FORESLÅR BOLIGER: Eierne på Ellingsrud gård har sendt inn forslag til omregulering av gården til boliger.
FORESLÅR BOLIGER: Eierne på Ellingsrud gård har sendt inn forslag til omregulering av gården til boliger. FOTO: Frode Westad

Groruddalen Miljøforum – høringsuttalelse:

Viktig at de gamle Akergårdene holdes så inntakte som mulig

Forslagsstiller Bente Marie Dørum ønsker å omregulere Ellingsrud gård fra ridesenter til boliger, flerbrukshall og nærmiljøanlegg.

Eier ser ingen mulighet til å drive lønnsomt ridesenter på eiendommen. Hovedformål med detaljreguleringen er å omregulere Ellingsrud gård fra «Tomt for offentlig bygning (ridesenter og skolehage)» og «Tomt for allmennyttig formål (ridesenter)» til hovedformål boligbebyggelse med eventuelle tilleggsformål friområde, tjenesteyting, kulturinstitusjon, bevertning eller lager.
Eksisterende våningshus foreslås regulert til spesialområde bevaring. Planområdet ligger nord i Bydel Alna og mot grensa til Lørenskog kommune og mot Østmarka.

Forslaget omfatter ca. 50 nye leiligheter av varierende størrelse i bygningsvolumet til eksisterende låve og på samme sted som eksisterende ridehall. Plan- og bygningsetaten (PBE) er positive til en omregulering som bidrar til at kulturverdiene kan bevares og ivaretas for fremtiden. Plan- og bygningsetaten mener imidlertid at gårdsanleggets opprinnelige uttrykk og landskap må bevares, og anbefaler kun mindre endringer av gårdsanlegget.

Oppstallingen legges ned

Groruddalen Miljøforum (GM) skal ifølge sitt formål bidra til at hensynet til miljøkvalitet og trivsel får prioritet i planer i Groruddalen, og være et korrektiv til myndigheter og andre i slike saker for å sikre at Groruddalen blir et stadig bedre sted å bo både for nåværende og framtidige beboere.
GM er kjent med byantikvarens tidligere uttalelse fra mars 2023. Byantikvaren frarådet planforslaget, slik det forelå på det tidspunktet. Videre er GM også kjent med Bydel Alnas tidligere uttalelse. Bydelen frarådet da også planforslaget.

GM viser til at dette er en av Akergårdene og den er oppført på Byantikvarens gule liste og er i tillegg oppført på verneplanen for Akergårdene. For GM er det viktig at de gamle Akergårdene holdes så intakte som mulig. På den bakgrunn fraråder GM planinitiativet med boliger.

Oppstallingen legges ned

GM viser også til kommuneplanens samfunnsdel 2018, der gården er en del av et større og sammenhengende rekreasjonsområde som skal videreføres som offentlig og allmennyttig formål. Boligformål er ikke i tråd med de overordnende føringene for denne eiendommen. Planområdet ligger utenfor der hvor fortetting primært skal skje.

Mye virker uavklart når det gjelder framtidig bruk av eiendommen. Det skal avholdes nytt oppstartsmøte med PBE i slutten av januar, hvor bla temaet er framtidige formål.

For Groruddalen Miljøforum
Byutviklingsgruppa
Ole-Jørgen Pettersen, Knut Røli, Reidunn Myster Beier, Ragnar Torgersen

Høring

Høring

Gamle Strømsvei 110

Ellingsrud gård

Oppstart av detaljregulering