Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Informasjon fra Bydel Bjerke mars 2023

Velkommen til møte i Bjerke bydelsutvalg torsdag 9. mars klokka 18.00.

Møtested: Årvoll omsorgssenter – Øivinds vei 2. Møtet blir også strømmet direkte via bydelens side på Facebook.

Åpen halvtime:
Møtet starter med åpen halvtime der publikum gis anledning til å stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt. Velkommen!

Ønsker du å fremme dine synspunkter i åpen halvtime?
Send påmelding til tommy.muniz@bbj.oslo.kommune.no

Et utdrag av saker til behandling:
• Høringssvar Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene
• Høringssvar Oslostandard for booppfølging
• Høringssvar strategi for kommunens forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid
• Innspill til kommunens høringsuttalelse – Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4

Orienteringer til bydelsutvalget:
• Bydelsdirektør Bovild Tjønn orienterer om siste nytt fra bydelen dersom det er noe å fortelle.

Lars Erik Fuglesang
leder, Bjerke bydelsutvalg

Møter i komiteer, råd og utvalg
Alle møter er åpne for publikum.
Se websidene våre for mer informasjon.

Høringssvar Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene

Byrådet for arbeid, integrering og sosiale tjenester har bedt om kommentarer og innspill på utkast til revidert Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid for bydelene.

Standarden skal etablere en felles faglig plattform som alle bydelene jobber ut ifra, for å bidra til likeverdige tjenester av god kvalitet. For å nå målet om å redusere overdoserisiko og overdosedødsfall blant personer med rusproblemer er det utarbeidet 12 tiltak med anbefalinger. Tiltakene innebærer at det bør gjennomføres overdoseforebyggende samtaler i bydel, samt et økt fokus på ernæring og førstehjelp ved overdoser.

Videre vektlegges tryggere bruk og skadereduserende tiltak slik som utdeling av brukerutstyr og Nalokson, informasjon om Switch og substitusjonsmuligheter i LAR, LASSO eller HABiO. Bydelene anbefales å etablere en kriseberedskap ved overdosedødsfall og evaluere overdosedødsfall, samt å styrke det overdoseforebyggendesamarbeidet med fastlegene.

Videre er det utarbeidet tiltak som koordinering av det overdoseforebyggende arbeidet i bydel og etablering av rutiner for mottak av varslinger i forbindelse med overdoserisiko. Standarden skal også bidra til kunnskapsbasert kvalitet på arbeidet, klare ansvars- og arbeidsoppgaver og målsettinger for bydelenes arbeid.

Høringssvar Oslostandard for booppfølging

Byrådet for arbeid, integrering og sosiale tjenester har sendt Oslostandard for booppfølging ut på høring til bydelene.

Standarden skal bidra til å sikre at personer som er i behov av booppfølging for å klare å bo trygt og godt i egen bolig, skal motta dette og oppleve tjenestene som likeverdige uavhengig av bydelstilhørighet. Målgruppen for booppfølging er personer som har boutfordringer eller som er i fare for å miste boligen på grunn av økonomi, adferd eller utfordringer med å følge husordensreglene. Standarden presiserer at booppfølging ikke begrenses av alder, utfordringer eller boform.

Standarden inneholder målsettinger, tiltak og et kortfattet kunnskapsgrunnlag. I standarden er booppfølging definert som:
«Booppfølging er en lovpålagt tjeneste, som skal gi individuelt tilpassede tjenester. Helhetlig og fleksibel tilnærming skal hindre tap av bolig og sikre stabilt og trygt boforhold. Mottaker av tjenesten står i sentrum og skal, så langt mulig, innvirke på eget tjenestetilbud. Booppfølger koordinerer bredt ut mot andre sosialfaglige-, helsefaglige-, frivillige- eller ideelle tjenester når det er hensiktsmessig. Målet med booppfølging er å fremme mestring i eget liv, knyttet til forhold rundt det å bo for seg selv.»

Høringssvar strategi for kommunens forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) sender utkast til byrådets utkast til Strategi for Oslo kommunes forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid – «til barnets beste» på høring.

Strategien peker ut en retning for kommunens virksomheter slik at de utvikler en praksis som sikrer barn og unge gode oppvekstsvilkår gjennom godt forebyggende og tverrfaglig arbeid, i tråd med endringene i tjenestelovene. I forarbeidet til barnevernloven fremgår det at en plan vedtatt i bystyret vil bidra til overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordelingen av kommunens ressurser til arbeidet.

Kravet om å utarbeide en forebyggende plan er en av flere endringer i barnevernloven som forankrer barnevernets arbeid på kommunens øverste nivå. I tillegg til barnevernloven § 3-1 er det blitt innført krav om at bydelene utarbeider årlige tilstandsrapport som skal forelegge bystyret.

Planen skal i henhold til loven være sektorovergripende, beskrive overordnende mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, hvordan oppgaveløsingen skal organiseres og hvordan etater skal samarbeide.

I Oslo er det bystyret som er kommunestyret. Vi legger derfor opp til at § 3-1 møtes gjennom strategien som løftes til bystyret, mens intensjonen i lovendringen best møtes gjennom lokalt planarbeid i bydelene i samarbeid med relevant etater og tjenester, eksempelvis skole.

Innspill til kommunens høringsuttalelse – Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4

Helsepersonellkommisjonen har levert «NOU 2023: 4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste».

Regjeringen eller et departement setter ofte ned et utvalg for å få utredet et spørsmål, eller et bestemt politikkområde. Utvalgets sluttrapport er gjerne en NOU (Norges offentlige utredninger). NOU-er inneholder ofte konkrete forslag til endring av politikken. Hvis regjeringen ønsker å følge opp noen av forslagene, skjer det i form av en stortingsmelding eller en stortingsproposisjon, eller begge deler.
Helseetaten samler innspill fra virksomheter og etater, og utarbeider et utkast til høringssvar.

Byrådsavdeling for Helse, eldre og integrering vil innhente innspill fra andre byrådsavdelinger og sammenstille høringssvar fra Oslo kommune. Bydelens frist for tilbakemelding til Helseetaten er 12. mars 2023.

Helsepersonellkommisjonen ble nedsatt 17. desember 2021 med formål å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

NOU-en er et kunnskapsgrunnlag om:
• Fremtidig behov for helsepersonell, demografisk utvikling og bærekraft
• Organisering av helse- og omsorgstjenestene og godkjenningsordningene for helsepersonell
• Status og utvikling for personellet i helse- og omsorgstjenestene
• Utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell

Det har lenge vært kjent at antallet eldre vil øke sterkt og føre til sterk økning i etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. Selv om antallet eldre over 80 år har økt jevnt og trutt siden andre verdenskrig, vil veksttakten fremover føre til utfordringer uten sidestykke for de kommunale omsorgstjenestene. Aldersgruppen 80 år og eldre økte med 40 000 personer mellom 2000 til 2020, da var det rundt 230 000 personer over 80 år i Norge. Mellom 2020 til 2040 vil denne gruppen øke med over 250 000 personer.

Strever du eller noen du kjenner med hukommelses- eller demenssykdom?

Du kan møte Mikaela og Heidi (bildet) fra Hukommelsesteamet for en prat på:

W.B Samson Linderud senter
onsdag 8.3 kl 11–13

Drabanten Veitvet senter
onsdag 15.3 kl 11–13

W.B Samson Linderud senter
onsdag 22.3 kl 11–13

Drabanten Veitvet senter
onsdag 29.3 kl 11–13

Kontakt
Dagaktivitetstilbud Mikaela, tlf. 475 07 716
Demenskoordinator Mailin, tlf. 918 58 139

Foto: Thomas Ekström

Foto: Thomas Ekström

Leie ut bolig til flyktninger?

Bydel Bjerke skal også i år bosette mange flyktninger. Vi trenger derfor hjelp av privatpersoner som ønsker å tilby boliger til leie. Det vil være behov for boliger gjennom hele året.

For å kunne benytte oss av boligen må disse punktene være innfridd:

• Separat enhet
• Mulighet for langtidsleie. Minimum 1 år
• Godtar Nav-garanti
• Boligen må være godkjent som varig oppholdsrom av Plan- og bygningsetaten

Ta kontakt!

Dersom du har bolig til leie, eller andre spørsmål som gjelder dette, ta kontakt med: Pernille Østli, pernille.ostli@nav.no. Tlf. 941 93 702