Artikkelforfatterne har gjennom lang tid engasjert seg i debatten rundt sykehus-utbyggingen i Oslo, der ett av kravene har vært «Hele Groruddalen sammen til Aker», men det er ikke plass til all virksomhet på Aker og Gaustad. Derfor må Ullevål beholdes. Randi Werner-Erichsen t.h. på bildet. Foto:
Artikkelforfatterne har gjennom lang tid engasjert seg i debatten rundt sykehus-utbyggingen i Oslo, der ett av kravene har vært «Hele Groruddalen sammen til Aker», men det er ikke plass til all virksomhet på Aker og Gaustad. Derfor må Ullevål beholdes. Randi Werner-Erichsen t.h. på bildet. Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Hvordan blir Oslo-sykehusene? Sett fra to forskjellige verdener

En erfaren sykehus- arkitekt siterte sist lørdag Ibsen, fra der Peer Gynt er rispet i øyet av Dovrekongen, og «alt han ser tykkes ham stort og gildt».

STYREMEDLEMMER i Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus, politikere og andre med tiltro til HSØ og OUS sin faglige autoritet er visst rispet i øyet for å se deres planlagte sykehus i Oslo fra administrasjonenes og ledelsessjiktenes, autoritetenes, side. Helseminister og departement følger opp.
Dette har mange sett lenge. HSØ og OUS er upåvirkelige, de oppfører seg som om de eier sannheten. Et stort flertall av ansatte fagfolk og deres tillitsvalgte, og andre fagfolk som arbeider i sykehusvirkeligheten, blir ikke hørt. De tillitsvalgte ser at autoritetenes planer blir et lappverk av konstruksjoner som ledelsen påstår vil gi gode nye sykehus i Oslo. Men de blir ikke gode.

OPPLYSNINGER HENTER vi for det meste fra HSØs og OUS styredokumenter, fra deres meldinger til allmennheten, og fra fagfolks innlegg i aviser og tidsskrifter. Pr. nå er dokumentene til styremøtene i HSØ 29.11. og OUS 2.12. aktuelle. Det er teknisk vanskelig å få oversikt over Rokadeprosjekt C1 i OUS dokumenter. Informasjonen i HSØs styredokumenter er mangelfull da dette var det siste orienteringsmøtet før beslutningsmøte B4. Det er kommentert i brev fra oss til HSØ-styret, det finnes som Andre orienteringer 05 i styredokumentene til 29.12.

HSØ-styret har på planen å gjøre investeringsbeslutning B4 den 16.12. , med godkjenning av forprosjektet for Nye OUS.

OUS-styret har 2.12. gått inn for foreliggende planer, også Rokadeprosjekt C1, med omfattende flytting, riving og ombygging på Rikshospitalet, om HSØ godkjenner forprosjektet.

VI SOM ER FORANKRET i virkeligheten ser nå konsekvensene av HSØs og helseministerens vedtak av «målbildet» i juni 2016 om å legge ned Ullevål og dele virksomheten på Gaustad og Aker.

Det blir for lite plass til å bygge rasjonelle sykehus på de to tomtene. Medvirkningsgrupper av ansatte har forsøkt i forprosjektfasen å få avdelingenes funksjoner plassert i byggene etter de planene som forelå. Det har vært store problemer med det. OUS-styret tar i sitt godkjenningsvedtak 2.12. forbehold om å arbeide videre med detaljer. Men – når de fysiske arealrammene for avdelingene er lagt kan det ikke skaffes mer plass.

SPESIELT PÅ GAUSTAD er det vanskelig å få god sammenheng i sykehuset. Det blir større etasjehøyde i det moderne nybygget enn i det «gamle» Rikshospitalet. Dermed blir etasjene i gammelt og nytt bygg på nivå bare i 1. og 4. etasje. Overgangene blir med trapper, ramper og heiser.

Sykehusarkitekt Tor Winsnes har en god beskrivelse av hvordan Nye Rikshospitalet vil bli i et brev til HSØs styre til møtet 18.11.22, det finnes i styredokumentene som «Andre orienteringer 14». Han innleder med å si: «Nye Rikshospitalet vil, om det realiseres, lett bli en byggeskandale». Det er stor nivåforskjell i anlegget, og vansker med forbindelse mellom byggene.

FOR Å FÅ BYGGET Nye Rikshospitalet skal man bl.a. bygge på nåværende forplass. Bygg C1 ved helikopterplass, med pasientmottak og overvåkingsenheter, skal rives. For å få til dette er det laget en omfattende plan, Rokade C1. I rokaden inngår å bygge om Gaustad psykiatriske sitt velferdsbygg til lokaler for UiO.

Virksomheten fra velferdsbygget (inneholder mer enn velferd) skal dels inn i modulbygg, dels i Gaustad sykehus bygg. Modulbygg skal også brukes til flere andre mellomstadier, bl.a. til foreldreovernatting, fordi nåværende foreldreovernatting fjernes, og pasienthotellet nær nåværende barneavdeling skal rives. Kvalitetssikrer er meget skeptisk.

ETTER HSØs BYGGEPLAN skal bygg C1 være tømt og klart til riving 2 år etter B4-beslutningen. Rokadeprosjektet har kommet med en plan for å få dette til, men kvalitetssikrer er meget skeptisk. Rokadeprosjektet er dermed blitt mer komplisert, det er minst 13 delprosjekter. Av disse er flere omfattende byggesaker som PBE skal behandle. – Vi har nå i høst sett hvor mye feil OUS har gjort med underlag til byggesaksbehandling av helikopterlandingsplassen ved Rikshospitalet. PBE har heller ikke hatt godt grep om den saken (se PBEs Saksinnsyn 202207445).

Om B4-beslutning tas av HSØ-styret 16.12., risikerer man at rokadeprosjektet, ja hele byggeplanen kollapser pga tidspress med gjentatte endringer for å korte ned tiden før C1 kan rives.
Omkostningene øker ved endringer og forsøk på fremskynding.

Økonomien i hele Nye OUS- prosjektet er svært anstrengt, det ses i styredokumentene til OUS og HSØ. OUS-utbyggingen vil gå ut over andre sykehusprosjekter i HSØ.

RIKSHOSPITALET SKAL være i drift i byggeperioden på 8-10 år. Det forlanges også effektivisering. Regner ledelsen i OUS/HSØ med at helsepersonell vil ofre helsen på å bli i OUS, og antakelig bli beordret til Rh når de som jobber der nå ikke orker mer støy og støv? Helseministerens ønsker om mer fagfolk til distriktene oppfylles kanskje med det?

Hva med beredskapen?

Traumeteamet på Ullevål splittes, ledelsens påstand om samling på Gaustad er påvist å være feil av fagfolk i akuttseksjonen. Det er ikke nok kapasitet og funksjoner til at verken Gaustad eller Aker sykehus hver for seg kan klare å håndtere terroranslag som det vi så 22. juli 2011. Trafikken mellom sykehusene går via Ring 3, med kjente problemer. Dette gir ikke nødvendig beredskap, som vi nå HAR på Ullevål.

Overflytting og omrokering av faglig samarbeidende grupper i personalet ved flyttingen fra Ullevål er lite behandlet som problem i planleggingen.

Et bedre forslag er å starte med å bygge Aker sykehus for Groruddalen. Da blir Ahus avlastet for tre bydeler, og Ullevål for en.

VI SOM MENER vårt syn er forankret i virkeligheten leser i lovene at god pasientbehandling er den viktigste oppgaven til sykehusene. Det vi nå ser er at det visstnok er HSØ/OUS sin viktigste oppgave å få gjennomført ideen om «målbildet», manipulert frem av HSØ/OUS til det dårlig begrunnete vedtaket i juni 2016: Nye sykehus på Gaustad og Aker, og underforstått å legge ned og selge Ullevål.

Kan vi ende opp med at HSØ/OUS-ledelsen må si: Nei, Ullevål ER ikke vedtatt nedlagt, vi kjører videre som best vi kan med et dårlig vedlikeholdt Ullevål, et halvferdig Aker sykehus, og resten av Rikshospitalet som man ikke rakk å rive før Rokade C1 ble stoppet.

Det er på sin plass med nok et Ibsen-sitat: Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet originalest.