavfall, omlastestasjon for matavfall og glass/metall, logistikksenter for farlig avfall, gjenbruksstasjon, nødvendige driftsfunksjoner og andre formålstjenlige funksjoner. Avfallsanleggene på Haraldrud skal utvikles til en kretsløpspark, inngå i en sirkulasjonsøkonomi, og bli en integrert del av byen. Hovinbyen Sirkulære Oslo betegnes som et innovasjonsdistrikt i Oslo kommunes strategi for kunnskapshovedstaden.  Det stilles nå nye og økte krav til gjenbruk og ombruk; dvs. til sorteringsgrad, ettersortering og materialgjenvinning i avfallshåndteringen. VPOR (veiledende plan for offentlige rom) for Haraldrud fastsatt i 2021, forutsetter at kretsløpsparken og tilsvarende virksomheter skal fortsette sin virksomhet i overskuelig framtid.  Det må legges opp til en fleksibel reguleringsplan med ulike utviklingsalternativer for arealene.  

Planområdet ligger i Bydel Bjerke. Arealet overstiger 15.000m2 nærings-/og industribebyggelse og er en plan som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.. Det foreligger to utredningsalternativer i planprogrammet, i tillegg til 0-alternativet. Alt. 1 omfatter ettersorteringsanlegg, mens alt. 2 har ikke dette.  Forslagene må konsekvensutredes. Konsekvensutredningene skal belyse virkninger av trafikk, støy, luftforurensning og naturmangfold.  Det anses som sannsynlig at ettersorteringsanlegg av restavfall vil komme begrunnet i pågående beslutningsprosesser.  Dette tiltaket er arealkrevende og kan resultere i redusert plass for andre anlegg. Det skal etableres et grøntdrag langs Haraldrudveien. Det vurderes etablering av ny tverrgate mellom Haraldrudveien og Brobekkveien. Det er for øvrig flere pågående plansaker i nærområdet som kan ha innvirkning samt at kommuneplanens arealdel nå ligger ute til offentlig ettersyn.  Forbrenningsanleggene og Haraldrud varmesentral er ikke inkludert i planområdet.  

Groruddalen Miljøforum (GM) skal ifølge sitt formål bidra til at hensynet til miljøkvalitet og trivsel får prioritet i planer i Groruddalen, og være et korrektiv til myndigheter og andre i slike saker for å sikre at Groruddalen blir et stadig bedre sted å bo både for nåværende og framtidige beboere.  

Planarbeidet for Haraldrudveien 20 mfl startet opp allerede i 2011. Arealet nå er det samme som da GM uttalte seg til saken i 2018. Hensikten med høringen av forslag til planprogram er at man skal komme med innspill til hvilke temaer og utredninger som konsekvensutredningen skal inneholde.  GM er kjent både med Bydel Bjerkes og Bydel Alnas saksfremlegg til politisk behandling i november og støtter langt på vei deres forslag til vedtak.

Bydel Bjerke er kritisk til at boliger og gjenvinningsanlegg planlegges så tett i samme             område. GM slutter seg til dette synspunktet; jf. GMs høringsuttalelse fra oktober i år om Kabelgata 1-39 på Haraldrud og forslag om plassering av boliger her.  

GM er tilfreds med at det planlegges med relativt lav byggehøyde, slik at anlegget nedtones lokalt. GM foreslår maks. 20 m byggehøyde; jf. kommunedelplan fra 2015.   Det må stilles strenge krav til kvalitet i utforming av anlegg, «grønne tak», interne trafikkløsninger for bla å unngå bilkøer ut i hovedveiene, gangveier, og tiltak som begrenser støy og lukt når gjenvinningsanlegget skal utvikles.  Parkering må vurderes å legges under bakken; jf. planprogrammet fra 2016. 

GM mener på generelt grunnlag at tungtrafikkk til/fra renovasjonsanlegget må legges utenom boligområder for å unngå at disse berøres av gjennomgangstrafikk. GM har merket seg at bydel Bjerke mener at «anleggelse av Tverrgaten er en forutsetning for å kunne skåne framtidige boliger og uteområder mot støy fra tunge kjøretøyer som i dag benytter Haraldrudveien og fordele trafikken på flere veier. Tverrgaten vil også bryte opp en stor barriere og gjøre området mer tilgjengelig»…. «Haraldrudveien bør vurderes stengt for gjennomgangstrafikk.»   Bydel Alna vil opprettholde dagens atkomst fra Østre Aker vei over Brobekkveien inn til anlegget.  De vil at det etableres en tverrgate. De stiller spørsmål ved mulig endring i kjøremønsteret fra to til en vei, hvor Brobekkveien blir den primære forbindelsen mellom Østre Aker vei og Persveien. Ifølge bydelen kan dette påvirke negativt både Brobekkveien og den framtidige byutviklingen østover.  GM mener at dette temaet best vurderes gjennom konsekvensutredningen mht å finne gode løsninger.

GM mener også at det nye renovasjonsanlegget så langt mulig bør tilrettelegge for ferdigbehandling av renovasjonskomponentene slik at en i størst mulig grad unngår at samme avfallet kjøres både inn og ut av området, dvs. øker mengden tungtrafikk i strøket.  

GM mener at etablering av Tverrgaten betinger at Brobekkveien 103 og 105 ikke bør benyttes til renovasjonsformål, da det ligger «utenfor» den store fellestomta på andre siden av den eventuelle Tverrgaten.  GM foreslår at gjenbruksbutikken legges til Brobekkveien 103 og 105 sammen med nytt administrasjonsbygg.  Parkeringen bør her legges under bakken.

GM mener at etablering av den grønne ringen må vektlegges for å sikre overgangen mellom boligområdene og anlegget på en god måte. Den grønne ringen (18-30 m bred) skal skape en god overgang mellom renovasjonsanleggene og mulige boliger. 

GM mener også at takene bør benyttes til grønne tiltak/klimabidrag gjennom tiltak, eksempelvis overvannshåndtering eller solcellepark. GM er skeptisk til forslag fra Bydel Bjerke om at idrettsanlegg legges inne i renovasjonsanlegget.  Myke trafikanter i alle aldre bør ikke ferdes inne i et renovasjonsanlegg som preges av tungtrafikk, støy og mulighet for fare-/forurensningsulemper. 

GM er tilfreds med at det legges til rette for bevaring (gul liste) av bygningene som i dag brukes av politiets hundetjeneste. Dette blir et spor etter stedets bygningshistorie.

Brobekkveien er en viktig ferdselsåre for syklister på tvers av Groruddalen, fra Bryn – Ole Deviks vei, gangbroen over E6 – Brobekkveien – Vollebekk. Brobekkveien er i dag dårlig tilrettelagt for myke trafikanter og det oppstår konflikter mellom syklister og gående på det smale fortauet ettersom det er utrygt for syklister å ferdes i veibanen. Det bør vurderes en utvidelse av veibredden for å sikre opparbeidelse av trygge gang- og sykkelforbindelser. Gangveier til renovasjonsanlegget fra offentlig kommunikasjon bør generelt rustes opp.

GM mener at opplegget med små gjenbruksstasjoner i bydelene bør videreutvikles; jf. beholdere for glass og metall. Dette vil kunne avlaste hovedanlegget og redusere bilkjøring, samt at myke trafikanter gis lettere tilgang til levering.