– Enkelte politikere har glemt at de er folkets tjenere, skriver Edvin Hammervold. Hans utgangspunkt er Bredtveit fengsel-saken og utbyggingen av Rødtvet. Foto:
– Enkelte politikere har glemt at de er folkets tjenere, skriver Edvin Hammervold. Hans utgangspunkt er Bredtveit fengsel-saken og utbyggingen av Rødtvet. Foto:Bilde 1 av 2
– Enkelte politikere har glemt at de er folkets tjenere, skriver Edvin Hammervold. Hans utgangspunkt er Bredtveit fengsel-saken og utbyggingen av Rødtvet. Foto:
– Enkelte politikere har glemt at de er folkets tjenere, skriver Edvin Hammervold. Hans utgangspunkt er Bredtveit fengsel-saken og utbyggingen av Rødtvet. Foto:Bilde 2 av 2

Groruddalsdebatt:

Folkets tjenere?

Da ser det ut til at Bredtvetjordene er reddet og at en massiv utbygging der er unngått, forhåpentligvis.

At det i det hele tatt ble vurdert å bygge noe som helst på dette unike og kulturhistorisk viktige området er en gåte det er vanskelig å finne et godt svar på. Byantikvaren omtaler Bredtvetjordene som kulturlandskap, og Bredtvet fengsel er fredet etter Kulturminneloven. Byantikvaren har om Bredtvet fengsel uttalt følgende: «Fengselet ligger godt synlig på en høyde i dalsiden og fungerer som et landemerke».

Men i Groruddalen generelt, og i området Bredtvet/Rødtvet spesielt, har vi de siste årene opplevd noen svært bekymringsfulle krumspring av enkelte politikere. Ved forrige valg prydet daværende varaordfører, Kamzy Gunaratnam fra Rødtvet, valgbrosjyrer fra Arbeiderpartiet med slagord om å bevare Bredtvetjordene og ikke bygge nytt fengsel der.

Dette resulterte i at svært mange fra nærmiljøet stemte henne inn på Stortinget til trygg tilværelse og millionlønn. Hva skjer så? Jo, Gunaratnam snur helt om og anbefaler en massiv fengselsutbygging på Bredtvetjordene! Hvorfor? Nei, det får verken medier eller hennes egne velgere svar på, valget er over og hun har annet å drive med enn å bry seg om sine egne velgere, må vite.

Bymessig blokkbebyggelse

På den andre siden av Trondheimsveien er det ikke bedre stilt. Også her har Byantikvaren uttalt at både planlagt utbygging, og prosessen med utformingen av planene, ikke tar hensyn til området eller beboerne. Byantikvaren er blant annet sterkt kritisk til at den lokale konteksten og stedets forutsetninger ikke er forenlig med planene om massiv bymessig utbygging, og understreker viktigheten av å ivareta historiske holdepunkter og identitetsskapende elementer i utviklingsområder på en måte som kommer befolkningen til gode.

Viktigheten av at Bredtvet fengsel og Rødtvet gård skal ivaretas som sentrale og godt synlige anlegg også i fremtiden påpekes, og da bør gårdsanlegget løftes fram, ikke bygges inne.

Men Ap, SV og MDG, som nå styrer Oslo, bryr seg ikke om dette. Nettopp i Kakkelovnskroken, mellom Rødtvet gård og Bredtvet fengsel, nærmest eksisterende blokkbebyggelse på Rødtvet, skal det klemmes inn tett, lukket og bymessig blokkbebyggelse.

Flere politikere, blant andre Ola Wolff Elvevold fra SV som bor idyllisk til i enebolig i skogkanten med parkeringsmulighet på egen tomt, mener at de som bor i blokk langs Rødtvetveien er blitt hørt og ikke kan regne med noen vetorett her. Det er ingen grunn til å ivareta verken eksisterende bygninger eller arbeidsplasser, for ifølge Elvevold er det bare bilbutikker og bilverksteder der.

Elvevold unnlater selvfølgelig å nevne de to legesentrene som er der. Fysioterapien, Padel-tennis anlegget og lokalene der det arrangeres flerkulturell mat- og kulturfestival samt mange andre interesser er det heller ikke så viktig for SV og Elvevold å bevare. Mer blokker er mantraet, og parkeringsplassene blokkbeboerne i Rødtvetveien er avhengig av er det bare å fjerne.

– Enkelte politikere har glemt at de er folkets tjenere, skriver Edvin Hammervold. Hans utgangspunkt er Bredtveit fengsel-saken og utbyggingen av Rødtvet.

– Enkelte politikere har glemt at de er folkets tjenere, skriver Edvin Hammervold. Hans utgangspunkt er Bredtveit fengsel-saken og utbyggingen av Rødtvet.

Kan det bli verre?

Ja, dessverre. Lederen i vår egen bydel, Anders Røberg-Larsen i Bydel Grorud, som for øvrig bor like privilegert som sin kollega Elvevold, entret talerstolen i Oslo rådhus og uttalte seg stikk i strid med hva hans eget bydelsutvalg lokalt har uttalt i saken om utbygging på Rødtvet!

Grorud bydel har støttet lokale innspill, og i sakens anledning uttalt at: «Planområdet er primært best egnet som næringslivsområde for små og mellomstore bedrifter. Dette er miljømessig den beste løsningen hvor det er nærhet mellom bolig og arbeidsplasser. Sekundært, hvis området legges ut til boliger, kan dette ikke realiseres før Trondheimsveien er nedgradert».

Men i rådhuset tok Røberg-Larsen «en Kamzy» og støtter nå den massive utbyggingen samt fjerning av parkeringsplasser i Rødtvetveien! Har han fått en telefon fra byrådsleder Johansen, som jo ivret for utbygging på Bredtvetjordene, om at massiv utbygging på Rødtvet også er et gode for nærmiljøet?

Og hva så med den siste i trekløveret som nå styrer Oslo, MDG? De ville vel i rådhuset vite å ta vare på de grønne verdiene på Rødtvet? Joda, Bredal Eriksen fra MDG ramset opp Hestejordene, Rødtvet gård, Bredtvet fengsel m.m., men mente at området derfor var velegnet for en massiv utbygging! Det å rive fullt funksjonelle bygg for så å bygge massiv blokkbebyggelse, samt å rulle ut noen tonn med asfalt til sykkelvei, var ifølge miljøpartiet en god plan!

Noen tok ansvar

Var det så bare elendighet å høre fra rådhusets talerstol? Nei, til alt hell var det andre som tok ansvar. Viktigheten av lokale arbeidsplasser blir utrolig nok ikke nevnt av Arbeiderpartiet, men Sofia Rana fra Rødt trakk fram det som et viktig poeng. Rødt var også opptatt av at lokale innspill skulle bli hørt, og at infrastrukturen på Rødtvet ikke gir rom for den massive utbyggingen som er planlagt.

Apropos lokale arbeidsplasser, så minnet Frps Camilla Wilhelmsen om at de allerede i 2015 hadde forstått at hele premisset ved at Rødtvet egner seg for massiv bymessig utbygging var feil. De stemte derfor den gang nei til at Rødtvet skulle få omfattende blokkbebyggelse og ønsket at lokale arbeidsplasser skulle beholdes.

James Stove Lorentzen fra Høyre minnet om bystyrets vedtak i kommuneplanens samfunnsdel fra 2018 der det står at det spesielt i Oslo øst, nord og sør skal sørges for variert bebyggelse. Dette har jo byrådskameratene Ap, SV og MDG også vedtatt i sine løfter, men de er ikke så opptatt av det i praksis. Hos de tre er det, som varaordfører Abdullah Alsabeehg fra Ap gjentatte ganger har uttrykt, kun maksimalt antall boliger som teller. Trangboddhet, levekårsutfordringer og stedstilpasset utbygging er kun bekymringer og prioriteringer som er forbeholdt glansede byrådserklæringer og valgbrosjyrer.

Varaordfører Alsabeehg presterte også å beskylde opposisjonen for å si én ting og gjøre noe annet! Med tanke på sin forgjenger Kamzy Gunaratnam og sin kollega Røberg-Larsen burde han nok rette den kritikken i en helt annen retning…

Ignorerer bekymringer

Til tross for at enkelte politikere gang på gang mener det har vært en reell medvirkningsprosess på Rødtvet, så stemmer ikke det. En usannhet blir ikke mer sann av at den gjentas til det kjedsommelige.
Dette, samt dramatiske helomvendinger som blant annet det Kamzy Gunaratnam og Anders Røberg-Larsen har foretatt, og distanseringen og elitismen enkelte politikere utviser overfor velgerne, slik Elvevold gjør når han som privilegert fullstendig ignorerer vanlige folks bekymringer og utfordringer, er svært alvorlig. Det skaper oppgitthet, frustrasjon, politikerforakt og tap av troen på demokratiet.

Som en mann som har levd en god stund, og nok ifølge enkelte har framtiden bak seg, vil jeg avslutningsvis trekke fram noen kloke ord av Erik Bye. Han uttalte følgende:

«Politikere må en gang lære at de er ikke våre herrer. Hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går og legger seg må de huske at de er folkets tjenere.»

Enkelte av våre politikere har dessverre glemt dette.