FRYKTER NEDLEGGELSE: Semra Yasar (f.v.), Mohammed Harrak, Anissa Hasane og Malena Scharling har barn i Stovnerfaret barnehage og er strålende fornøyd med barnehagen. De fortviler over at barnehagen blir lagt ned uten at det er nok plasser i nærområdet, og at man risikerer at barna blir splittet ved flytting. Foto: Caroline Hammer
FRYKTER NEDLEGGELSE: Semra Yasar (f.v.), Mohammed Harrak, Anissa Hasane og Malena Scharling har barn i Stovnerfaret barnehage og er strålende fornøyd med barnehagen. De fortviler over at barnehagen blir lagt ned uten at det er nok plasser i nærområdet, og at man risikerer at barna blir splittet ved flytting. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Finnes knapt barnehager på Gamle Stovner:

Likevel legger bydelen ned Stovnerfaret

Foreldrene fortviler. Tirsdag fikk de beskjed om at Stovnerfaret barnehage, som ligger i kjelleren til Stovner kirke, skal legges ned. Trolig må mange se til Vestli for å få plass.

I Bydel Stovner sett over ett, er det i dag ledige barnehageplasser. Ser man derimot tettere på delbydelene, viser det seg at de fleste av dem er på Vestli. For foreldre med småbarn på Høybråten eller Gamle Stovner, i motsatt ende av bydelen, er det motsatt.

– Flere av mødrene med barn her er hjemmeværende. Vi risikerer at mange av dem heller holder ungene hjemme enn å søke dem inn i barnehage på Vestli. Det blir bare en ekstra bekostning, sier Anissa Hasane, som selv har barn i barnehagen.

Foreldrene reagerer på hvordan bydelen har behandlet saken.

– Under det ekstraordinære møtet på onsdag, snakket de om at de heller ikke ville legge ned barnehagen og at de syntes det var trist, men i det brevet vi har fått, så står det at bydelen støtter nedleggelse. Det føles ut som at de taler med to tunger, sukker Malena Scharling.

Hennes yngste har nettopp startet i Stovnerfaret barnehage, blant annet fordi storesøster går på Stovner skole tvers over veien.

– Det kunne ikke vært verre for oss, sier hun.

Vil ikke beholde barnehagen

Stovnerfaret barnehage har i dag 36 barn fordelt på to avdelinger, i kjelleren til Stovner kirke. Der har det vært barnehage siden 2006. At bydelen først nå finner ut at det haster å stenge barnehagen, forstår ikke foreldrene.

– Hvis de ikke kan forsvare å holde barnehagen åpen nå, så må de forklare hvordan de forsvarte det i 17 år, sier Scharling.

Hasane har også vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten. Saksbehandler der opplyste til henne at de har begrenset kjennskap til saken.

– Men hun sa at så lenge det ble skrevet en fullverdig søknad med den informasjonen som kreves, så kan PBE gi en rammebetingelse som vil tillate dem til å gjøre de nødvendige oppgraderingene for at barnehagen skal oppfylle kravene. Hvorfor det ikke er gjort, skjønner jeg ikke, sier hun.

Mohammed Harrak har hatt mye kontakt med PBE i arbeidslivet. Han understreker at det er uvanlig at etaten selv er så åpen om at de er villige til å sikre en rammebetingelse. Da reagerer foreldregruppa på at det virker som at bydelen har vært helt uinteressert i å ta ballen videre.

– Det er helt enkle ting som antall barn i barnehagen som skal inn. Jeg kunne satt meg ned og skrevet en fullgod søknad på en time, sier Hasane frustrert.

De opplever det som at bydelen bare har bestemt seg for at barnehagen skal legges ned, uten å være villige til å få inn informasjon om videre bruk.

– Har de i det hele tatt snakket med kirken om mulighetene videre? spør de åpent.

Slik begrunnes nedleggelsen av Stovnerfaret

I saksdokumentet pekes det på flere mangler:

• Det ble med en feil ikke søkt om bruksendring for bruk av kirkens kjeller da det opprinnelige bygget brant ned i 2006. Det ble heller ikke søkt om bruk av uteområdet, som er regulert som friområde.

• I et mangelbrev fra Arbeidstilsynet pekes det på at barnehagen må tilrettelegge for kjønnsdelte garderober, dusj og oppgradert ventilasjon.

• Arbeidstilsynet ønsker også endringer på uteområdet knyttet til støy og universell utforming.

• I tillegg er det utfordringer knyttet til at fagmiljøet er lite, kostnadene er høye og det er mindre fleksibilitet for personalet i en liten barnehage.

• Det estimeres at det vil koste tre millioner kroner å oppgrade barnehagen i henhold til Arbeidstilsynets krav, men at det ikke er en garanti for godkjenning av dispensasjonssøknad.

Bydelsdirektør Alv Sørland skriver i sin vurdering: «Bydelen kan ikke forsvare å drifte barnehage i lokaler som ikke ivaretar barn og medarbeideres rett til et arbeidsmiljø som oppfyller kravene.» Bydelsadministrasjonen ønsker å legge ned barnehagen fra august 2023.

Midlertidige løsninger

I følge saksdokumentene er det planlagt å bygge ny barnehage i området, men det arbeidet er fortsatt ikke igangsatt. Det betyr at det vil bli enda færre barnehageplasser på Gamle Stovner og Høybråten om Stovnerfaret legges ned.

– Det er viktig å understreke at vi ikke er negative til å få en ny barnehage her, men at vi er kritiske til at det ikke blir et fullgodt midlertidig alternativ i mellomtiden, forklarer Hasane.

Om det er en brakkeløsning, en dispensasjon i fem-seks år for videre drift i lokalene under kirka eller en utvidelse av kontrakten med Stovner kirke som vil gi barnehagen tilgang på flere rom, er ikke så viktig for dem. Det viktigste er at barnegruppa og de ansatte ikke splittes.

– Det er så lite gjennomtrekk av ansatte og barna her er så trygge på hverandre. Å splitte det miljøet ville vært en grusom avgjørelse, sier Scharling.

Komiteen støtter foreldrene

Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen (MOK) i Bydel Stovner tok opp saken i møtet 13. september. Tore Ludt (SV) sier at han er på foreldrenes side.

– Vi må prøve å se på løsninger som gjør at driften kan sikres videre. Samtidig så er dette en vanskelig situasjon, fordi Arbeidstilsynet kan bestemme at «her får dere ikke lov til å drifte», forklarer Ludt.

– Vi ber bydelsadministrasjonen se på flere løsninger som gjør at vi kan holde Stovnerfaret åpent, understreker han.

MOK ber derfor bydelsadministrasjonen om å komme tilbake med en sak der midlertidig godkjenning av Stovnerfaret barnehage står i fokus, for eksempel ved samarbeid med Stovner menighet og Stovner skole for å løse utfordringene med arbeidsmiljø. De ber også om at arbeidet med å finne en tomt som kan brukes til barnehage på Høybråten framskyndes. Tomta må ikke øke trafikkbelastningen i Stovnerfaret, skriver de videre.

Høyre og Fremskrittspartiet valgte å ikke støtte forslaget.

– Om vi avslår Bydelsdirektørens forslag, så må vi begynne helt på nytt igjen. Vi har lett etter tomt i alle årene jeg har sittet i mangfoldskomiteen, uten at vi har funnet en tomt, forklarer Vera Vendsbo (H).

De to partiene ønsker heller å avvikle over tid, for å begrense konsekvensene dersom Arbeidstilsynet kommer på tilsyn i barnehagen.

– Så må vi løse de trafikkale utfordringene i Stovnerfaret på en eller annen måte, sier Vendsbo, som gjentatte ganger understreker utfordringen med å finne gode tomter på Gamle Stovner og Høybråten.

Kirken positiv

Høybråten, Fossum og Stovner menighet leier i dag ut kjellerlokalene til bydelen. De er positive til videre drift i lokalene.

– Vi ønsker veldig gjerne at den fortsatter. Slik vi opplever det så trives barna, foreldre og ansatte veldig godt der, så vi ser gjerne at de fortsetter, sier menighetskonsulent Liv Kolstad.

Kirken har ikke fått forespørsler fra bydelen om utvidelse eller endringer opplyser hun.